نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن‌ در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل‌ شده است،فقط شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهامداران به‌طور کلی و علی الاطلاق نه با حق‌ عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی:برخی از حقوق سهامداران مانند حق حضور و حق رأی در جلسات‌ مجامع عمومی طبیعت خاص دارد و بعضی از آنها نظیر حق مطالبهء سود و اندوخته‌ها و ذخایر قانونی شرکت، اوصاف کامل یک حق دینی را دارا هستند.در مقالهء حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی حقوق سهامداران و اقسام آن،ماهیت حقوقی سهم و حقوق سهامداران در دو بخش حقوق مالی و غیر مالی،ماهیت حقوق ناشی‌ از سهم نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shareholders rights even in illicit Small Corporations

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD eesa tafreshi
  • ebrahim shoari