تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا

منصور جباری؛ حسین تاج آبادی

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 101-118

چکیده
  در عرصه های مخابراتی، استفاده از منابع طیف/مدار در مدار ثابت زمین به دلیل محدودیت های خاص این مدار همواره چالش برانگیز بوده است.چالش ها هم به دلیل ظرفیت محدود این مدار و هم به علت ویژگی های منحصر به فرد این مدار در استفاده از آن برای مقاصد ارتباطات راه دور است.مقاله حاضر ضمن معرفی رژیم های فعلی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین (رژیم مبتنی ...  بیشتر