فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز

بزرگمهر بشیریه؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمد علی اردبیلی؛ جهانگیر معینی علمداری

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 107-133

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.49396.2313

چکیده
  «نظریه‌‌ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده‌ جهل» یکی از مفاهیم برجسته‌ نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می‌شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره‌ جامعه برقرار نماید. در این نوشتار ...  بیشتر