نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

 
چکیده:
اخیراًکشورهایدارایذخائرنفتوگازبااتخاذسیاست‌هایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمی‌باشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخل ازجمله این روش‌هاست تا با الزام به‌کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده‌ای مضاف بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجاد‌نمایند. اززماناکتشافنفتدرایرانوخصوصاًپسازملیشدنصنعتنفتونیزپیروزیانقلاباسلامی،قوانینمتعددیدرخصوصاستفادهازتوانداخلبهتصویبرسیدهاست. درحالحاضر،«قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدرتأمیننیازهایکشوروتقویتآنهادرامرصادراتواصلاحماده (104) قانونمالیاتهایمستقیم»بهعنوانمهمترینسندبالادستی،الزاماتمربوطبهتوانداخلراازقبیل: الزام  ارجاعکاربهشرکتایرانی،مشارکتایرانی-خارجییاخارجی،الزامانجامکار،الزامرعایتحداقلنصاب ۵۱٪،الزاماطلاع‌رسانی،الزامنظارتوکنترلپیش‌بینینمودهومتعاقباًضمانتاجرایتخلفازاینالزاماتونیزموارداستثناءازالزامبهاستفادهرامقررمی‌نماید.   
مقالهحاضردرصدداستتاضمنتبیینهریکازاینالزامات،ضمانت ‌اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگازایرانمطرحوحسبموردپیشنهاداتیراارائهنماید
 
 
 
 
مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت‌اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را بالحاظ ویژگی صنعت نفت‌وگاز ایران مطرح و حسب‌مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Legal Requirements of Local Content Utilization in the Upstream Petroleum Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Ebrahimi 1
  • saede ghasemi 2

1 The Law Faculty Member in Tehran University

چکیده [English]

Recently, the resource-rich countries by adopting a variety of policies has
intended to increase their shares in petroleum operations. The law enactment as
to the requirement for local content utilization is a way through employing the
workforces, equipment and products locally provided in the territory by
increasing the value-added to the country’s economic other than the extraction
project. Upon oil exploration in Iran, especially after the nationalization of
petroleum industry and also the Islamic revolution, different rules and
regulations have been enacted in respect of local content. Currently, the “Law
on Maximum Utilization of Manufacturing and Service Rendering Capabilities
to Resolve the Country’s Requirements and Strengthen them in the Course of
Export and to Modify the Article (104) of Direct Tax Act” is the most important
instrument which reflects the local content requirements including: project
assignment to Iranian companies, Iranian-foreign joint venture or foreign
companies, performance requirement, respecting minimum percentage (51%),
information requirement, monitoring and controlling requirement and refers to
the sanctions of defaults and exceptions.
This article attempts to explain each of the mentioned requirements, sanctions
and exceptions and refers to the existing gaps by considering the characteristics
of petroleum industry and proposes respective recommendations as to the case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum Utilization of Local Content
  • Project Assignment
  • Work Performance
  • Minimum Percentage of 51%
  • Petroleum Industry
الف- فارسی
کتاب
-        حاتمی، علی. کریمیان، اسماعیل، (۱۳۹۳)، حقوق سرمایهگذاری در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، چاپ دوم، تهران: انتشارات تیسا.
-      حسینی یزدی، سید مجتبی. جلالی، سعید، (۱۳۸۱)، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-      یقطین، علی. حسینی، سید محمدرضا. بی‌تعب، علی. اصغری، امین. مامی غفاری، ابیذر. روستاآزاد، سجاد. یقطین، محمد، (۱۳۸۹)، ملزومات افزایش حجم ساخت داخل در پروژه‌ها، چاپ اول، تهران: نشر راه‌دان.
مقالات و گزارشات
-         ابراهیمی، سید نصرالله. شیریجیان، محمد، (۱۳۹۳)، «قراردادهای بالادستی نفت وگاز و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره سوم، شماره 10.
-      ابراهیمی، سید نصرالله، صادقی مقدم، محمد حسن، سراج، نرگس، (۱۳۹۱)، «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت ‌وگاز ایران و پاسخ‌های آن»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 42 شماره 4.
-      ابراهیمی، سیدنصرالله، منتظر، مهدی، مسعودی، فرزاد، (۱۳۹۳)، «اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره سوم، شماره 12.
-         افقه، صدری، (۱۳۹۱)، توسعه ساخت داخل در صنعت نفت گذشته، حال و آینده، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره ۸۹.
-      بابائی نامی، علی. قاسمی، سامان. همتی شعبانی، علی، (۱۳۸۷)، «تقابل قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی و شرایط تأمین مالی به شیوه قرضی با استفاده از وام با اعتبار صادراتی»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه.
-      حسینی، سید حسین، آقایی، سید امیر، اسحاق‌پور، شهداد، (۱۳۹۴)، «آسیب‌شناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژه‌های نفت و گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار»، معاونت پژوهش‌های زیربنائی و امور تولیدی- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، کد موضوعی ۳۱۰، شماره مسلسل ۱۴۷۰۸.
-      شریفی، سید حسین، (۱۳۹۰)، «خلاصه گزارش آسیب‌شناسی و بازنگری قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۵»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، کد موضوعی ۳۱۰، شماره مسلسل ۱۱۰۲۵-۱.
-      شیروی، عبدالحسین. پوراسماعیلی، علیرضا، (۱۳۹۰)، «مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قونین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۷۵، شماره ۷۴.
-      کاشانی، سید صادق، (۱۳۸۸)، «توسعه میادین نفت و گاز، ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه»، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات انرژی، صنایع و معادن- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قراردادها
-         قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب ۱۳۳۳ (قرارداد کنسرسیوم)
-         قرارداد بیع متقابل مدل ۲۰۰۸
-         ضمیمه استفاده از توان ایرانی قرارداد بیع متقابل
وب‌سایت فارسی
*کلیه وبسایت‌ها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ جهت امکان دسترسی مجدداً بررسی گردید:
-      شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، (۳۰/۲/۱۳۹۱)، «بررسی طرح قانون استفاده از حداکثر از توان داخل به مجلس نهم سپرده شود»، خبرگزاری فارس، شماره ۱۳۹۱۰۲۳۰۰۰۰۶۳۹.
http://www.farsnews.com
-      صمیمی دهکردی، سیامک، (۲۸/۹/۱۳۹۵)، «دولت تمایلی به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل ندارد/ قرارداد‌های ترکمانچای کارفرمایان داخلی با سازندگان/ سفارش کشتیرانی به کره‌ای‌‌ها غیرقانونی است»، مصاحبه در خبرگزاری فارس‌، شماره ۱۳۹۵۰۹۲۶۰۰۰۳۳۸.
http://www.farsnews.com
-      هاشم زاده، اکبر، (۱۷/۱۲/۱۳۹۵)،«بررسی زیر ساخت‌های قانونی حمایت از تولید داخلی توسط بخش دولتی و الزامات ساخت داخل»، یادداشت تخصصی مناقصات و مزایدات.
http://monaghesatiran.ir
-        یقطین، علی، (۹/۹/۱۳۹۲)، ، جریان‌شناسی دولت‌های پس از جنگ در تقویت ساخت داخل، سرویس صنعت عیار آنلاین،
 
