« کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 185-206

چکیده
  کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر 476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001 مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع جامعه اروپایی توقیف شد. در ...  بیشتر