بهره‌برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین‌الملل آب

علی نواری

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 163-190

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.27436.1687

چکیده
  رودخانه‌های بین‌المللی که از قلمروی سرزمینی دولت‌های مختلف عبور می‌کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن‌ها قرار می‌گیرند. بهره‌برداری از این رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مورد آن‌ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت‌های ساحلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد. به منظور ...  بیشتر

استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 63-92

چکیده
  مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین ...  بیشتر