نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دولت­ هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می ­شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین‌المللی را نقض می­کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت­ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری­ های دولت‌ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین­ الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می‌کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می­ توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین ­الملل را نادیده­ انگارند؟ می­ توان تایید کرد که دولت ­ها به صورت کنترل شده می‌توانند حقوق بین ­الملل را بی ­آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین­ المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می­توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citing National Security Exceptions in the System of International Treaties

نویسندگان [English]

 • Abbasali Kadkhodaei 1
 • Seyed reza Jalili 2

1 Professor, Public Law Group, University of Tehran, Tehran, Iran

2 LLM, International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The states whose national security is threatened sometimes violate international law by seeking to maintain their national security. Thus, the treaty system took national security into account. Examining the provisions of the treaty system on the invocation of national security, the rule of recourse to national security was not inferred, but by analyzing the exceptions of national security in the treaty system, the two concepts of national security protection and national defense security were invoked. "Protective national security exception" is a set of rules that have been formulated to protect individuals against governments' self-centeredness in the field of human rights, and "national security defensive exception" is the authorization that international law allows countries to resort to national security. It gives self-defense against acute threats. The purpose of this research is to answer the question whether countries can ignore international law in a limited and temporary manner citing their national security. It can be confirmed that Governments can violate international law in a controlled manner without being held accountable for their self-preservation, and this violation may occur against any international entity. The sum of these two mechanisms expresses the concept of the exceptionalism system of national security. Implicit and explicit exceptions to states' recourse to national security (exceptionalism) can be summed up under the legal regime of national security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Treaties
 • Explicit Exceptions
 • Implicit Exceptions
 • Defensive National Security
 • Protective National Security
 • الف- فارسی

  کتاب‌ها

  • ابراهیم، گل علی­رضا، مسئولیت بین‌المللی دولت، چاپ نهم (تهران: شهر دانش، 1396).
  • بیگدلی محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، 57 (تهران: گنج دانش، 1396).

   

  مقالات و سایر    

  • حاجی‌زاده محمود و همکاران، «جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره 45، (1396).   
  • رابرتس، آدام، «حقوق و توسل به زور علیه عراق»، ترجمه ستار احمدی و محسن شریفی، مجله سیاست خارجی، 3، (1382).
  • احمدی­نژاد، مریم، «تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین­الملل، بعنوان ناقض ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجله حقوقی بین­ المللی، شماره 57، (1396).
  • پاک شیر، محمدعلی، «ارزیابی حکم قطعی دیوان بین‌المللی در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران»، الهیات و حقوق، 13، (1383).
  • شهبازی، آرامش، «اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات ‌متحده امریکا»، مجله حقوقی بین­المللی، سال 28، شماره 44، (1390).
  • بالایی، حمید، تضمین‌های اصول جهانی حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای اخذ درجه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، (1395).
  • جلیلی، سید رضا، حقوق بین‌الملل و امنیت ملی؛ استثناگرایی امنیت ملی در رعایت حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، (1399).
  • عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و کنسولی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات ‌متحده 1335

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974.

            

  References

  Books

   

  Articles

  - Ahmadinejad, Maryam, “Legal Analysis of the Crime of Forced Disappearance of Persons in International Law, As a Violation of Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights”, International Legal Journal, No. 57, (2016). [In Persian]

  - August, Reinisch, “Necessity in International Investment Arbitration—An Unnecessary Split of Opinions in Recent ICSID Cases? Comments on CMS v. Argentina and LG&E v. Argentina, 8 J”, World Inv. & TRADE, 191, (2007): >https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=952#citation.

  - Crawford, James & Olleson, Simon, “The Continuing Debate on a UN Convention on State Responsibility”, INT’L & COMP. L. Q. 959 - 965, 54, (2005).

  - Goldberg, Arthur J., “International Law and National Security”, Berkeley Law Library, Hastings Const. L.Q. 197-203,14, (1987).

