نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حقوق عمومی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران .

2 استاد گروه حقوق عمومی ، دانشکاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران .

3 استادیار ، گروه علوم سیاسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران .

چکیده

رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی‌ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال‌ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می‌شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام‌های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می‌رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی‌شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می‌تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.  لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبت‌سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Freedom from the perspective of liberalism and Marxism: With emphasis on votes Berlin and Marx

نویسندگان [English]

 • Morvarid Ahouri 1
 • Mohammad Hashemi 2
 • Maghsood Ranjbar 3

1 PhD Student, ، Department of Public Law ، Qom Branch ، Islamic Azad University، Qom ، Iran .

2 Professor، Department of public low ، shahid Beheshti University ،Tehran ، Iran.

3 Assistant Professor ، Department of Political Science ، Qom Branch ، Islamic Azad Universiy ، ، Qom ، Iran .

چکیده [English]

The approach of liberal and Marxist thinkers, as the two dominant ideas in the twentieth century on freedom, shows their worldview on the issue of freedom and fundamental rights of individuals. The question is, which theories liberals and Marxists hold on the concept of freedom which was gained based on historical experience over the past century? Also, to what extent, are their views towards individual rights and freedoms of their citizens and recognition of these rights and freedoms in practice different from each other?! In Berlin's view, Liberals conception of freedom is negative as opposed to Marxists which is a positive conception. Having considered the historical experiences and Marxists and liberals’ views in the last century, it seems that what guarantees the free will and constitutional liberties of individuals is the negative conception of freedom while the positive conception of freedom could lead to denial of free will and ultimately tyranny. Therefore, the main purpose of this article is to study, compare and determine the status of freedom (especially the common interpretation such as negative freedom and positive freedom) in comparison with the principles and rules governing the two political ideas of liberalism and Marxism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • perspective
 • individuals
 • experience
 • liberalism
 • Marxism
 • - احمدی، بابک، مارکس و سیاست مدرن (تهران: نشر مرکز، 1379).

  - احمدی، بابک، واژه نامه فلسفی مارکس (تهران: نشر مرکز، 1388).

  - ایگلتون، تری، مارکس و آزادی، ترجمه اکبر معصوم بیگی (تهران: آگه، 1383).

  - اشتراوس، لئو، مقدمه‌ای سیاسی بر فلسفه، ترجمه یاشار جیرانی (تهران: آگه، 1398).

  - آربلاستر، آنتونی، لیبرالیزم غرب: ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر (تهران: نشر مرکز، 1377).

  - آرون، ریمون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام (تهران: آموزش انقلاب اسلامی، 1370).

  - الوین شاپیرو، جان، لیبرالیسم، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی (تهران: نشر مرکز، 1380).

  - برلین، آیزایا، آزادی و خیانت به آزادی: شش دشمن آزادی بشر، ترجمه عزت‌الله فولادوند (تهران: ماهی، 1386).

  - برلین، آیزایا، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمد علی موحد (تهران: انتشارات خوارزمی، 1380).

  - بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی (تهران: نشر نگاه معاصر، 1386).

  - بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی (تهران: نشر نی،1390).

  - بشیریه، حسین، درسهای دموکراسی برای همه، چاپ سوم (تهران: نشر نگاه معاصر، 1387).

  - بوردو، ژرژ، لیبرالیسم، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی (تهران: نشر نی، 1378).

  - بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ (تهران: نشر نی، 1389).

  - راسخ، محمد، حق و مصلحت (تهران: طرح نو، 1387).

  - سینگر، پیتر، هگل، ترجمۀ عزت الله فولادوند (تهران: طرح نو، 1387).

  - شی یر مر، جرمی، اندیشه سیاسی کارل پوپر، ترجمه عزت الله فولادوند (تهران: طرح نو، 1377).

  - قادری، حاتم، اندیشههای سیاسی در قرن بیستم (تهران: سمت، 1379).

  - قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع (تهران: شهر دانش، 1388).

  - کولاکوفسکی، لشک، جریان‌های اصلی در مارکسیسم: برآمدن، گسترش و فروپاشی، ترجمه عباس میلانی، جلد سوم (تهران: نشر اختران، 1387).

  - کولاکوفسکی، لشک، جریان‌های اصلی در مارکسیسم: برآمدن، گسترش و فروپاشی، ترجمه عباس میلانی، جلد اول: بنیانگذاران (تهران: نشر آگه، 1385).

  - گاراندو، میکائیل، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری (تهران: نشر نی، 1383).

  - وینسنت، اندرو، ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر (تهران: انتشارات ققنوس، 1386).

  - هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (تهران: نشر میزان، 1384).

   

  مقاله‌ها

  - احمدی ‌طباطبایی، محمدرضا و نوری‌زاده، جواد، «رویکرد ایدئولوژی‌های سیاسی به مقوله انسان‌شناسی»، جستارهای سیاسی معاصر، شماره 3، (1390).

  - اشراقی، میرعماد، «لیبرالیسم انسان را به کجا رهنمون می‌کند؟»، روزنامه رسالت، مورخ 13/10/1390.

