نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دولتها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی میکنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافتههای تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژهای برای این تحقیقات وضع کردهاند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافتکننده بودجه، مالک دارایی فکری میباشد. این نظام در قانون بای‌دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی میشوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال میشود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کردهاند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظامهای حقوقی به هر کدام از آنها میتواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conflict Between “Institutional Ownership” and “Inventor Ownership” Systems in Publicly Funded Research

نویسنده [English]

  • Maryam Farzi

چکیده [English]

Governments sometimes attempt directly to research and sometimes sponsor them based on their interests and reasons. The legal system governing the funded researches’ results and findings is one of the most important and effective factors in exploiting intellectual properties.  Some States have enacted special intellectual property rules for publicly funded research which is divided into two main models: Institutional-ownership and inventor-ownership models. In institutional-ownership model, the recipient institute of fund is the owner of the intellectual property. This model was appeared in Bayh-Dole Act in the US, afterwards it spread to the other countries.  In Inventor-ownership model, inventors and creators are recognized as the owner of intellectual property, although public institutes funded the research. Professor’s privilege rule which is used in some European countries, could be considered as an inventor- ownership model. Although in the last two decades, global trend is in adopting institutional-ownership model and even several countries with inventor-ownership model changed their legal system to the system, but still some countries emphasize on efficiency of inventor-ownership model. Meanwhile, problems of institutional-ownership model changed the direction of attentions toward inventor-ownership model in the past few years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publicly Funded Research
  • Institutional Ownership Model
  • Inventor Ownership Model
  • Bayh-Dole Act
  • Professor's Privilege Rule
الف- فارسی
- انصاری، باقر، (1387)، سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)، تهران: انتشارات سمت.
- صادقی یارندی، سیف اله و طارم سری، مسعود، (1389)، رموز مالکیت فکری ؛ راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
- مرکز تحقیقات مجلس، (1390)، پیشنهاد سازوکار اجرایی تعیین تکلیف دارایی­های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری سازی آنها در اجرای تبصره 2 ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه.
- نوروزی، حسین و وصفی، شهرام، (1393)، نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش‌محور، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 
 
 
ب- انگلیسی
Book
- International Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, (2006), Wolter Klnwer, Klnwer Law International, Volume 1, 2 and 3.
 Articles
- Bhaven N.Sampat, (2009), “The Bayh-Dole Model in Developing Countries: Reflection on the Indian Bill on Publicly Funded Intellectual Property”, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief, No. 5.
 - Bourelos, Evangelos, (2014), “Academic Patenting in Sweden: The Hidden Backbone of Innovation”, Management of Innovation and Technology, No. 2.
 - Czarnitzki, Dirk et al, (2015), “Individual Versus Institutional Ownership of University-Discovered Invention”, available at: www. ftp. zew. de/ pub/ zew-docs/ dp/ dp15007.pdf.
 - Farnstrand Damsgaars, Erika, Thursby, Marie C, (2012), “University Entrepreneurship and Professor Privilege”, National Bureau of Economic Research, available at:  www.nber.org.
 - Hvide, Hans K., Jones, Benjamin F, (2016), “University Innovation and the Professor's Privilege”, The National Bureau of Economic Research, available at: www.nber.org.
 - Kallaya, Tantiyaswasdikul, (2013), “Intellectual Property Rights Policy and University Technology Transfer Output in Canadian Universities”, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 2, No. 2.
 - Lawton Smith, et al, (2014), “Reconsidering the Professor's Privilege: University Technology Transfer in Sweden and UK”, available at: www.geog.ox.ac.uk.
 - Lissoni, Francesco, et al, (2009), “Academic Patenting and the Professor's Privilege: Evidence on Denmark from the KEINS Database”, Science and Public Policy, Vol. 36, No. 8.
 - MacDonald, Laura and Capart, Gilled, (2004), “Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research Organizations: Toward European Guidelines”, European Commission.
 - Mrinalini, Kochupillai, (2010), “The Protection and Utilization of Public Funded Intellectual Property Bill, 2008: A Critique in the Light of India's Innovation Environment”, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 15.
 - Satyanarayana, K, (2008), “The Indian Public Funded IP Bill: Are We Ready?”, Indian Journal of Medical Research.
 - Schacht, Wendy H, (2012), “Industrial Competitiveness and Technological Advancement: Debate over Government Policy”, Cornell University ILR School, available at: www.digitalcommons.ilr.cornell.edu.
 - Shovon Ray, Amit and Sayasachi, Saha, (2010), “Patenting Public-Funded Research for Technology Transfer: A Conceptual-Empirical Synthesis of US Evidence and Lessons for India”, The Journal of World Intellectual Property, Vol. 14, No.1.
 Documents
- Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Bill, South Africa, (2008).
 - Law on Employee Inventions, (1957), Germany, Translation by International Bureau of World Intellectual Property, WIPO.
 - The Bayh-Dole Act or Patent and Trademark Law Amendment Act (December 12, 1980).
 - The Protection and Utilization of Publicly Funded Intellectual Properly Bill 2008 (India).