جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت

سیدقاسم زمانی؛ هدی شکیب منش

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.21762.1513

چکیده
               اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می‌شود بدین معنا که دولت‌ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده ...  بیشتر

جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح

امیر حسین رنجبریان؛ هدی شکیب منش

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 167-198

چکیده
  در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدار صلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع  اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به طور کلّی، موافقت نامه ای دول ت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاح  یت انحصا ری رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاص مه ی ...  بیشتر