شمول تحریم‌ها به‌عنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم

عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 234-258

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.44257.2186

چکیده
  در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همۀ مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می‌نمایند (مانند تحریم) می‌شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، ...  بیشتر