  - برلین، آیزایا، «فلسفه آزادی»، ترجمه عزت‌الله فولادوند، بخارا، شماره 74، (1388).

  - بشیریه، حسین، «تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های سیاسی در قرن بیستم، اندیشه‌های لیبرال دموکراتیک»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره‌های 96 و 95، (1374).

  - پلامناتز، جان، «لیبرالیسم»، ترجمه خشایار دیهیمی، مجله ناقد، شماره 1، (1382).

  - توانا، محمدعلی و هاشمی اصل، سیدعبدالله، «خوانش انتقادی نظریه عدالت در پرتو تفسیر متن ـ زمینه‌محور»، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 47، شماره 2، (1396).

  - توحید فام، محمد، «بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال»، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 17، (1390).

  - حنایی کاشانی، محمد سعید، «مدینه احرار؛ درباره لیبرالیسم، استبداد شرقی، اسلام»، مجله کیان، شماره 48، (1378).

  - رشادی، علی‌اکبر، «آزادی»، نامه الهیات، شماره 7، (1388).

  - رضوانی، قربان علی، «بررسی نظریه و بنیادهای نظری مارکسیسم ساختاری لویی آلترسو»، معرفت فرهنگی و ا جتماعی، شماره 1، (1388).

  - طاهایی، جواد، «آزادی؛ گریز از اسطورگی»، راهبرد، شماره 30، (1382).

  - فاضلی، محسن و مشکات، محمد، «بررسی مفهوم آزادی از نگاه آیزایا برلین»، پژوهش‌های علوم انسانی، دوره دهم، شماره 3،  (1393).

  - محمودی، سیدعلی، «فلسفه هم‌آوای آزادی و برابری در نظریه عدالت جان رالز»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره دوم، (1396).

  - محمودیان، محمد رفیع، «لیبرالیسم آرمان‌گرا»، بازتاب اندیشه، شماره 18، (1380).

  - مسرت، آرش، «اتوپیای مارکس»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره‌های 92 و 93 خرداد و تیر، (1384).

  - نورانی، نورالله و حمیدیه، بهزاد، «بازشناسی لیبرالیسم»، توسعه راهبرد، شماره 4، (1384).

  - نوری‌زاده، اکرم و شاقول، یوسف، «ارزیابی تطبیقی دیدگاه ماکیل سندل و آلن هیورث درباره لیبرالیسم راولز»، نقد و نظر، شماره 1، سال نوزدهم، (1393).

  - واعظی، احمد، «اسلام و لیبرالیسم»، علوم سیاسی، شماره 22، (1382).

  - همایون مصباح، سیدحسن، «هویت متنوع لیبرالیسم (مکانیزم تنوع‌پذیری لیبرالیسم)»، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 37، آذر و دی (1381).

   

  References

  Books

  • Ahmadi, B, Marx and Modern Politics (Tehran: Markaz Publication, 2000). [In Persian]
  • Ahmadi, B, A Dictionary of Marx's Philosophical Terms (Tehran: Markaz Publication, 2009). [In Persian]
  • Arblaster, A, The Rise and Decline of Western Liberalism, Mokhber, A (Tehran: Markaz Publication, 1998). [In Persian] 
  • Aron, R, Main Currents in Sociological Thought, Parham, B. (Tehran: Education of Islamic Revolution Publication, 1991). [In Persian]
  • Burke, J. P. & Crocker, L. & Legters, L. H., Marxism and the Good Society (Cambridge University Press, 2011).
  • Berlin, I, Freedom and its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty, Fooladvand, E. (Tehran: Mahi Publication, 2002). [In Persian]
  • Berlin, I, Four Essays on Liberty, Movahed, M. (Tehran: Kharazmi Publicaiton, 2001). [In Persian]
  • Boshrie, H, Education of Political Knowledge (Tehran: Negah-e Moaser Publication, 2007). [In Persian]
  • Boshrie, H, Political Sociology (Tehran: Ney Publication, 2011). [In Persian]
  • Boshrie, H, Lessons of Democracy for All (Tehran: Negah-e Moaser Publication, 2008). [In Persian]
  • Burdeau, G, Liberalism, Ahmadi, A (Tehran: Ney Publication, 1999). [In Persian]
  • Bix, B, A Dictionary of Legal Theory, Rasekh, M., (Tehran: Ney Publication, 2004). [In Persian]
  • Cole, M. & Levitin, K., Cultural-Historical View of Human Nature (New York: de Gruyter, 2000).
  • Cunningham Wood, J., Karl Marx's Economics: Critical Assessments (Routledge Revivals: Medieval Scandinavia 1993).
  • Draper, H., “Marx on Democratic Forms of Government”, Available at: https:// socialistregister. com/ index. php/ srv/article/download/5326/2227, (1974).
  • Eagleton, T, Marx and Freedom, Translate: Masoumbeigi, A (Tehran: Agah Publication, 1997). [In Persian]
  • Ghaderi, H, Political Thoughts of the Twentieth Century (Tehran: Samt Publication, 2000). [In Persian]
  • Ghari Seyed Fatemi, S.M., Human Rights in Contemporary World: An Introduction to Theoretical Discussions: Concepts, Basics, Realm and Resources (Tehran: Shahr-e-Danesh Publication, 2009). [In Persian]
  • Garandeau, M, Liberalism in History of Western Thought, Bagheri, A. (Tehran: Ney Publication, 1998). [In Persian] 
  • Hashemi, S.M. (2005), Human Rights and Fundamental Freedoms (Tehran: Mizan Publication, 2005). [In Persian]
  • Jones, T., Modern Political Thinkers and Ideas, an Historical Introduction (London and New York: Routledge, 2002).
  • Kolakowski, L, Main Currents of Marxism: Its Rise, Growth, and Dissolution, Milani, A Volume III, (The Breakdown) (Tehran: Akhtaran Publication, 2008). [In Persian]
  • Kolakowski, L, Main Currents of Marxism: its Rise, Growth, and Dissolution, Milani, A. Volume I, (The Founders) (Tehran: Agah Publication, 2006). [In Persian]
  • Maserat, A. (2005), Marx’s Utopia, Monthly of Social Science. [In Persian]
  • Rasekh, M, Rights and Interests (Tehran: Tarh-e-No Publication, 2008). [In Persian]
  • Rawls, J., A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).
  • Singer, P, Hegel, Fooladvand, E (Tehran: Tarh-e-No Publication, 2008). [In Persian]
  • Strauss, L, An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays, Jeirani, Y (Tehran: Agah Publication, 1989). [In Persian]
  • Shearmur, J, The Political Thought of Karl Popper, Fooladvand, E. (Tehran: Tarh-e-No Publication, 1998). [In Persian]
  • Schapiro, J.S, Liberalism: its Meaning and History, Hanaei Kashani, M.S (Tehran: Markaz Publication, 2001). [In Persian]
  • Sandel, M., Liberalism and the Limits of Justice, Second Edition (Cambridge University, 1998).
  • Vaezi, A, “Islam and Liberalism”, Journal of Political Sciences, No. 22, (2003). [In Persian]
  • Vincent, A. (1995), Modern Political Ideologies, Saghebfar, M. (Tehran: Ghoghnoosh Publication, 1995). [In Persian]

