داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 157-184

چکیده
  مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی ...  بیشتر