صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت

آرین قاسمی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدمحمدصادق احمدی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 151-177

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.20794.1491

چکیده
  حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی­های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال­های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده ­است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می­تواند پر اهمیت جلوه­ کند. به نظر می­رسد کارویژه­های ...  بیشتر