نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

             اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می‌شود بدین معنا که دولت‌ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض‌آمیز قلمداد می‌نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می‌تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش‌بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می‌تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می‌دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه‌ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت‌های رقابتی به نحو موثر عمل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Legitimate Expectation” in the World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • S.Ghasem Zamani 1
  • hoda Shakib manesh 2

1 Faculty of Law , Allame Tabatabaei University

2 Faculty of Law, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Legitimate expectations protect the negotiated tariff concessions from being adversely modified. The principle of legitimate expectations considered as a ‘well-established’ principle specific to WTO is implicitly stated in Article III of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). It is also explicitly codified in paragraph 3 of Article XVII of General Agreement on Trade in Services (GATS) which considers the modification of conditions of competition as a violation of the non-discrimination obligation.
The dispute settlement body in the WTO recognizes the legitimate expectations as a “conditions of competition” where foreign markets trust domestic markets based on the negotiated tariff concessions.
So, any actions inconsistent with the overall level of negotiated commitments which have not become enforceable and predictable may constitute the violation of legitimate expectations. In conclusion, the principle of good faith is a tool to accommodate under the protection of legitimate expectations that “impaired benefits” could be claimed under a non-violation type complaint. Furthermore, this article demonstrates how the principle of legitimate expectations, in addition to protecting tariff consolidation, works effectively to fill the void and guarantee competitive opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate Expectations
  • WTO
  • Good Faith
  • Conditions of Competition
  • Dispute Settlement Body
الف-فارسی
کتاب‌ها
- امیدبخش، اسفندیار و دیگران، (1385)، سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقتنامه‌ها، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر.
- سازمان جهانی تجارت، (1385)، اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت؛ نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اوروگوئه، مترجمین مسعود طارم سری و دیگران، چاپ دوم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- کاتوزیان، ناصر، ( 1375 )، حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان، چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر.
 
مقاله‌ها
- انصاری، اعظم و حاجیان، محمد مهدی، (1393)، «اعمال اصول کلی حقوقی در حل وفصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره 7.
- زارعی، محمدحسین و بهنیا، مسیح، (1390)، «تأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری»، فصلنامه راهبرد، سال 20، شماره 61.
 
ب- انگلیسی
Books
-            Dae-Won, Kim, (2006), Non-Violation Complaints in WTO Law: Theory and Practice, Berne, Peter Lang. 
 
-            Panizzon, Marion, (2006), Good Faith in the Jurisprudence of the WTO, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing.
 
Articles
-            Barak-Erez, Daphne, (2005), “The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction between the Reliance and Expectation Interests”, European Public Law, Vol 11, Issue 4.
 
-            Cameron, James, Gray, Kevin, (2001), “Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50.
 
-            Cartwright, John, (2006), “Protecting Legitimate Expectations and Estoppel in English Law”, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 10, No. 3.
 
-            Cottier, Thomas, N. Scheffer, Krista, (2000), “Good Faith and the Protection of Legitimate Expectations in the WTO”, New Directions in International Economic Law, The Hague, Vol. 47.
 
-            Hadfield, Brigid, (1988), “Judicial Review and the Concept of Legitimate Expectations”, Northern Ireland Legal Quarterly, Vol. 39, No. 2.
 
-            Manu, Thaddeus, (2016), “Interpreting Doctrine of Legitimate Expectations in WTO Jurisprudence in its Application to Compulsory Licensing”, Trade Law & Development, Vol. 8, No. 63.
 
-            Mitchell, Andrew D., (2007), “The Legal Basis for Using Principles in WTO Disputes”, Journal of International Economic Law, Vol. 10, No. 4.
 
-            Reinhold, Steven, (2013), “Good Faith in International Law”, UCL Journal of Law and Jurisprudence, No. 2.
 
-            Robert W., Staiger, Alan, O. Sykes, (2013), “Non-Violations”, Journal of International Economic Law, No. 16.
 
-            Tate, Pamela, (1989), “Coherence of Legitimate Expectations and the Foundation of Natural Justice”, Monash University Law Review, Vol. 14.
 
-            Zeitler, Helge Elisabeth, (2005), “Good Faith in The WTO Jurisprudence Necessary Balancing Element or an Open Door to Judicial Activism?”, Journal of International Economic Law, Vol. 8, No. 3.
 
 
Cases
-            Canada – Autos, Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, Panel Report, WT/DS139/R, WT/DS142/R, adopted 19 June 2000, as modified by the Appellate Body Report, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R.
 
-            EC – Asbestos, European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, Panel Report, WT/DS135/R and Add, adopted 5 April 2001, as modified by the Appellate Body Report, WT/DS135/AB/R.
 
-            EC – LAN, European Communities – Customs Classification of Certain Computer Equipment, Panel Report, WT/DS62/R, WT/DS67/R, WT/DS68R/, adopted 22 June 1998, as modified by the Appellate Body Report, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, DSR 1998:V.
 
-            EEC – Oilseeds I, European Economic Community – Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal – Feed Proteins, Panel Report, adopted 25 January 1990,BISD 37S/86.
 
-            India – Patents, (EC) India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products – Complaint by the United States, Panel Report, WT/DS79/R, adopted 22 January 1998,DSR 1998:VI.
 
-            Italy – Agricultural Machinery, Italy – Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, Panel Report, adopted 23 October 1958, BISD 7S/60.
 
-            Japan – Alcoholic Beverages, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, Panel Report, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, adopted 1 November 1996, as modified by the Appellate Body Report, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, DSR 1996: I.
 
-            Japan – Film, Japan – Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, Panel Report, WT/DS44/R, adopted 22 April 1998, DSR 1998: IV.
 
-            Korea – Government Procurement, Korea – Measures Affecting Government Procurement, Panel Report, WT/DS163/R, adopted 19 June 2000.
 
-            US – Offset Act (Byrd Amendment), United States – Continued Anti –Dumping and Subsidy Offset Act of 2000, Panel Report, WT/DS217/R, WT/DS234/R, adopted 16 September 2002, as modified by the Appellate Body Report, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R.
 
-            US – Shrimp, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Panel Report, WT/DS58/R, adopted 6 November 1998, as modified by the Appellate Body Report,WT/DS58/AB/R, DSR 1998:VII.