تعهدات و مسئولیت دولت‌ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط‌ زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک

فرهاد طلایی؛ الهام حیدری

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 165-200

چکیده
  آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه‌های امروزی بشر است. اسناد بین‌المللی زیست‌محیطی تعهدات و نیز مسئولیت‌هایی را برای دولت‌ها در زمینة حفاظت از محیط‌زیست در برابر پسماندها به وجود آورده‌اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت‌ها و نیز مسئولیت آن‌ها برای حراست از محیط‌زیست در برابر پسماندها به‌ویژه ...  بیشتر