سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

محمد عیسی تفرشی؛ ابراهیم شعاریان ستاری

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 21-49

چکیده
  در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن‌ در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل‌ شده است،فقط شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها(دارای شرکت)حق ...  بیشتر