بنمایه های رومی حقوق عمومی

پرهام مهرآرام؛ گودرز افتخار جهرمی

دوره 20، شماره 62 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-99

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.24293.1590

چکیده
  حقوق عمومی به‌عنوان شاخه­ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه‌ قدرت و قانون، زمینه‌ساز ایجاد مفهوم حاکمیت ...  بیشتر