نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می‌شود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می‌کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه‌گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می‌تواند با ضوابط سرمایه‌گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته‌های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه‌ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می‌شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه‌گذاری بین‌المللی محقق می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the New Approach to International Investment Law In Relation to the Public Interest of Host Government

نویسندگان [English]

 • hamid hamidian 1
 • Ali Rezaeiee 2

1 Ph.D Student, Private Law, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Private Law, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Principles of international investment law and treaties are more about protecting foreign investors. Therefore, in investment agreements that are signed between the host countries with the investors or their respective governments, the host country is obliged to provide the necessary investment support and any action contrary to the investment agreement is prohibited. In some cases, however, the protection of the public and fundamental interests of society requires the host country to take actions contrary to the provisions of the treaty, as encouraging and promoting investment should not be at the expense of the internal public interest. So the main challenge is how the public interest in host countries can have convergence with investment criteria? The most important findings of this study indicate that although there is no uniform procedure in this regard, but the new approach of most tribunals is that if the government's actions are based on reasonable criteria such as necessity, similar conditions and appropriateness, it is allowed. Of course this is achieved by providing a balanced interpretation of the requirements of international investment and creating a balance between the public interest of the host country and the requirements of the rules of international investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Interest
 • Necessity
 • Proportionality
 • Police Power Criteria
 • کتاب‌ها

  • حاج‌زاده، هادی، بررسی منفعت عمومی (تهران: دفتر مطالعات نظام‌سازی اسلامی، 1393).
  • ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌المللی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش شهردانش، 1388).
  • محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین‌المللی، سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1383).

  مقاله‌ها

  • بهمئی، محمدعلی و نجمه تقوی، «حمایت از انتظارات مشروع سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 74، (1395).
  • تیموری، محمدصادق، لعیا جنیدی، محمد صقری و رضا عباسیان، «سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه‌گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال6، شماره 4، (1396).
  • جانستون، ایان، «دفاع «ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 35، (1385).
  • رضایی، علی، ««شرط اقدامات منع‌نشده» در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 113، (1400).
  • زمانی، سیدقاسم و ابوالفضل شیرعلی زاده، «اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی»، مجله حقوق دادگستری، شماره 105، (1398).
  • لطفیان، محمد حسین، «شرکت‌های چندملیتی و محدودیت‌های حقوق بشری»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره 60، (1391).
  • میهمی، مهدی، «انتظارات مشروع سرمایه‌گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ریسک سیاسی»، پژوهش حقوق خصوصی، شماره 28، (1398).

  نوری یوشانلویی، جعفر و سعید جوهر، «مفهوم­شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی»، مجله حقوق تطبیقی سال 5، شماره 2، (1393).

  References

  Books

  • Anne K. Hoffman, Indirect Expropriation’ in August Reinisch, Standards of Investment Protection (New York: Oxford University Press, 2008).
  • Bodansky, Daniel, The Art and Craft of International Environmental Law, 1st Edition (Cambridge: Harvard University Press, 2010).
  • Bodansky,Daniel Jutta Brunnee and Ellen Hey, The Oxford Handbook of International Environmental Law, 1st Edition (New York: Oxford University Press, 2007).
  • Dolzer Rudolf and Schreuer, Christoph, Principles of International Investment Law, 2st Edition, (New York: Oxford University Press, 2012).
  • Dugan, Christopher, Investor-state Arbitration (New York: Oxford University Press, 2011).
  • Ortino, Federico, Non-Discriminatory Treatment in Investment Disputes’ in PM Dupuy, F Francioni and EU Petersmann, Human Rights in International Investment Law and Arbitration, (New York: Oxford Scholarship Online, 2009).
  • Perkams, Markus, The Concept of Indirect Expropriation in Comparative Public Law- Searching for Light in the Dark, in Stephan W. Schill, International Investment Law and Comparative Public Law, 1st Edition (New York: Oxford Scholarship Online, 2010).
  • Ranjan, Prabhash, Protecting Security Interests in International Investment Law, in Mary Footer, Julia Schmidt, and Nigel D. White, eds., Security and International Law (London: Oxford: Hart Publishing, 2016).
  • Vadi, Valentina, Public health in international investment law and arbitration, 1st Edition, (Netherlands: Routledge, 2012).

  Articles

  • Carroll Archie B, “Corporate Social Responsibility - Evolution of a Definitional Construct”, Business and Society, (3), 38, (1999).
  • Christie, G. C. “What Constitute a Taking of Property under International Law?”, British Yearbook of International Law, 38, (1962).
  • Dolzer, Rudolf, “Indirect Expropriations: New Developments”, New York University Environmental Law Journal, 11, (2002).
  • Maniruzzaman, AFM, ‘Expropriation of Alien Property and the Principle of Non-Discrimination in International Law of Foreign Investment: An Overview”, J.Transnat'l L. & Pol'y, 8(1), (1998).
  • Moloo, Rahim and Jacinto, Justin, “Environmental and Health Regulation: Assessing Liability under Investment Treaties”, Berkeley Journal of International Law, 29(1), (2011).
  • Okoye, Adaeze, “Theorising Corporate Social Responsibility as an Essentially Contested Concept: Is a Definition Necessary?”, Journal of Business Ethics, 89, (2009).
  • Reisman, W. Michael, “Canute Confronts the Tide: States Versus Tribunals and the Evolution of the Minimum Standard in Customary International Law”, (ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 30(3), (2015).
  • Reisman, W. Michael and. Sloane, Robert D, “Indirect Exproprion and Its Valuation in the BIT Generation” British Yearbook of International Law, 74(1), (2004).
  • Spears, Suzanne A, “The Quest for Policy Space in A New Generation of International Investment Agreements”, Journal of International Economic Law, 13(4), (2010).
  • Suzy H. Nikièma, “Best Practices: Indirect Expropriation”, International Institute for Sustainable Development, (2012).
  • Sinha, Amit Kumar, “Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties of South Asian Countries”, Asian Journal of International Law, 1(2), (2016).
  • Wagner, Martin, “International Investment, Expropriation and Environmental Protection”, 29, (3), (1999).
  • Wang, Wei, “The Non-Precluded Measure Type Clause in International Investment Agreements: Significances, Challenges, and Reactions”, ICSID Review, 32, (2), (2017).
  • Yannaca-Small, Catherine, “Indirect Expropriation” and the “Right to Regulate”, In International Investment Law” OECD Working Paper, No. 2004/4. (2004).
  • Zhu, Ying, “Corporate Social Responsibility and International Investment Law: Tension and Reconciliation”, Nordic Journal of Commercial Law, 1, (2017).