نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

رودخانة بین­المللی هیرمند یک رودخانة مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می‌باشد که سرچشمة آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامة پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی­های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیست‌محیطی این سدسازی­ها در سطح داخلی و بین‌المللی بحث بر­انگیز است. کاهش حقابة ایران منجر به خشکسالی و بیابان­زایی، کاهش فراورده­های غذایی محلی، فقر گروه‌های حاشیه­نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوة زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت­های غیرقانونی چون سرقت، آدم­ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویة داوری و قضایی، عرف بین­المللی تعهدات بین­المللی افغانستان را در زمینة بهره­برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می­گیرد که دولت­ افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می­باشد از رودخانة هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین‌دست (ایران) وارد نشود بهره­برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Aspects of Helmand River Utilization

نویسندگان [English]

  • Narges Akbari 1
  • Ali Mashhadi 2
  • Hossein kazemi 3

1 Ph.D, International Law, Internaitona Law Group, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Public International Law, University of Qom, Qom, Iran

3 LLM, Internaitonal Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The Hirmand International River is a border river between Afghanistan and Iran, whose source originated on the territory of Afghanistan, and has been one of the legal-political subjects between Iran and Afghanistan since the signing of the Paris Convention of 1857.
Afghanistan's goal is to provide water for drinking, agriculture, industry, hydroelectric power, flood control, and so on. However, the environmental impacts of these dam construction on the domestic and international levels are controversial. Reducing Iran's right to water leads to drought and desertification, reducing local food products, poverty of marginalized communities and migration, changing the livelihoods of some inhabitants of the region from agriculture, hunting and fishing to illegal activities such as Robbery, kidnapping, drug trafficking, goods and fuel.
The paper uses a descriptive-analytical method to explain the international law of Afghanistan's international obligations regarding the use of Hirmand through the use of judicial and judicial procedures. It concludes that the Government of Afghanistan is committed to using its customary commitments to use the Hirmand River fairly and reasonably so that it does not seriously impair the downstream state (Iran), and in addition, solving this problem requires the cooperation of each Two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fair and reasonable use"
  • "prohibition of major damage"
  • "Hirmand"
  • " Damage"
  • "Afghanistan and Iran"
بای، یارمحمد، هیدروپلتیک رودهای مرزی (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1384).
- حیدری مکرر، حمید و دیگران، سیستان انبار غلة ایران (زابل: دانشگاه زابل،1380).
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ 48 (تهران: گنج دانش، 1396).
- فدایی، سید احمد و چکنگی، علی رضا،  سد دوستی؛ نماد پیوند دو ملت (مشهد: شرکت آب منطقه ای خراسان، 1384).
- فرشادگهر، ناصر، نظام حقوقی رودهای بین­المللی و اروند رود (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،1367).
- گوندینگ، لوتار، هویسمان، جی، دبلیو و دینا شلتون، حقوق محیط زیست، ترجمة محمدحسن حبیبی، جلد 2 (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1381).
- لووت و لوان اسمیت و سرفردریک جان گلدسمید،  آرای هیئت داوری19 اوت 1872 و 10 آوریل 1905، متن آرای مندرج در سنت جان، لندن (پارس شرقی: روایتی از سفرهای کمیسیون مرزی پارس،1876).
- کیس الکساندر،پیتر سند اچ و وینفراید لانگ، حقوق محیط زیست، ترجمة محمد حسن حبیبی، جلد3، چاپ 4 (تهران: دانشگاه تهران، 1392).
- محمدعلی­پور، فریده، حقوق استفاده­های غیرکشتیرانی از آبراه­های بین­المللی (تهران: میزان،1396).
- موسوی، سید فضل ا...، حقوق رودخانه­های بین­المللی (تهران: نشر دادگستر،1389).
 
