رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر

سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 71-113

چکیده
  » رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد  ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی ...  بیشتر