استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین‌المللی

عباسعلی کدخدایی؛ سید رضا جلیلی

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 45-78

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.58257.2553

چکیده
  دولت­ هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می ­شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین‌المللی را نقض می­کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت­ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی ...  بیشتر