نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه‌ بین‌المللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این‌ حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه‌ اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه‌ای موفق عمل نکرده‌اند و کشورها نیز اراده‌ای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد اقلیمی نشان نداده‌اند. از طرفی افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای به محیط ‎زیست اقیانوس‌ها که به طور طبیعی جاذب این گازها هستند،آسیب جدی وارد کرده است. همین امر واکاوی تعهدات کشورهای منتشرکننده‌ گازهای گلخانه‌ای از منظر کنوانسیون حقوق دریاها را توجیه می‌کند. این نوشتار با تفسیر بند 4 ماده‌ یک کنوانسیون، به این نتیجه می‌رسد که انتشار گازهای گلخانه‌ای مشمول تعریف آلودگی محیط ‎زیست دریاست و در نتیجه کشورهای عضو به موجب بخش دوازدهم، تعهدات بیشماری برای حفاظت از محیط ‎زیست دریا در مقابل انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. در عین حال، مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون نیز راهکاری برای اثبات وجود این تعهدات است. همچنین با اثبات این امر که بسیاری از تعهدات زیست‌محیطی مندرج در کنوانسیون، عرف بوده‌اند یا به عرف تبدیل شده‌اند؛ می‌توان از مسئولیت و تعهد کشورهای غیرعضو منتشرکننده‌ گازهای گلخانه‌ای نسبت به کاهش انتشار و جبران خسارت کشورهای ساحلی تحت تأثیر صحبت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Obligations of Greenhouse Gas Emission States from the Perspective of the Convention on the Law of the Sea 1982

نویسندگان [English]

 • Homayoun Habibi 1
 • Hajar Raee Dehaghi 2

1 Associate Professor, Public International Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 PhD, Public International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, climate change has become concern of the international community, and there has been considerable solidarity to confront it. However, the Climate Change Convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement have failed to prevent climate change and reduce greenhouse gas emissions, and countries have shown no serious will to achieve climate change targets. On the other hand, increasing greenhouse gas emissions have seriously damaged the environment of the oceans, which naturally absorb these gases. This justifies Review of the obligations of the CO2 states in terms of the Convention on the of Law the Sea. This paper, by interpreting of Article 1(4) of Convention, concludes that greenhouse gas emissions are subject to the definition of marine environmental pollution and consequently states parties to the Convention have numerous obligations under the XII part of the Convention to protect the marine environment against greenhouse gas emissions. The provisions of Part XIII of the Convention are also a way of proving these obligations. Also, by proving that many of the environmental obligations in the Convention have been or have become customary, one can speak of the responsibility and commitment of non-member states to reduce and even compensate the affected coastal states.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Convention on the Law of the Sea 1982
 • Greenhouse Dases
 • Pollution of the Marine Environment
 • Protecting the Marine Environment
 • کتاب‌ها

  • چرچیل، رابین، آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه‌ بهمن آقایی، چاپ هفتم (تهران: انتشارات گنج دانش، 1393).
  • تاناکا، یوشیفومی، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه وتحقیق آرمین طلعت (تهران: انتشارات شهر دانش، 1395).

  مقالات

  • امین‎رعایا، یاسر، «تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3، (1391).
  • پیری، مهدی، «تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه‌ پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی»، فصلنامه‌ مطالعات حقوق عمومی، دوره‌ 48، شماره‌ 4، (1397).
  • صالحی، جواد، «پیشگیری و جبران خسارات ناشی از آلودگی زیست‌محیط دریاها و صید غیرمجاز منابع زنده آن»، مجله ایمنی زیستی دوره 7 ، شماره 2، ( 1393)
  • کاظمی، علی‌اصغر، «مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیرعضو»، مجله حقوقی، شماره‌ 8، (1366).
  • کریمی‌پور، یدالله، عابد گل کرمی و سید محمد حسینی، «ژئوپلیتیک خلاهای حقوقی مبارزه با آلودگی دریاها»، مجلس و راهبرد، شماره 83، (1394).
  • عتابی، فریده، مهرداد ناظمی، امیرعباس صدیقی، نریمان توکلی، «بررسی تعهدات و مقررات کنوانسیون تغییرات آب ‌و هوا و ارزیابی نحوه اجرای آن در جمهوری اسلامی ایران»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره‌‌ 2، (1389).
  • مدنی، سیدضیاءالدین، «محورهای ارتباطی میان تحقیقات علمی دریایی و مقوله حفاظت از محیط‌ زیست دریایی: یک واکاوی حقوقی بین‌المللی»، ا‌قیانوس‌شناسی، سال سوم، شماره 11، (1390).

