نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و ریس گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

 
پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده‌ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت‌های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش‌های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره‌برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می‌گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Usage of Remotely Piloted Aircraft and the Necessity of Observing the Right to Privacy

نویسندگان [English]

  • leila raisi 1
  • masoud raei 2
  • masoumeh ebrahimi 3

1 islamic azad university. isfahan branch

2 islamic azad university

3 civil airports co.

چکیده [English]

Advances in aerospace technology especially in the 20 century unveiled a new kind of aircraft as (remotely piloted aircraft) which is deployed in military and civil application. In recent years, the civil usage of this aircraft has influential advancement and with no doubt in the future, this new technology will have a great advancement. Some believe that by inventing and increasing the use of this new technology and taking into account the capabilities of these aircraft, the aerospace has become a serious concern and a potential threat to civil rights. Almost all countries are encountered with the same challenges with the use of RPA and their impact on the privacy rights of people. In this article, the effect of the use of RPA on the privacy of the people and the necessity observance of this right at the time of concluding of regulations on the operation of the mentioned aircraft considering the economic and social benefits of the deployment of this technology, are considered and emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Icao
  • chicago convention
  • privacy
  • rpas, air law
الف- فارسی
کتاب‌ها 
-           جباری، منصور، (1393)، حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بینالمللی، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-           خان‌محمدی، محمد وکریمی ، ذبیح الله، (1389)، فرهنگ جامع هوافضا، تهران، نشر والااندیش.
-           کشاورز، بهمن، (۱۳۶۶)، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
-           مافی، همایون، (۱۳۹۲)، مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات مجد.
-           معاونت حقوقی ریاست جمهوری، (۱۳۹۱)، مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری، تهران: اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنظیم و انتشار قوانین و مقررات.
-           سید فاطمی، محمد، (۱۳۹۳)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، تهران:مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.
 
اسناد
-           قانون هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸).
-           آیین‌نامه ثبت و تابعیت هواپیماهای کشوری (۱۳۴۳).
-           قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸).
-           آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی (۱۳۸۶).
-           قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۷).
-           منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵). 
-           دستورالعمل اجرایی وسایل پرنده فوق سبک کنترل از راه دور غیرنظامی سازمان هواپیمایی کشوری (۱۳۹۵).
 
ب- انگلیسی
Books
-            Gromley, Ken, (1992), Hundred Years of Privacy, Wis.l. Rew, 1335, 1351, The Press and America: An Interpritative History of The Mass Media, [3d ed.1972].
 -            McDonald, Barry, (2004), The First Amendment and the Free of Information: Towards a Realistic Right to Gather Information in the Information Age, 65 OHIO.
 -            Peikoff, Amy, (2006), The Right to Privacy: Contemporary Reductionists and Their Critics, 14 VA. J. Soc. Pol’y 8/L.
 -            Posner, Richard, (984), An Economic Analysis of Privacy, in Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology.
 
 Articles 
 Brandeis, Louis & Warren Samual, (1890), “The Right to Privacy”, 4 HARV.l.rev.193, 205.
 -            Corcoran, Mark, (2012), “Drone Journalism Takes off ABC News.” Avaiable at: http://www.abc.net.au/news/2012 -02-21/drone- Journalism-takes-off/3840616.
 -            Clarke, Roger, (2014), “The Regulation of Civilian Drones’ Impacts on Behavioral Privacy”, Computer Law & Security Rev 30 [286-305], Available at: http://www.siencedirect.com/ compseconline.com/publications/prodclaw.htm.
 -            Hermida, Alfred, (2014), “Twitter as an Ambient News Network, in Twitter and Society”, 359, 360, Available at: http://www.niemanlab.org/2014/03/new-technology-new-money-new-newsrooms-old-guestions-the-state-of-the-news-media-in-2014.
 -            Nizer, Louis, (1940), Right of Privacy a Half Century’s Development, 39 mich.l.rev. 526, 529-30.
 -            Pilgrim, Timothy, (2012), ”Australian Privacy Commissioner”, Available at: http://www.oaic .gov. au/ news- and-events/ statements/ privacy-statements/ regulation-of-drone-technology/ correspondence-attorney-general.regulation-of-drone-technology.
 -            Smith, Aaron, (2014), “U.S Views of Technology and the Future Science in the Next 50 Years”, Pew Res, Center, Available at, http:// www.pewinternet.org/ Files/2014/04/us-views-of-technology-and-the-future.pdf [archived at http:// Perma.cc/9F22-83rm].
 -            Whitman, James, (2004), The Two Western Cultures of Privacy, Dignity Versus Liberty, 113 Yale L.J. 1151.
 -            Weinberger, Sharon, (2012), “Drone Sensors That Changed War Fare, and what Happens When They Come Home”, Popular Mechanics. Available at: http://www.popularmechanics. com/ technology/military/planes-uays/4-new-drone-sensors-that-changed-warfare-and-what-could-happen-when-they-come-home-9549377#slide-1.
 -            Wright, David [2014], Drones: "Regulatory Challenges to an Incipient Industry, available at: http://www.compseconline.com/publications/ prodclaw.htm.
 
