نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه‌های امروزی بشر است. اسناد بین‌المللی زیست‌محیطی تعهدات و نیز مسئولیت‌هایی را برای دولت‌ها در زمینة حفاظت از محیط‌زیست در برابر پسماندها به وجود آورده‌اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت‌ها و نیز مسئولیت آن‌ها برای حراست از محیط‌زیست در برابر پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن‌ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می‌گیرد که قواعد الزام‌آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری‌های ملی و بین‌المللی به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های دولت‌ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت‌دار بین‌المللی در خصوص آلودگی‌های ناشی از پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obligations and Responsibility of States in the Protection and Conservation of Environment against Wastes, With an Emphasis on Hazardous Wastes

نویسندگان [English]

  • Farhad Talaei
  • Elham Heidari

چکیده [English]

Contamination from wastes is one of the fundamental human concerns. There are international instruments on environment which have considered responsibilities for States in a way that they have to protect the environment from waste. In this context, this paper examines various and common obligations of States in the conservation and protection of the environment against wastes (particularly hazardous wastes) and the proper ways they can manage their disposal. This paper concludes that though international instruments on environment have provided rules on the proper management of wastes, what is needed to extend national and international cooperation on monitoring States activities as bodies should play a more effective role in combating pollution resulting from wastes, particularly hazardous wastes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastes
  • Hazardous Wastes
  • Protection and Conservation of Environment
  • Obligations and Responsibility of States
  • International Instruments on Environment
- استوییر، کارلتون، باثر، الک، پلرز، نوربرت، تونهوزر، ولفرام، ( 1388 )، حقوق هست های،
چاپ اول، ترجمه اصلی عباسی، تهران، انتشارت مجد.
- بلدسو- بوسچک، رابرت، ( 1375 )، فرهنگ حقوق بینالملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران،
چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
- رعایایی، عماد، عباسیمزار، زهرا، ( 1382 )، فرهنگ لغت محیطزیست ، تهران، انتشارات
امور بهداشت، ایمنی و محیطزیستشرکت ملی نفت ایران.
- روش، کاترین، ( 1391 )، بایستههای حقوق مح یطزیست ، ترجمۀ علی مشهدی، حسن
خسروشاهی، زینب یوسفی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
- زمانی، قاسم، ( 1388 )، حقوق سازمانهای بینالمللی، چاپ ششم، تهران، انتشارات شهر دانش.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، ( 1385 )، حقوق بینالملل عمومی، چاپ بیست و سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- طلایی، فرهاد، ( 1392 )، حقوق سازمانهای بینالمللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.
- فیوضی، رضا، ( 1379 )، مسئولیت بینالمللی و نظریه حمایت سیاسی از اتباع ، جلد دوم،
تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- کوروکولاسوریا، لال، رابینسون، نیکلاس، ( 1390 )، مبانی حقوق بینالملل مح یطزیست ،
ترجمه سید مهدی حسینی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
مسئولیت محض؛ » ،( - بادینی، حسن، شعبانی کندسری، هادی، رادپرور، سجاد، ( 1391
مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 1، تابستان. ،« مبانی و مصادیق
مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی » ،( - بهرامی احمدی، حمید، فهیمی، عزیزاله، ( 1386
پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان. ،« در فقه و حقوق ایران
ضرورت رعایت اصول حقوقی حفاظت از مح یطزیست در » ،( - طلایی، فرهاد، ( 1384
کارگاه آموزشی شهرسازی و معماری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،« توسعه شهری
198 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 45 ، زمستان 93
فارس، 14 و 15 آذر.
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در معاهدات » ،( - محقق منتظری، ( 1383
نشریه دادرسی، شماره 46 ، مهر و آبان. ،« بینالمللی و مقررات داخلی دولتها
مسئولیت بینالمللی مدنی در قبال خسار ات زیست محیطی : » ،( - ولفروم، رودیگر، ( 1380
ترجمه نادر ساعد، فصلنامۀ علمی ،« وسیلهای برای اجرای قواعد حقوق بینالملل محیطزیست
. سازمان حفاظت از محیطزیست، شمارة 37
. - مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383
