نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق دانشگاه امام صادق، تهران ، ایران

2 فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرس دانشگاه علوم قضایی.

چکیده

در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همۀ مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می‌نمایند (مانند تحریم) می‌شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می‌دانستند که مشمول تحریم‌ها می‌شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع ‌شده به‌وسیلۀ کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع ‌شده به‌وسیلۀ کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس ‌از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقررۀ دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به‌وسیلۀ کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه‌ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می‌کنند، وضع ‌شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می‌توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع ‌شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inclusion of the Sanctions as the Overriding Mandatory Rules in Referring to the Governing law

نویسندگان [English]

  • Esmat Golshani 1
  • Seyed Mahdi Hosseini Modarres 2

1 Assistant Professor, Law Group, Imam Sadeq University, Tehran, Iran

2 Graduated from Shahid Beheshti University of Tehran, Lecturer at University of Judicial Sciences.

چکیده [English]

In case of reference to a law as governing law, whether determined through the application of conflict of laws rule or is agreed by the parties, the question is whether this reference to the governing law involves all its legal provisions such as, inter alia, those which merely protect public interests like the rules related to the sanctions, or not. If the parties are aware of the fact that they are subjected to the sanctions at the time of concluding a contract or choosing the governing law, a trade sanction imposed by the state of governing law would be treated like the other provisions of the governing law. Therefore, first, the trade sanction imposed by the state of governing law before the conclusion of a contract or after its conclusion and before choosing the governing law, will be treated the like the other provisions of the governing law. Second, the sanction, which is imposed after concluding a contract or after both parties agree on the governing law will be applied only if it can meet the same conditions which are necessary for the application of a sanction imposed by the state except the state of the governing law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purpose of Sanctions
  • Public Interests
  • Private Interests
  • Governing Law
  • Overriding Mandatory Rules
کتاب‌ها
-          اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ 2 (بر اساس نسخه ویرایش شده سال 2004) (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1385).
-          لئو، جولیان دی‌ام؛ میستلیس، لوکاس ای و کرول، استفان اِم، داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، چاپ 1 (قم: انتشارات دانشگاه مفید، 1391).
مقاله‌ها
-          ابراهیمی، سید نصرالله، اویار حسین، شادی، «آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، پاییز و زمستان، شماره 2، (1391).
-          حقانی، سعید و جعفرخانی، احسان، «تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قراردادهای بین‌المللی»، مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی، شماره 4، (1393).
-          زمانی، سید قاسم و جمشید مظاهری، «تحریم‌های شورای امنیت در پرتو فصلنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال 28، بهار و تابستان، شماره 44، (1390).
-          ظریف، محمد جواد و میرزائی، سعید، «تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، شماره 1، (1376).
-          نیکبخت، حمیدرضا، «محدودیت‌های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 44، (1385).
 
 
 
پایان‌نامه‌ها
-          ساعدی بناب، بهزاد، تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران، (1379).
-          غلامی، وحیده،  قوه قاهره در قالب تحریم‌های اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تجارت بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران، (1391).
-          گلشنی، عصمت، تأثیر تحریم‌ها بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، رسالۀ دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، (1396).
References
Books
-          Azeredo da Silveira, Mercédeh, Trade Sanctions and International Sales- An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation (The Netherlands: Wolters Kluwer, 2014).
 -          Marc Blessing, Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts˒ Swiss Commercial Law Series edited by Nedim Peter Vogt, Volume 9 (Basle: Switzerland: Helbing & Lichtenhahn, 1999).
 -          Neta C. Crawford, Trump Card or Theater? An Introduction to Two Sanctions Debates, in: Crawford/Klotz (des), How Sanctions Work _ Lessons from South Africa (New York: St. Martinʾs Press, 1999).
 -          Bernard Dutoit, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4éme éd (bâle: Helbing & Lichtenhahn, 2011).
 -          Bernd Von Hoffmann, Internationally Mandatory Rules of Law before Arbitral Tribunals, in: Böckstiegel (ed.), Acts of State and Arbitration (Köln: C. Heymann, 1997).
 -          Frederick Alexander Mann, Effect of Mandatory Rules, in: Harmonisation of Private International Law by the E.E.C., Kurt Lipstein (ed.) (London: Institute of Advanced Legal Studies, 1978).
 -          Allan Philip, Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in the EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, in: North (ed.), Contract Conflicts – The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study (Amsterdam: North-Holland Pub. Co., 1982).
 -          Richard Plender, Michael Wilderspin, the European Contracts Convention- the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (London: Sweet & Maxwell, 2011).
 -          Frank Benedict Vischer, General Course of Private International Law, in: recueil des cours, académie de droit international de la haye (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992).
 
Articles
-          Andrew Barraclough, Jeff Waincymer, “Mandatory Rules of Law in International Commercial Arbitration”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 6, (2005).
 -          Marc Blessing, “Choice of Substantive Law in International Arbitration”, Journal of International Arbitration, Vol. 14, (1997/2).
 -          Thomas G. Guedj, “The Theory of the Lois de Police, a Functional Trend in Continental Private International Law – A Comparative Analysis with Modern American Theories”, American Journal of Comparative Law, Vol. 39, No.4, (1991).
 -          Institute of International Law, “The Application of Foreign Public Law”, Yearbook, Vol. 56, (1975).
 -          Pierre Mayer, “Mandatory Rules of Law in International Arbitration”, Arbitration International, Vol. 2, Issue 4, (1 October 1986).
 -          Nicolas Soubeyrand, “Super-Mandatory Rules- History Concept Prospect”, Pallas Consortium, (2000- 2001), last seen: 5/9/2017, Available at: http:// en. youscribe. com/ BookReader/ Index/ 1385934? documentId=1364696.
 -          Nathalie Voser, “Mandatory Rules of Law as a Limitation on the Law Applicable to International Commercial Arbitration”, American Review of International Arbitration, Vol. 7, (1996).
 
Acts and Regulations
-          Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).
 
-          Swiss Private International Law Act- 1987.
 -          The Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations -1980.
 -          The Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996 (Helms–Burton Act, Pub.L. 104–114, 110 Stat. 785, 22 U.S.C. §§ 6021–6091).
 
Cases
-          Ammon v. Royal Dutch Company, 2 February 1954, DFT 88 II 53. JdT 1954 588.
 -          Cassan v. Royal Dutch Company, Cour de cassation, 25 January 1966, JDI 1966, pp.631 et seq.
 -          ICC Preliminary Award n. 4132, 22 September 1983, JDI 1983, pp. 891 et seq., YCA 1985 pp. 49 et seq.
-          X. v. Royal Dutch Company, Cour de cassation, n.70-13877, 17 October 1972, RCDIP 1973 pp.520 et seq.