جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار

مجید بنایی اسکویی؛ ویدا میرزایی

دوره 21، شماره 66 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 141-180

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.42486.2151

چکیده
  شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست­گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت ...  بیشتر

جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی

مجید بنایی اسکویی

دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 35-69

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1528

چکیده
  توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، ...  بیشتر