مقاله‌ها
- اسکندری رضایی، داوود،  «چشم‌انداز جهانی بحران آب»، فصلنامة آسیای مرکزی و قفقاز، شمارة 69، (1389).
- احمدی، سیدعباس،  «هیدروپلتیک رودخانة هیرمند»، رشد آموزش جغرافیا، سال 19، شماره 67،(1383).
- اطاعت، جواد و ورزش، اسماعیل، «هیدروپولیتیک هیرمند: دلایل، آثار و پیامدها»، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شمارة 80، (1391).
- براون ویس، ادیت، «حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل­های آینده، در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین‌المللی دادگستری»، ترجمة نادر ساعد، فصلنامة سیاست خارجی، سال 15، شماره 3، (1380).
- حافظ‌‌نیا، محمدرضا، مجتهدزاده، پیروز و علی­زاده، جعفر، «هیدروپلتیک هیرمند و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران و افغانستان»، فصلنامة مدرس علوم انسانی، شماره 45، (1385).
- حق‌شناس، نیلوفر و جعفری ولدانی، اصغر، «طرح تغییر مسیر اروند رود و قواعد حقوق بین­الملل»، مجلة حقوقی، شمارة 12، (1387).
- زرقانی، سیدهادی، «نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه­ای، نمونة موردی هریرود و سد دوستی»، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه­ای، بهار و تابستان، شمارة 16، (1390).
- سنائی، وحید، «هیدروپلیتیک حوضه هریرود و اثرات آن بر روابط ایران ترکمنستان و افغانستان»، فصلنامه روابط خارجی، تابستان، سال سوم، شماره سوم، (1390).
- شهبازبگیان و شفایی، «تحلیلی بر احداث سد سلما بر رودخانة هریرود در کشور افغانستان»، مرکز تحقیقات استراتژیک، تابستان، دورة 178، (1395).
- شیرازیان، شیرین و خطیبی، عطیه، «حقوق بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراههای بین‌المللی با نگاهی به توسعه پایدار»، پایداری، توسعه و محیط زیست، زمستان، دوره دوم، شماره 4، (1394).
- عزتی، عزت ا...، محمد حسن خزری و محبوبه نیک فرجام، «تحلیلی بر هیدروپلتیک شرق ایران»، فصلنامة پژوهش نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شمارة اول، (1390).
- محمدی، عباس، «نگاهی به طرح عظیم GAP در ترکیه و آثار آن بر حوضة دجله و فرات»، ماهنامة آب- جهان سبز، شماره­های 4و 5، (1394).
- موسوی، سید فضل­الله، حسینی، سید حسین و موسوی­فر، سیدحسین، «اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین­المللی»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، پاییز، سال 17، شمارة 48 ، (1394).
- موسوی، سید فضل­الله و موسوی­فر، سیدحسین، «اختلاف زیست‌محیطی آرژانتین و اروگوئه (2010)؛ تبیین برخی مباحث و اصول»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، زمستان، دورة 45، شمارة 4، (1394).
- نگارش، حسین و لطفی، لیلا،  «بررسی خسارات­های ناشی از حرکت ماسه­های روان در شرق زابل با استفاده از تصاویر ماهواره­ای»، فصلنامة پژوهش­های جغرافیای طبیعی، بهار، دورة 41، شمارة 67، (1388).
 
پایان­نامه
- جباری، محمد، رژیم رودخانه‌های بین المللی، پایان‌نامه کارشناسی (دانشکدة روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، 1375).
 
ب- انگلیسی
Books
- Brierly, J, The Law of Nations (London: Oxford University Press, 2010).
 
- Kaya, Ibrahim, Equitable Utilization: The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses (Uk: Ash Gate Publishing, 2003).
 
- Berga, L. Bofill, J.C. Polimon, A. Buil, E. De Cea, J.A, Manueco, J Dams and Reservoirs, “Societies And Environment In The 21st Century“, Taylor& Francis Group,(2006).
 
-Bradnock, Robert W, ”The Routledge Atlas of South Asian Affairs”, Routledge publisher, First Edition,(2016).- Legal Problems Relating to the Utilization and Use of International River- Report by the Secrery- General, See A/5409, Extact from the Yearbook of the International Law Commission Vol. II(2), (YILC,1974).
 
-McCaffrey, Stephen C, The Law of International Watercourses, Second Edition, (Oxfprd: Oxfprd University Press Inc, 2007),
-Mcintyre, Owen, Environmental Protection of International Watercourses under International Law (Rutledge Publisher, 2007).
 
