حقوق عمومی
آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم : با تاکید بر آراء برلین و مارکس

مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.44563.2200

چکیده
  رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...  بیشتر