تأملی بر ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی

فائزه دانشور

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 191-214

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.27672.1693

چکیده
  با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول جهت نقدِ نظریه ها به طور عام و نظریه‌های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه‌های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریۀ ...  بیشتر