نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

«نظریه‌‌ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده‌ جهل» یکی از مفاهیم برجسته‌ نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می‌شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره‌ جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره‌گیری از آموزه‌ مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه‌ پرده‌ جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می‌توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding and criticizing criminal justice on the basis of Rawls' Veil of Ignorance

نویسندگان [English]

 • Bozorgmehr Bashiriyeh 1
 • Firouz Mahmoudi Janaki 2
 • Ardebili Mohammad Ali 3
 • Moeini Alamdari Jahangir 4

1 Ph.D Student, Criminal and Criminology Law, University of Tehran Kish International Campus

2 Associate Professor, Criminal and Criminology Law, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Criminal and Criminology Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

"A Theory of Justice" is a project in the Kantian school by John Rawls, the twentieth-century philosopher. The "Veil of Ignorance" is one of the prominent notions of his theory of justice, which is born in another abstract concept as the "Original Position". Rawls seeks to establish fairness or impartiality in the laws and administration of society by using such a tool. The present article has tried descriptively and analytically to emphasize the capacity of applying the theory of veil of ignorance in criminal law by applying this doctrine. Finally, the writing of this article demonstrates that an applied approach to Rawls' explanatory model can lead to a better understanding of the legal principles and rules of a legal system (descriptively), and to the extent that the theory is immune from subjectivity, it may criticize criminal justice and its rules.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Original Position
 • Veil of Ignorance
 • Fairness
 • Impartiality
 • Criminal Justice
 • Rawls
 • الف- فارسی

  کتاب‌ها

  • استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی، جلد اول، جرم و مجرم، ترجمه حسن دادبان، (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377).
  • الهیمنش، محمدرضا، مرادی اوجقاز، محسن، حقوق کیفری اختصاصی 3، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (تهران: انتشارات مجد، 4931).
  • بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کاری، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم 2 (تهران: نشر نی، 1378).
  • تالیس، رابرت، فلسفه رالز، ترجمه خشایار دیهیمی (تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم، 1397).
  • کیملیکا، ویل، درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر، ترجمه میثم بادامچی و محمد مباشری (تهران: نشر نگاه معاصر، 1396).
  • لاوت، فرانک، راهنمای خواندن نظریه‌ای در باب عدالتِ رالز، ترجمه محمد ملاعباسی (تهران: نشر ترجمان علوم انسانی، 1396).
  • موسوی، سیدرضا، بی طرفی در نظریه ی سیاسی جان رالز (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396).
  • ناجی زواره، مرتضی، دادرسی بی طرفی در امور کیفری، چاپ دوم (تهران: انتشارات شهر دانش، 1394).
  • واربرتون، نایجل، آثار کلاسیک فلسفه، ترجمه مسعود علیا، ویراست دوم، چاپ هفتم (تهران: نشر ققنوس، 1396).

  مقاله‌ها

  • امیدی، جلیل، «سنت نبوی و عدالت کیفری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 4، (1388).
  • بشیریه، حسین، «دیباچهای بر فلسفه عدالت»، فصلنامه ناقد، شماره 1، (2831).
  • محمودی جانکی، فیروز، امامی آرندی، حبیب، «فرمانروایی سیاسی ومعمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه‌ای در باب جرایم علیه دولت»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 1، (1392).

  ب- انگلیسی

  Books

  • Bowman, Jonathan, Cosmoipolitan Justice, The Axial Age, Multiple Modernities, and the Postsecular Turn, Studies in Global Justice, Series Editor: Deen K. Chatterjee, Vol. 15 (Published by Springer, 2015).
  • Falcón y Tella, María José, Justice and Law, Translation into English from La justicia como mérito, Madrid, Marcial Pons, Koninklijke Brill NV (Leiden: The Netherlands, 2014).
  • Matravers, Matt, “Political Theory and the Criminal Law”, in Philosophical Foundations of Criminal Law, ed.A. Duff and Stuart Green (Oxford University Press, 2011),
  • Rawls, John, A Theory of Justice, Revised Edition (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999),
  • Rawls, John, Justice as Fairness, A restatement (The Belknap Press of Harvard University Press, 2001).
  • Sandel, Michael, Liberalism and the Limits of Justice, Second Edition (Cambridge University Press, 1998).
  • Williams, Huw Lloyd, On Rawls, Development and Global Justice, The Freedom of Peoples, International Political Theory (Published by Palgrave Macmillan, 2011).

   Article

  • Kowalski, Maria G., Toleration, “Social Identity, and International Justice in Rawls and Hegel”, In. Hegel and Global Justice, Editor: Andrew Buchwalter, Studies in Global Justice, Series Editor: Deen K. Chatterjee,Vol. 10, Published by Springer, (2012).