نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین
الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید
دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش
حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از
بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل
گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین
الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد
حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم
ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری
تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of the Realistic Theories of International Relations on Development of International Law

نویسندگان [English]

  • Mahdi Firoz Abadian 1
  • Mahmoud Jalali 2
  • Leili Raeisi 1

چکیده [English]

The aim of this paper is to examine the impact of realistic theories of
international relations on the development of international law. Realists,
because of the anarchy in the international system, focus on power rather than
the law. For this reason, they consider the relationship between power and law
as a confrontational one. However, this research seeks to prove the hypothesis
that power creates and advocates the rules of international law. Since the
establishment of the sovereignty of nations, gradually rules to regulate the
relations between States were developed. After that, the major powers took over
the administration of international relations. History of international relations
also shows that, in the period known as the hegemonic stability, although the
hegemony benefited from the rules of international law in its own interests, it
has acted as the main supporter of the rules of international law to maintain
international stability and security. This paper, from a historical viewpoint, aims
to examine the role of power in development of international law, by using a
descriptive- analytic method

 
- آیکنبری، جی جان، ( 1383 )، تنها ابرقدر : ت هژمونی آمریکا در قرن 21 ، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: مؤسسۀ ابرار معاصر.
- ارگانسکی، ای. اف. ک، ( 1384 )، سیاست جهان، ترجمۀ حسین فرهودی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- اس پیس، کلی کیت، ( 1384 )، سازمانهای بینالمللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان.
- بهزادی، حمید، ( 1355 )، قدرتهای بزرگ و صلح بینالمللی؛ اتحاد مقدس، جامعۀ ملل و
سازمان ملل متحد از دیدگاه مورگنتا، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
- بهزادی، حمید، ( 1364 )، اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی، تهران: نشر دهخدا.
- پالمر مونتی، اشترن لاری و گالیل، چارلز، ( 1372 )، نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمه
منوچهر شجاعی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
- دومینیک، کارو، ( 1379 )، حقوق بینالملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص
حقوق بینالملل، مترجم مصطفی تقی زاده انصاری، تهران: نشر قومس.
- دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت ، ( 1384 )، نظریههای متعارض در روابط بینالملل،
ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
- سیف زاده، حسین، ( 1379 )، نظریهپردازی در روابط بینالملل؛ مبانی و قالبهای فکری، تهران: انتشارات سمت.
- شریفی طرازکوهی، حسین، ( 1375 )، قواعد آمره و نظم حقوقی بینالمللی، تهران: مرکز
چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- طیب، علیرضا، ( 1380 )، نظریۀ موازنۀ قدرت؛ از نظریههای روابط بینالملل، تهران: انتشارات روزنه سلام.
- عبدالله خانی علی، ( 1381 )، نظریههای امنیت: مقدمهای بر طرحریزی دکترین امنیت ملی
1)،جلد اول،تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر. )
- علی بابایی، مجتبی، ( 1370 )، موازنه قوا در روابط بینالملل، تهران: نشر همراه.
- فرانکل، جوزف، ( 1372 )، نظریه معاصر روابط بینالملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران:
تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل برتوسعه حقوق بینالملل 93 نشر اطلاعاتی.
- فن گلان، گرهارد، ( 1386 )، درآمدی بر حقوق بینالملل عمومی؛ ترجمه داود آقایی، جلد 1، تهران: نشر میزان.
- قوام، عبدالعلی، ( 1380 )، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل، تهران: انتشارات سمت.
- لینک لیتر، اندرو، ( 1386 )، نوواقعگرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه علیرضا
طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
- مدنی، جلالالدین، ( 1374 )، حقوق بینالملل عمومی و اصول روابط بینالملل، جلد اول، تهران: نشر همراه.
- مشیرزاده، حمیرا، ( 1386 )، تحول در نظریههای روابط بینالملل، تهران: انتشارات سمت.
- نقیب زاده، احمد، ( 1390 )، تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل از وستفالی تا امروز، تهران: نشر قومس.
- وکیل، امیرساعد و همکاران، ( 1389 )، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بینالملل، تهران: انتشارات میزان.
