بازتاب های اندیشه مارکسی بر انسان شناسی فرهنگی - سیاسی جدید

کارلو تولیو التان

دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 155-176

چکیده
  در بخش پایانی این پژوهش کوتاه،اما ژرف،به بازتاب اندیشه مارکسی بر انسان‌شناسی فرهنگی-سیاسی،بویژه بر آرای لیندها و میلز پرداخته شده است. گفتنی است که این بخش نیز مانند بخشهای پیشین با نقادی اندیشمندان‌ ارزشمند یاد شده توأم است.  بیشتر