مدیر مسئول


حسنعلی موذن زادگان دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سردبیر


منصور جباری استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • mansorjabarigmail.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • reza_ziae_bigdeliyahoo.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


منصور جباری استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • mansorjabarigmail.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی کدخدایی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • aliyary1385gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • drghzamanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم شعاریان ستاری استاد، گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

حقوق تجارت بین الملل

 • eshoarianyahoo.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


حسین شریفی طرازکوهی استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه امام حسین (ع)

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه امام حسین (ع)

 • hsharifityahoo.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


حسین غلامی استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • gholami1970yahoo.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ویژه دانشیار ، گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • mrezavijehyahoo.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


صادق سلیمی دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 • sadegsalimiyahoo.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


ولی رستمی دانشیار دانشگاه تهران

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • vrostamiut.ac.ir
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


همایون حبیبی دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • homayounhabibigmail.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


بیژن عباسی دانشیار ، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • b.abbasiut.ac.ir
 • 48392482

مدیر داخلی


قدیر امامی کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 • allamehjournalgmail.com
 • 48392482

ویراستار ادبی


فروغ شهسوار ویراستار ادبی و فنی

 • forough.shahsavar70gmail.com
 • --------

صفحه آرا


حجت اله ایمانی زاده صفحه ارا

 • ketab1398gmail.com

ویراستار انگلیسی


مرتضی پروانه ویراستار انگلیسی

 • mortezaparvanegmail.com