- ونت، الکساندر، ( 1385 )، نظریه اجتماعی سیاست بینالملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده،
تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
پارادایم میانرشتهای حقوق بینالملل: یک بررسی سیستمی با » ،( - آزادبخت، فرید، ( 1389
. فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، دوره سوم، زمستان، شماره 1 ،« روابط بینالملل
اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه گرا: سنتز مفهوم هژمونی » ،( - پوراحمدی، حمید، ( 1387
. پژوهشنامه علوم سیاسی،بهار، شماره 2 ،« در پارادایمهای لیبرالیستی و گرامشین
نظامهای بینالملل تک قدرت محور: تکقطبی، هژمونی، » ،( - جمشیدی، محمد، ( 1386
. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، زمستان، شماره 4 ،« امپراتوری
فصلنامه ،« 11 سپتامبر، ساختار نظام بینالملل و هژمونی آمریکا » ( - دهشیار، حسین ( 1381
. مطالعات راهبردی،پاییز و زمستان، شماره 18 و 17
فصلنامه ،« آمریکا و اصلاحات سازمان ملل: هژمونی با تبصره » ( - دهشیار، حسین ( 1385
. مطالعات بینالمللی، سال دوم، تابستان،شماره 8
تحول نظریههای منازعه و همکاری در روابط بین » ،( - دهقانی فیروزآبادی، جلال، ( 1382
94 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48 ، پاییز 94
. نشریه پژوهش حقوق، بهار شماره 8 ،« الملل
- رضوی پور، اسماعیل، ( 1383 )، پایان جنگ سرد و گسترش نفوذ ایالاتمتحده آمریکا در
منطقه خاورمیانه،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اسفند.
فصلنامه ،« ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی- امنیتی آمریکا » ،( - قنبرلو، عبدالله، ( 1385
. مطالعات راهبردی، زمستان، شماره 34
هژمونی در سیاست بینالملل: چارچوب مفهومی، تجربه » ،( - کرمی، جهانگیر، ( 1385
پژوهش سیاست نظری،پاییز و زمستان، شماره سوم. ،« تاریخی و آینده آن
قدرت هژمون و دولتهای انقلابی: مطالعه » ،( - مشیرزاده، حمیرا و جعفری، هرمز ، ( 1390
فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، اسفند، شماره ،« موردی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اول.
جایگاه حقوق بشر در نظریههای روابط بین » ،( - مصفا، نسرین و ابراهیمی، نبیالله، ( 1387
.« دیدگاههای متعارض در مورد نقش آمریکا در جهان » ،( - یزدان فام، محمود، ( 1385
. فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره نهم، پاییز، شماره 3
- Burgstaller, Markus, (2005), Theories of Compliance with International
Law, Leiden, The Netherlands: MartinusNijhoff Publishers.
- Cali, Basak, (2009), International Law for International Relations, Oxford University Press.
- Kwakwa, Edward, (2003), The International Community, International
Law, and the United States: There in one, Two Against one, or one the Same?, In
M Byers & G. Nolte (Ed),United States Hegemony and Foundations of
International Law, (pp. 24-42). New York: Cambridge University Press.
- Simmons, Beth, & Steinberg, Richard, (2006), International Law and
International Relations, New York: Cambridge University Press.
- Scott Henson, Raymond, (2005), Law and order in the international
community: the impact of international law on interstate relations, MSc Thesis,
Vanderbilt University, New York.
- Wallensteen, Peter, (1992), In The Scientific Study of Peace and War,
Vasquez, John A, and Marie T, Henehan, eds. Lanham: Lexington Books. Articles
- Antoniades, Andreas, (2008 March), “From ‘Theories of Hegemony’ to
‘HegemonyAnalysis’, International Relations”, from:
http://sro.sussex.ac.uk/2175.
- Dunoff, Jeffrey, (2000), “International Legal Scholarship at the
Millennium”, 1 Chicago Journal of International Law, Vol, 85.
- Griffiths, Martin, (2005), “Beyond the Bush Doctrine: American Hegemony
and World Order”, from: www.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/24862.
- Hafner-Burton, Emili& Victor, David & Lupu, Yonatan, (2012), “Political
Science Research on International Law: the State of the Field”, The American
Journal of International Law, Vol, 106, No 67.
- Ipek, Pinar, (2013),“Hegemony and Crisis in Global Political Economy:
The Importance of Legitimacy”, Journal of International Affairs, XVIII, No 4.
- Irish, Adam, & Ku, Charlotte, & Diehl, Paul, (2013),“Bridging the
International Law-International Relationas Divided: Taking Stock of Progress”,
Georgja Journal of International and Comparative Law, Vol,41, No 2.
- Koskenniemi, Martti, (2004), “International Law and Hegemony: a
Reconfiguration”, Cambridge Review of International Affairs, Vol 17, No 2.
- Krisch, Nico, (2005), “International law in times of hegemony: unequal
power and the shaping of the international legal order”, The European Journal of
International Law, Vol. 16, No 3.
- Layne, Christopher, (2006), “The Unipolar Illusion Revisited”,
International Security,Vol 31, No 2.
- Rajagopal, Balakrishnan, (2006), “Counter-hegemonic International Law:
Rethinking Human Rights and Development as a Third World Strategy”, Third
World Quarterly,Vol 27, No