Articles
- Austin. J, ”Canadian – United  States Practice and Theory Respecting the International Law of International Rivers: A Study of the History and the Influence of the Harmon Doctrine”, Canadian Bar Review, No. 31, (1959).
 
- Erades. L. June, (1969), ”Gut Dam Arbitration”, Netherlands International Law Review, Volume 16, Issue 02, (2016).
 
-Kirschner.Adele.J. & Tiroch.Katrin, “The Waters of Euphrates and Tigris: An International Law Perspective“, Max Planck Yearbook of United Nation Law, Vol.16, (2012).
 
- Laylin, John, ”Rinaldo.G & Bianchi.L, The Role of Adjudication In International River Disputes: The Lake Lanoux Case”, AJIL, Vol. 53, No.I, (1959).
 
- Mccaffrey & Stephen. C, ”The Harmon Doctrine One Hundred Years Later: Buried, Not Praised“,(1996), Available at: https:// pdfs. semanticscholar. org/ f43d/ 18019 aac 4307b0d74 e3f865f3b8e46ffdfba.pdf.
 
- Mizanur Rahaman, Muhammad, ”Principles of International Water Law: Creating Effective Transboundary Water Resources Management”, Int. J. Sustainable Society, Vol. 1, No. 3, (2009).
 
- Salman M.A, ”Entr  into force   of   the   UN   watercourses  Convention:  Why  should  it  matter?”, International Journal of Water Resources Development, Vol. 31 (2015).
 
- Schwabach, Aaron, ”The United Nations Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, Customary International Law, and the Interests of Developing Upper Riparians”, International Law Journal, 33Tex, (1998).
 
- Soboka   Bulto, Takele, ”Between  Ambivalence  and  Necessity  Occlusions   on   the   Path   Towards   a  Basin  Wide  Treaty  in  the  Nile  Basin”, Colorado  Journal  of  International  Environmental  Law  and  Policy,  Vol.  20, (2009).
 
- Sohnel, J, ”Irruption Du Droit De L'environnement Dans La Jurisprudence De La C.I.J. : L'affaire Gabcikovo- Nagymaros “ , RGDIP, No1 , (1998).
 
- Wirsing, Robert G. Adeel, Zafar, ”Imagining Industan: Overcoming Water Insecurity in the Indus Basin”, Springer Publisher, (2016).
 
Cases
-            Territorial Jurisdiction of International Commission of the River Oder, Judgment, No.16, PCIJ, Series A, No.23, (1929).
-            Diversion of Water from the Meuse Case (Netherlands v. Belgium), P.C.I.J. (Ser. A/B) No. 70, (1937).
-            U.S. Supreme Court. Nebraska v. Wyoming, 325 U.S. 589 (1945). Nebraska v. Wyoming. No. 6, Original. Argued March 5, 6, 7, 1945. (Decided June 11, 1945).
-            Corfu Channel case, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), (1949).
-            Lake Lanouxs Arbitation (France V. Spain), (1957).
-            ICJ, Gabcikovo –Nagymaroscase, General List No. 92, (25 September, 1997).
-            ICJ, PulpMills on the River Uruguay, (Argentina v. Uruguay), (10 April 2010).
 
Documents
- Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration, 1972).
- Estatutos del Rio Uruguay (Statute of the River Uruguay), Signed at Salto on Feb. 26, 1975, (entred into force18 Sept, 1976).
-Report of the United Nations Conference on Water (Mar del Plata, 14-25 March 1977), doc, E/CONF.70/29, P.5 (51), (1977).
 
- Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Helsinki, (1992).
 
- United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, (1997).
 
- Reports of International Arbitral Awards, Trail smelter. case, (United States, Canada),(1938-1941), Available at: http:// legal. un. org/ riaa/ cases/ vol_III/1905-1982.pdf.
 
منابع فرانسوی
- Barberis, J.A, “L'exploitation Hydro-Électrique du Paraná Et L'accord Tripartite de 1979”, Annuaire Français de Droit International, Vol. 32, (1986).
 
- G. Sauser-Hall, ”L'utilisation Industrielle des Fleuves Internationaux”, In: 83 Hague Recueil, (1953).