  - Hajizadeh Mahmoud et al., “The Place of the Rule of Law in International Lawˮ, Public Law Research Quarterly, Year 18, Number 45, (2016) <https:// qjpl. atu. ac. ir/ article_ 9969.html>. [In Persian]

  - Kelley, Judith, “Who Keeps Commitments and Why? The International Criminal Court and Bilateral No Surrender Agreements”, 101, AM. POL. SCI. REV. 573, 574, (2007).

  - Michael J. Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT: An Analysis of GATT’s Security Exception”, 12 MICH. J. INT’L L. 558, 582-84, (1990-1991), available at <https ://repository.law.umich.edu/mjil /vol12/iss3/3/>.

  - Mitchell Andrew D., “Does One Illegality Merit Another? The Law of Belligerent Reprisals in International Law”, Military Law Review, 170, (2001).

  - Mijalković Saša, Blagojević Dušan, “The Basis of National Security in International Law”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 49-68, )2014).

  - Pakshir, Mohammad Ali, “Evaluation of the Final Judgment of the International Court of Justice Regarding the Iranian Oil Rigs Case”, Theology and Law, 13, (1383). [In Persian]

  - Pogoretskyy Vitaliy, “Freedom of Transit and the Principles of Effective Right and Economic Cooperation: Can Systematic Interpretation of GATT Article V Promote Energy Security and the Development of an International Gas Market?”, Journal of International Economic Law, Vol. 16, (2013).

  - Roberts, Adam, “Rights and the use of force against Iraqˮ, (translated by Sattar Ahmadi and Mohsen Sharifi), Foreign Policy Journal, 3, (2017), <https://2009-2017.state.gov/documents/ organization/63562.pdf>. [In Persian]

  - Rose-ackerman Susan and Billa Benjamin, “Treaties and National Security”, Yale Law School Faculty Scholarship Serie, (2008), pp10-25 .

  - Shahbazi, Aramesh, “The Validity of the Mudat Treaty (1955) and its Reliability in the Relations between Iran and the United States of America”, International Law Journal, Year 28, Number 44, (2019). [In Persian]

   

  Cases

  - CMS Gas Transmission Co. v. Argentina (U.S. v. Arg.), ICSID (W. Bank), Case No. ARB/01/8 (May 12, 2005), 44 I.L.M. 1205, available at http:// www. worldbank. org/ icsid/ cases/ CMS_Award.pdf.

  - Enron Corp. v. Argentina (U.S. v. Arg.), ICSID (W. Bank), Case No. ARB/01/3 (May 22, 2007), available at http://ita.law.uvic.ca/documents/Enron-Award.pdf.

   - Fisheries Jurisdiction Case (U.K. v. Ice.), 1973 I.C.J. 3 (Feb. 2) (Jurisdiction of the Court), available at http://www.icj-cij.org/docket/files/55/ 5749.pdf.

  - Military and Paramilitary Activities Case (Nicar. v. U.S), 1986 I.C.J. 14 (June 27): available at <https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments>. For a discussion of this case, see infra Part III.C.

  - Gabc´ıkovo-Nagymaros Project Case (Hung.-Slovk.), 1997 I.C.J. 7 (Sept. 25) (rejecting necessity): available at <https://www.icj-cij.org/en/case/92>

  - Oil Platforms Case, (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 2003 I.C.J. at 99-179. available at: //https://www.icj-cij.org/en/case/90//.

  - I.C.J Advisory Opinion (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons), 95(8 JULY 1996), available at: //https://www.icj-cij.org/en/case/95//

  - Naulilaa Case, 8 Trib. Arb. Mixtes 409 (Port. -Ger. 1928), reprinted in 2 R. INT’L ARB. AWARDS 1011 (1949).

  - LG&E Energy Corp. v. Argentina (U.S. v. Arg.), ICSID (W. Bank), Case No. ARB/02/1 (Oct. 3, 2006), 46 I.L.M. 36, available at http:// www.worldbank.org/icsid/cases/pdf/09_LGE_Liability_e.pdf.

  Document and Thesis

  - Bari, Hamid, Guarantees of the Universal Principles of National Security Law in the Legal System of the Islamic Republic of Iran, for Obtaining a Doctorate Degree, Faculty of Law of Allameh Tabataba’i University, (2015). [In Persian]

  - Convention on the Rights of the Child //https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ pages/crc.aspx.

