حقوق بین الملل
اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا

غفور قهرمانی؛ محمد شریف شاهی؛ سیدمحمدصادق احمدی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، ، صفحه 183-213

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.60355.2610

چکیده
  حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می‌باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می‌باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود ...  بیشتر