ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند

نرگس اکبری؛ علی مشهدی؛ حسین کاظمی فروشانی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 291-324

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.37210.1987

چکیده
  رودخانة بین­المللی هیرمند یک رودخانة مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می‌باشد که سرچشمة آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامة پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی­های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، ...  بیشتر