بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت‌وگاز

سید نصرالله ابراهیمی؛ سعیده قاسمی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، ، صفحه 64-96

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.22731.1547

چکیده
    چکیده: اخیراًکشورهایدارایذخائرنفت‌وگازبااتخاذسیاست‌هایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمی‌باشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخل ازجمله این روش‌هاست تا با الزام به‌کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده‌ای مضاف ‌بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجاد‌نمایند. ...  بیشتر

مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل

سید نصرالله ابراهیمی؛ مهرزاد تاجیک

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 37-68

چکیده
  با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیه‌های خارجی و تشویق و حمایت آن‌ها در پروژه‌های بالادستی این صنعت به‌ویژه از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی امری انکارناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین ...  بیشتر