-        یقطین، علی، (۱۳/۹/۱۳۹۲)، «روند ساخت داخل در شرایط تحریم چگونه بوده است؟» سرویس صنعت عیار آنلاین.
 
ب- انگلیسی
Books
-       Kalyuzhnova, Yelena, Nygaard, Christian A. Omarov, Yerengaip. Saparbayev, Abdizhapar, (2016): Local Content Policies in Resource-rich Countries, First Edition, UK: Palgrave Macmillan.
 
-       Tordo, Silvana. Warner, Michael. Manzano, Osmel E. Anouti, Yahya, (2013), Local Content Policies in the Oil and Gas Sector, First Edition, Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank.
Articles
-       Acheampong, Theophilus. Ashong, Marcia. Crystal Svanikier, Victoria, (2016), “An assessment of Local-content Policies in Oil and Gas Producing Countries”, Journal of World Energy Law and Business, No. 9.
 
-       Atsegbua, AL, (2012), “The Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act 2010: An Examination of its Regulatory Framework”, OPEC Energy Review, Volume 36, Issue 4.
 
-       Bjørknes, Silje Stephanie Goncalves, (2014), “Lifting the Resource Curse by Using Local Content Requirements”, Faculty of Law-University of Oslo[u1] .
 
-       Heum, Per, (2008), “Local Content Development-Experience from Oil and Gas Activities in Norway”, SNF-Project, No. 1285.
 
-       Kazzazi, Abolfazl. Nouri, Behrouz, (2012), “A Conceptual Model for Local Content Development in Petroleum Industry”, Management Science Letters, No. 2.
 
-       Margonelli, Lisa, (2014) “How Farouk al Kasim Saved Norway from Its Oil”, Pacific Standard, January 28.
 
-       Ngoasong, Michael Zisuh, (2014), “How International Oil and Gas Companies Respond to Local Content Policies in Petroleum-producing Developing Countries: A Narrative Enquiry”, Energy Policy, No. 73.
 
-       Nwapi, Chilenye, (2016), “A Survey of the Literture on Local Content Policies in the Oil and Gas Industry in East Africa”, The School of Public Policy, Vol. 9, Issue 16.
Documents
-       Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act, 2010.
-       Methodology to Measure the Local Content in Assignments and Exploration and Extraction Contracts. (“Methodology”) – Published by the Ministry of Economy on November 13, 2014.
-       Petroleum (Local Content and Local Participation) Regulations, 2013 (Ghana).
-       Royal Decree of December 8, 1972.
-       The Petroleum Act 2015 (Tanzania).
Websites:
-       http://ccsi.columbia.edu/files/2014/03/Local-Content-Norway-Petroleum-CCSI-May-2016.pdf.
 
 [u1]عنوان فصلنامه قید شود.