تأثیر تئوری های واقعگرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل

مهدی فیروزآبادیان؛ محمود جلالی؛ لیلی رئیسی

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 69-95

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1755

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است ...  بیشتر