Fa.wikipedia.org, - اتحادیه اروپا 2014
- Benrhardt, Rudolf, (1987), Encyclopedia of Public International law:
States,Responsibility of States, International Law and Municipal Law,
Netherlands, Elsevier Science Publishers.
- Boas, Gideon, Public International Law, (2012),Published by Edward
Elgar.
- Hand,Caroline,Waste Management:The New Legislative Climate,
(2006),Published in Great Britain,Thorogood Publishing.
- K.Anton, Donald, Dinah L.Shelton, (2011),Environmental Protection and
Human Rights,United States of America,First Published, Cambridege
University.
- Sands, Philippe, Principles of International Environmental Law, (2003),
First Published, Cambridge University Press.
B) Articles
- Kiss, Alexander, (2008), “State Responsibility and Liability for Nuclear
Damage”, Part of the Conference on the Human Right to a Safe and Healthful
Environment and the Responsibility under International Law of Operators of
Nuclear Facilities.
- Simonsson, Eva, (1995), “Hazardous Waste Management Policy in the
European Union: Case of Germany and Unification Illustrates Need to Consider
Principle of Subsidiarity”, for presentation at the biennial European Community
Studies Association Conference Charleston, South Carolina.
تعهدات و مسئولیت دولتها در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیط زیست... 199
- Tou, Xiaodong, (2008), “the Transboundary Movement of Hzardous
Wastes and the Transformation of Traditional State Responsibility”, vol. 5,
MqJICEL.
- United States Environmental Protection Agency, (1998), “Illegal Dumping
Prevention Guidebook”, Region 5.
C)Thesis
- Debono, Augustus, (2001), “Prevention of Pollution of the Sea by
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposals”,
Presented to the Universty of Malta.
D) Documents
- (1972), Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of
Wastes and other Matter, London.
- (1972), Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping
from Ships and Aircraft,Oslo,
- (1982), United Nations Convention on the Law of the Sea.
- (1986), South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, (SPNFZ), Rarotonga.
- (1986), The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency, Vienna.
- (1986), Vienna Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency.
- (1986), Protocol for the Prevention of Pollution of the South Pacific Region
by Dumping, Numea.
- (1989), Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of
Hazardous Wastes and their Disposal, Basel.
- (1989), Porotocol for the Protection of the South- East Pacific Against
Radioactive Contamination, Paipa.
- (1991), Code of Practice on the International Transboundary Movement of
Radioacrive Waste.
- (1992), Convention on the Protection of the Marine Environment of the
Baltic Sea Area, Helsinki.
- (1995), Convention to Ban the Importation into the Forum Island Countries
of Hazardous and Radioactive Wastes and to Control the Transboundary
Movement and Management of Hazardous Wastes within the South Pacific
Reagion, Waigani.
- (1995), Protocol for the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea
by Dumping from Ships and Aircraft, Barcelona.
- (1996), Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution
by Dumping of Wastes and other Matter,1972,London.
- (1996), Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea
by Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal, Izmir.
- (1997), Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on
the Safety of Radioactive Waste Management.
- (1998), Protocol on the Control of Marine Transboundary Movements and
Disposal of Hazardous Wastes and other Wastes.
- (2001), Draft Articles on Responsibility of States for Internationaly
Wrongful Acts.
- (2003), Convention for the Protection of the Marine Environment of the
Caspian Sea.
- Controlling Transboundary Movements of Hazardous Wastes,
2013,www.basel.int, pp1-4.
- Illegal traffic under the Basel Convention,2013,www.basel.int, pp1-4.
- Natural Resources and Waste, 2013, www.europarl.europa, eu, pp 1-4.
- Environment- Waste, 2014, www.ec.europa.eu, pp 1-2.
- Working Party on Nuclear Safety, 2013, www.consilium.europa.eu, p 1.
- Environmental: Commission Fights Back Against Illegal Waste Shipments,
2013, www.europa.eu,pp 1-2.