  - International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families //<https:// www. ohchr. org/ EN/ ProfessionalInterest/ Pages/ CMW.aspx>.

  - Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty art(CTBT) //<https:// www. ctbto. org/ fileadmin/user_upload/legal/CTBT_English_withCover.pdf>,<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/>.

  - Convention and Statute on Freedom of Transit //art https:// www. jus. uio. no/ english/ services/library/treaties/09/9-04/freedom-transit-statut.xml.

  - Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment art. 2(2), Dec. 10, 1984, 1465 U.N.T.S. 85.

   - Committee against Torture, “CAT General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties”, 23 November 2007. <http:// www2. ohchr. org/ english/ bodies/ cat/ docs/ CAT.C.GC.2.CRP.1.Rev.4_en.pdf>.

  - European Convention on Human Rights //www.hri.org/docs/ECHR50.html

  - Guterres António, The 1951 Convention relating to the Status of Refugee s And ITS 1967 PROTOCOL, United Nations High Commissioner for Refugees ,UNHCR / DIP•1951 Conv. / Q&A A.8 / ENG1 <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

  - General Agreement on Tariffs and Trade) GATT)// https:// www. wto. org/ english/ docs_e/legal_e/legal_e.htm.

  - General Assembly, U.N. Doc, Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2004 //https://undocs.org/en/A/RES/59/35.

  - General Agreement on Tariffs and Trade) GATT)// https:// www. wto. org/ english/ docs_e/legal_e/legal_e.htm.

  - General Assembly, U.N. Doc, Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2004 //https://undocs.org/en/A/RES/59/35.

  - International Covenant on Civil and Political Rights //http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.         

  - International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, art. 1(2), U.N. Doc. E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4 (Sept. 23, 2005) available at: <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx<.

  - International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism art. 7, G.A. Res. 59/290, U.N. Doc. A/RES/59/290 (Apr. 13, 2005): https:// treaties. un. org/ pages/ View DetailsIII. aspx? src= TREATY & mtdsg_ no= XVIII-15& chapter= 18& Temp= mtdsg3&lang=en.

  - Jalili, Seyed Reza, International Law and National Security; National Security Exceptionalism in Compliance with International Law, Master's Thesis, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, (2019). [In Persian]

  - North American Free Trade Agreement, U.S.-Can.-Mex., art. 2102, Dec. 17, 1992, 32 I.L.M 289 (1993): available at https://www.jstor.org/stable/20693792?seq=1.

  - Protection of Investment Treaty// http:// www. unctad. org/ sections/ dite/ iia/ docs/ bits/ argentina_us.pdf.

  - Report of the International Law Commission, Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, at 43, (U.N. Doc. A/56/10, 2001), [ILC Articles]. available at https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_56_10.pdf.

  - Treaty of Loyalty, Economic and Consular Relations between the Islamic Republic of Iran and the United States of America 1335: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974. [In Persian]

  - United Nations Convention against Corruptionhttps:// www. unodc. org/ unodc/ en/ treaties/CA.

  - Vienna Convention on the Law of Treaties, May 3, 1969, 1155 U.N.T.S. 331; Int’l Law Comm’n, Report of the International Law Commission, at 43, U.N. Doc. A/56/10 (2001).

   

  WEBSITE and Others

  - David Leigh & Rob Evans, “National Interest” Halts Arms Corruption Inquiry, GUARDIAN, Dec. 15, 2006, at 1.

  -  Fidler Stephen, Blair Bows to Pressure on Jobs, Financial. TIMES, Dec. 15, 2006, (nov. 1 2019): https://www.ft.com.

  - Press Release, Serious Fraud Office, Serious Fraud Office Statement (Dec. 14, 2006), available at http://www.sfo.gov.uk/news/prout/pr_497.asp? seltxt= [hereinafter SFO].

  - The Attorney General Lord Peter Goldsmith’s presentation to the House of Lords on Dec. 14, 2006 is in 687 PARL. DEB., H.L. (5th Ser.) (2006) 1711-17 (presentation by Att’y Gen. Lord Peter Goldsmith on the SFO).