تقابل‌دو نظام «مؤسسه- مالک» و «مخترع-مالک» در تحقیقات تأمین‌مالی‌شده‌ توسط بخش عمومی

محمد هادی میرشمسی 11؛ مریم فرضی

دوره 21، شماره 65 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.29486.1752

چکیده
  دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- ...  بیشتر