نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Privatization of the Registration System through Notary Offices

نویسنده [English]

 • Nasrin Tabataba'i Hesari

Assistant Professor, Institue of Comprative Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The sovereign nature of the registration system has included them in the public domain and run by the public sector and through civil servant. The idea of "shrinking the state" and "increasing the regulatory role of governments" has led to the idea of privatizing registries, one of the proposed ways of privatizing is to do the registrar's work with non-governmental experts: notaries. what is the nature of notaries (public, private, privately public), and with what legal bases can they delegate this state sovereignty task? This article, with a comparative and historical overview, concludes that, on the one hand, it is necessary to distinguish between the "notary profession" which is a private profession and the "notary role" which is a public role, based on this role, that is the public authority acting in the name of the state and it has a sovereign nature. On the other hand, although registration affairs are regarded as sovereign affairs, but based on the foreseeability of doing of sovereign affairs by attracting "people's participation" in laws, it is possible to extend the doing of registrar taskes by notary offices in accordance with the general policies of Article 44 of the Constitutional law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Registration Law
 • Latin Notary
 • Public Notary
 • Public Services
 • Professional System
 • کتاب‌ها

  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوق، جلد چهارم، چاپ سوم (تهران: چاپخانه سپهر، 1372).
  • شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ دهم (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1381).
  • هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی (تهران: نشر میزان، 1384).

  مقاله‌ها

  • بلغاری، محمد، «نگرشی به موفقیت‌ها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیب‌شناسی چالش‌ها در عرصه تقنین، واسپاری، نظارت و اجرا»، ماهنامه کانون، شماره 130، (1391).
  • تاجگر، رضا، «سردفتر کارگزار حاکمیت است»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و سوم، دوره دوم، شماره‌های 119و120، (1390).
  • سیدی آرانی، سید عباس، «نهاد سردفتری درایران»، ماهنامه کانون، شماره‌های 146-145، (1392).
  • طباطبائی حصاری، نسرین، «آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تاکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی»، دوره 6، شماره 2، (1394).
  • عظیمیان، محمد، «رابطه ادارات ثبت اسناد و املاک با دفاتر اسناد رسمی تعامل نه تقابل»، مجله کانون، سال پنجاه، دوره دوم، شماره 88.
  • کرد علیوند، روح الدین، «نهاد سردفتری در چشم‌انداز بین‌المللی، بررسی کشور فرانسه»، مجله کانون، سال 45، دوره دوم، شماره 29، (1380).
  • کی سان دخت، گیلدا، «نقش سردفتر در توسعه نظم حقوقی کشور»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 2، (1391).
  • نوروزی، برزو، «اصل 44 قانون اساسی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و سوم، دوره دوم، شماره 125، (1390).

  References

  Books

  • Anand, Aanchal, Matthew McKibbin, and Frank Pichel, Colored Coins: Bitcoin, Blockchain, and Land Administration (In Annual World Bank Conference on Land and Poverty, 2016).
  • BARBIERI, Maurice & GASSEN, Dominik, Blockchain – can this New Technology Really Revolutionize the Land Registry System? (Washington DC: Annual World Bank Conference on Land and Poverty, 2017).
  • Cromarty, Hannah, Land Registry Privatization (House of Commons Library, 2016).
  • Vincent, Tean et Guinchard, Serg et Montaghier, Gabriel et Avarinard, André, La Justice et ses Institutions, 3 édition (Paris: Dalloze, 1991).

  Articles

  • Lodde, Agostina, “The European Systems of Real Estate Registration: An overview”, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, (2016).
  • Malavet, Pedro A, “Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and Comparative Model”, Hastings International and Comparative Law Review, 19 (3), )1996(.
  • Manthorpe, J, “Land Registration and Land Valuation in the United Kingdom and in the Countries of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)”, Aestimum, 28, (2009).
  • Van Erp, Sjef, “Land Registration Systems: Public, Private or Privately Public?”, European Property Law JournalP 6 (1), )2017(.
  • De Poulpiquet, Jeane, “Resposabilité des Notaires”, Civile- Disciplinaire- Pénale (Paris: Dalloz, 2009).

  Thesis

  • Jingryd, ola, Impartial Legal Counsel in Real Estate Conveyances: The Swedish Broker and the Latin Notary, Ph.D Thesis, Royal Institute of Technology (KTH), (2012),
  • Elisabet, Elisabet, The Implementation of the Latin Style Notary in Comparison to the Anglo Saxon Notaries, Public Profession, Ph.D Thesis, Batam International University, (2013).