نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است.
وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، صرفه اقتصادی، کارایی، اثربخشی، قانون بودجه مستقل و پاسخ گویی مالی دولت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal requirements of Performance budgeting in Iran

نویسنده [English]

  • mahdi rezaei

چکیده [English]

There are changes in the roles and missions of the government in administration of society affairs, has changed budgeting and financial management systems of government. Increase "economics", "efficiency" and "effectiveness" of the budget, the allocation of resources through a focus on measurable objectives, increasing accountability of the authorities to grant more freedom such as special features of performance budgeting compared to other methods of budgeting that has persuaded the governments for planning to establish such a manner.

The existence of a comprehensive budget law, the definition and act of the objectives and activities of the executive organizations by the legislature with the approval of the rule of law, applying the audit system base on performance by regulatory authorities, the authority to the legislature and government accountability, including the legal basis for the establishment of the performance budget. Despite the structural and legal problems in the country, none of these elements are not fully funded that in this study, it focus on the most basic legal requirements of the budget.

Key words: performance budgeting, economics, efficiency, effectiveness , fiscal accountability of government

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance budgeting
  • Economics
  • Efficiency
  • Effectiveness
  • fiscal accountability of government
- آذر، عادل و خدیور، آمنه. ( 1393 ). بودجهریزی بر مبنای عملکرد -پارادایمهای
مدلسازی، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- اقتداری، علیمحمد؛ تهرانی، منوچهر و اتحاد، مهرداد. ( 1354 ). بودجه، تهران: دانشکده
علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
- بابایی، حسن. ( 1383 ). بودجهریزی دولتی در ایران از نظریه تا سیاست ، تهران : انتشارات
شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- پناهی، علی. ( 1386 ). بودجهریزی عملیاتی (در نظریه و عمل)،تهران: مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی.
- پیرنیا، حسین. ( 1348 ). مالیه عمومی، تهران: نشر نی.
- حسنآبادی، محمد و نجار ص راف، علیرضا . ( 1387 ). مدل جامع نظام بودجه ریزی
عملیاتی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
- حسینی عراقی، حسن. ( 1383 ). حسابرسی دولتی، تهران: دانشکده امور اقتصادی.
- رایدر، هری آر؛ ترجمه: مهیمنی، محمد و عبداله پور، محمد . ( 1380 ). راهنمای جامع
حسابرسی عملیاتی، تهران: سازمان حسابرسی.
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور . ( 1381 ). منطقی نمودن اندازه دولت از 7 برنامه
تحول در نظام اداری، تهران: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.
- سعیدی، پرویز و مزیدی، علیرضا. ( 1385 ). بودجهریزی عملیاتی ، تهران : انتشارات نگاه
دانش.
- شبیرینژاد، علیاکبر. ( 1386 ). حقوق قوه مقننه در بررسی و رأی به بودجه، تهران : مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسلام . ی
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. ( 1390 ). حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
- عباسی، ابراهیم. ( 1389 ). رویکردهای پیشرفته در بودجه ریزی دولت ، تهر ان: انتشارات
سمت.
- عباسی، ابراهیم. ( 1391 ). بودجهریزی نوین در ایران، تهران: انتشارات سمت.
- عباسی لاهیجی، بیژن. ( 1389 ). مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل.
- علوی طبری، سیدحسین. ( 1372 ). اصول بودجهریزی – مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
78 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره 51 ، تابستان 95
در آموزش و پرورش، تهران: دانشگاه پیام نور.
- فرج وند، اسفندیار. ( 1388 ). فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، تبریز: نشر گلبار.
- کردبچه، محمد. ( 1385 )، نظام بودجهریزی، تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
- کمیته تخصصی حسابرسی مدیریت . ( 1375 ). حسابرسی مدیریت در بخش عمومی ،
تهران: انتشارات مؤسسه حسابرسی مفید راهبرد.
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی . ( 1381 ). بودجه ریزی در ایران – مسایل و
. چالشها – گزارش پژوهشی، شماره 4
- مجموعه اساسی. ( 1391 ). قانون اساسی- نظریات شورای نگهبان، تهران: معاونت حقوقی
ریاست جمهوری.
- منشیزاده، مسعود و موسیزاده، مرتضی. ( 1385 ). اصول و مبانی نظام بودجهریزی نوین
در ایران، تهران: انتشارات آزاد اسلامی قزوین.
- میرسپاسی، ناصر. ( 1364 ). مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات نقش جهان.
- هاشمی، سیدمحمد. ( 1385 ). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم، تهران :
انتشارات میزان.
مقاله
اصل 75 قانون » .( - حسینی، سیدمحمدرضا؛ فاتحیزاده، محسن و تهرانی، ایمان . ( 1391
تهران، فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال نوزدهم، ،« اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجهریزی
شماره هفتاد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
مجله ،« فرایند مردمیشدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی » ،( - زارعی، محمدحسین. ( 1380
مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره نهم.
،« بررسی نحوه تعامل قوای مجریه و مقننه در بودجه ریزی » .( - نبیلو، حسین . ( 1386
. فصلنامه اطلاعرسانی حقوق، شماره 12
ب) انگلیسی
Books
- Harry p. Hatry, (1974), Status of Ppbs in Local and State Government in the
United State, Washington, dc: Urban Institute.
- Hatry, H.P. (1989). Determining the Effectiveness of Government Services,
الزامات بودجهریزی عملیاتی در ایران 79
In J.L. Perry (ed), Handbook of Public Administration, Sanfrancisco.
- Lienert, Ian. (2004), The Legal Framework for Budget Systems, OECD
Journal on Budgeting.
- Lu, Yi. (2007), Performance Budgeting: The Perspective of State
Agencies", Public Budgeting and Finance, 27 (4).
- Redburn, F. Stevens, J. Robert, Shea and Tery F. Buss. (2008),
Performance Management and Budgeting: How Governments Can Learn from
Experience, M.E. Sharpe, Inc. Review, 30(3).
- Rivenbark, William C. (2004), Defining Performance Budgeting for Local
Government, Popular Government.
- Robinson, M.and J. Brumby, (2005), Dose Performance Budgeting Work?:
An Analytical Review of the Empirical Literature, IMF Report.
- Suzuki, Yutaka. (2004), Basic Structure of Government Auditing by
Supreme Audit Institution, Faculty of Business Administration, Gakuin
University.
Article
- GAO: General Accounting Office, (1997),”Performance Budgeting: Past
Intiatives Offer Insights for GPRA Implementation”,Washington D.C:
Government Printing Office.
- Mercer, John. (2002), “Performance Budgeting for Federal Agancies: A
Framework”, www. john- Mercer.com.
- NCSL: National Conference of State Legislatures. (1994),”The
Performance Budgeting Revisited: A Report on State Budget Reform”,
Legisative Financial Papers, No. 91, Denver co. Fiscal Affairs Program.
- Peter a. phyrr, (1997), ”The Zero base Approach to Government
Budgeting”, Public Administration Review 37.
- Schick, Allen. (1990), “Budgeting for Results: Recent Developments in five
Industrialized Countries", Public Administration Review, 50.