  Articles

  • Ahmadi Tabatabai, M., & Noorizadeh, J. “Approaches Adopted by the Political Ideologies to Anthropology”, Contemporary Political Studies Journal, No. 3, (2011). [In Persian]
  • Berlin, I, “Philosophy of Freedom”, Fooladvand, E. Bokhara Magazine, No. 74, (2009).
  • Boshrie, H, History of Political Thoughts and Movements in 20th Century, Liberal Democratic Thoughts, Quarterly of Political- Economic information, No. 95-96, (1995). [In Persian]
  • Eshraghi, M, Where does Liberalism Guide Human Being to? Resalat Newspaper, (2011). [In Persian]
  • Fazeli, M., & Meshkat, M, “Review the Concept of Freedom of Isaiah Berlin”, Journal of Human Science Research, Vo. 10, No.3, (2014). [In Persian]
  • Hanaei Kashani, M.S. “City of Freemen: On Liberalism, Oriental Despotism and Islam”, Kian Magazine, No. 48, (1999). [In Persian]
  • Homayoun Mesbah, S.H, “Diverse Identity of Liberalism (Diversification Mechanism in Liberalism)”, Journal of Islamic Social Studies, No. 37, (2002). [In Persian]
  • Mahmoudi, S.A, “A Philosophy of Compatibility between Liberty and Equality in John Rawls’ Theory of Justice”, Journal of Iranian Political Science, year 12, No.2, (2017). [In Persian]
  • Mahmoudian, M, “Ideal Liberalism”, Montnly of Baztabe-e Andisheh, No. 18, (2001). [In Persian]
  • Nourizadeh, A., & Shaghool, Y, “A Comparative Evaluation of Michael J. Sandel and Alan Haworth's Views on Rawls's Liberalism”, Naqd va Nazar Journal, year 19, No. 1, (2014). [In Persian]
  • Nourani, N., & Hamidieh, B, “Liberalism Recognition”, Journal of Strategic Development, No. 4, (2005). [In Persian]
  • Plamenatz, J, “Liberalism”, Deihim, Kh. Naghed Journal, No. 1, (2003). [In Persian]
  • Reshadi, A, “Freedom”, Nameh Elahiat Journal, No. 7, (2009). [In Persian]
  • Rezvani, Gh, “Investigating Theory and Theoretical Fundamentals of Structural Marxism by Louis Althusser”, Quarterly of Cultural-Social Knowledge, No.1, (2009). [In Persian]
  • Tavana, M.A, & Hashemi Asl, S.A., “A Critical Review of Michael Walzer's Justice Theory in Light of Text- Context based Interpretation”, Politics Quarterly, Faculty of Law and Political Sciences, Volume. 47, No. 2, (2017). [In Persian]
  • Tohidfam, M, “Critical Rethinking of the Liberal Individualism Theory”, Politics Quarterly, Faculty of Law and Political Sciences, No. 17, (2011). [In Persian]
  • Tahaei, J, “Freedom; Escape from Myths”, Rahbord Journal, No. 30, (2013). [In Persian]