Documents
-            Convention on International Civil  Aviation, [1944]
-            The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – [1950]
-            FAA, Unmanned Aircraft Operations in the National Airspace System, 72 Fed. Reg. 6689 [2007].USA.
-            FAA. 2012. Advisory Circular 91-57, “Model Aircraft Operating Standards [1981].
-            FAA. UAS Test Site Program [Federal Register: The Daily Journal of the Government, [2013], USA. 
-            EU Flightpath 2050, EU Commission, [2011].
-            EU Reg [EC] No216/2008 of the European Parliament [2008].
-            EU Directive 95/96/Ec, 23.11.95. [1995].
-            EU Roadmap for the Integration of Civil Remotely – Piloted Aircraft System into the European Aviation System [2013].
-            EU Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data,[1995].
-            EU Council Framework Decision 2008/977/JHA on the Protection of Personal Data Processed in the Framework of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters [2008].
-            EU Directive 2009/103/EC.
-            Australian Law Reform Commission, Serious Invasions of Privacy in the Digital Era: Discussion Paper, March 2014: Surveillance Devices Act 2007 [NSW].
-            Australian Privacy Principles. Privacy Act [cth], [2012 Australian Committee Hansard, 21 March 2014, 28 February 2014, 20 March 2014.
-            Australia, DBA Act [1999].
-            Australia, Civil Aviation Act [1988].
-            Australia, Surveillance Devices Act, [2004], Section 37.
 
Cases
-            Semayne’s Case, 5 CO. Rep. 91 [K. B. 1604]
-            Andrew V. United States, 2012 U.S. Claims LEXIS 1644
-            Roberson V. Rochester Folding Box CO. 171 N. E. [1902]
-            Citing Hinman V. Pacific Air Transport, 84 F. 2d 755 [9th Cir. 1936]
-            Daily Times Democrat V. Graham, 276 ALA. 380, 381 [1964]
-            Katz V. United States [389 U.S. 34z, 361, [1967]
-            Oliver V. United States [466 U.S. 170 , 182 – 83 [1984]
-            Argent V. United States, 124 F. 3d 1277, 1284 [Fed. Cir. 1997]
-            Huetra V. Pirker, No. CP – 217, 2014 WL 3388631 [N. T. S. B. Mar. 6, 2014]
 
Sites
-            Department of Industrial Engineering & Business Information Systems, The University of Twente. [2014]. Unmanned Cargo Aircraft and the University of Twente: Characteristics of Unmanned Cargo Aircraft. Available at: http://www.utwente.nl/bms/uebis/ newservents/-unmanned cargo aircraft ut/.[23-04-2015].
 -            Uk Department for International Development. [2015]. Drone Surveillance Helps Search and Rescue in Nepal.available at: http://creativecommons.org /  licenses/ by – nc – nd / 2.0[17-06-2016].
-            Federal Aviation Administration. Use of UAVs for Civilian Purposes. available at: http://www.faa.gov/news/ fact – sheets / news – story – cfm? newsld = 14153.[23-04-2015].
-            FAA. Faa Selects Unmanned Aircraft Systems Research and Test Stes Federal Aviation Administration. available from: http: www.faa.gov/news/ press – release / news – story. Cfmn? Newsld = 15576.[2-11-2016].
 -            JAA. Joint JAA /euro Control Initiative on UAV/ Rosa: Final Report, Joint Aviation Authorities, available at: http://www.easa.europa.eu/ rulemaking/ docs/ npa/ 2005/ 16-2005/ npa _ 16 _ 2005 _ appendix.pd [11-03-2015].
 -            T & D.Animal Rights Group Says Drone Shot Down, available from: http://www. the tandd.com / animal – rights – group – says – drone – shot – down / article – 017a720a – 56ce – 11e1 – aFC4 – 001871e3ce6c.html.[17-06-2016].
 -            NPR. Nothing Is Fixed: Rcovery is Slow in Tphoon – hit Philippine  Cty, available from: http://www.npv.org/2014/01/26/266696789/ Nothing – is – Fixed – Recovery – is - Slow – in – Typhoon – hit – Philippine – city.[2-11-2016].
 -            Civil Unmanned Cargo Aircraft, [2015], Platform Unmanned Cargo Aircraft Fact Sheet, Available at: http://www.plat form uca.org / fact sheet – 1 – civil – unmanned – cargo / aircraft. [25-07-2016].
 -            CASA, Development of UAS in Civil Airspace and Challenges for Casa – Association for Unmanned Vehicle Systems Australia. Melborne: Civil Aviation Safety Authority, available at: http://www.casa.gov.au/ scripts/ nc.dll? wc ms: standard: pc=pc.101374 [23-02-2017].
 -            FAA, [2012], UAS Test Site Map. available at: http://www.Faa.gov/about/ initiatives/ Uas/ media/  UAS_ test_ site – map. pdf.[7-10-2016].
 -            www.eturbonews.com/68727/unmanned-aerial-vehicles-legal-[2016].
 -            www.jarus.rpas.org/sites/jarus-rpasorg/files.legal-conditions_uav-1[21-11-2016].
 -            www.ycj.ir/fa/ news / 5999399-95/10/4-8/15.
 -            www.aci.aero/rpas[18 -05-  2016].