  References

  Books

  • Bernhardr, Rudolf, Custom and Treaty in the Law of Sea (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, 1987).
  • Verheyen, Roda, Climate Change Damage and International Law )Leiden/ Boston: Martinus Nijhoff. 2005(.
  • Guifang Julia, Climate Change Challenges and the Law of the Sea Responses, in Climate Change: International Law and Global Governance Volume I: Legal Responses and Global Responsibility, (Baden:Nomos, 2013).

  Thesis

  • Cámara Stougaard-Andresen, Roberto A., Climate Change and the Law of the Sea Convention, (Master´s Programme in Maritime Law, 2011).

  Articles

  • Burke, W.T., “Customary Law of the Sea: Advocacy or Disinterested Scholarship?”, Yale Journal of International Law, Volume 14, Issue 2, (1989(.
  • CIL (Center for International Law) National University of Singapore, “Conference on Climate Change and Law of the Sea, Climate Change and the Law of the Sea: Adapting the Law of the Sea to Address the Challenges of Climate Change”, Singapore, Conference Report, )2018(.
  • Doelle, Meinhard, “Climate Change and the Use of the Dispute Settlement Regime of the Law of the Sea Convention”, Ocean Development and International Law, Volume 37, (2006).  
  • Guilloux, Bleuenn and Schumm, Romain, “Which International Law for Ocean and Climate?”, available at: http:// www. ocean- climate. org/ wp- content/uploads/2017/03/internationallaw-161024_ Scientific Notes _Oct2016_BD_ppp-14.pdf,( last Visited 10 Jan. 2020).
  • Heip, Carlo, “Climate Change and Marine Ecosystem Research Synthesis of European Research on the Effects of Climate Change on Marine Environments”, Marine Board Special Report, Seventh Framework Programme, (2009).
  • Jexm, Catherine, “How Climate Change changed the Face of Marine Science”, February 10, (2016), https:// sciencenordic. com/ climate-change- denmark- ipcc/ how- climate- change- changed- the- face- of-marine-science/1429315, (last Visited 10 June. 2020).
  • Joyner, Christopher C., “The United States and the New Law of the Sea”,Ocean Development & International Law, Volume 27, Issue 1-2,  (1996), DOI: 1080/00908329609546074.
  • Roach, J. Ashley, “Today's Customary International Law of the Sea”, Ocean Development and International Law, Volume 45, Issue 3, (2014(.
  • Redgwell, Catherine, “Treaty Evolution, Adaptation and Change: Is UNCLOS ‘Enough’ to Address Climate Change Impacts on the Oceans?”, in Climate Change and the Law of the Sea: Adapting the Law of the Sea to Address the Challenges of Climate Change, Singapore, Conference Report, (2018(.
  • Strauss, Andrew, “The Legal Option: The United States in International Forums for Global Warming Emissions”, The Environmental Law Reporter, 33, (2003(.
  • Secretariat of the Convention on Biological Diversity, “Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Acidification on Marine Biodiversity”, Technical Series, )2009(.

  Cases

  • Advisory Opinions and Orders, Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes Chamber), International Tribunal for The Law of the Sea,
  • Case concerning Land Reclamation by Singapore in and Around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), International Tribunal for the Law of the Sea, 2003.
  • The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), International Tribunal for the Law of the Sea, Provisional Measures, 2002.
  • Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), International Court of Justice, 2010.

  Documents

  • Convention on Biological Diversity (adopted 5 June 1992, entered into force 29 December 1993).
  • Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1977.
  • Paris Agreement, United Nations, 2015.
  • The United Convention on the Law of Sea 1982.
  • United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.
  • United Nations, A/RES/64/71, General Assembly, 12 March 2010, Preamble.
  • Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.