نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

 بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی­اند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می­توان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمة این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمة فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می‌شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه­هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می‌شود و دقت ترجمه آن­ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست­های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Persian Translation of Leviathan in the Light of Public Law Concepts

نویسنده [English]

  • seyed Naser soltani

چکیده [English]

Legal expressions and concepts are abundant in the numerous fundamental texts of the modern political thought. The language of law has been one of the main means within which discussions about political thought has been taken place. Therefore, when these texts are translated into other languages, the meaning and the content of the legal expressions and concepts in terms of their scope and connotations shall be considered. Only in this situation one can rely on these translations and they deserve to be cited. So the revision and reconsideration of these texts from the legal concepts point of view seem very useful and necessary. In this paper, focus has been on the public law expressions and concepts of the Persian translation of the Leviathan and their precision and accuracy is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberty of Subjects consiseth in Liberty from convenants
  • abrogate
  • The essentiall Rights of Soveraighty
  • Fundeamentall Law
  • The legislative Power

الف- فارسی

کتاب­ها

-           تاک، ریچارد، (1387)، هابز، ترجمة حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
-           جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1392)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران: گنج دانش.
-           جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1388)، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران: گنج دانش.
-           گروسیوس، هوگو، (1394)، حقوق جنگ و صلح، ترجمه حسین پیران، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
-           نایینی، محمدحسین، (بی تا)، تنبیه­الامه و تنزیه­المله، تصحیح و مقدمه محمود طالقانی، تهران: بی­تا.
-           هابز، توماس، (1389)، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون، ترجمة حسین بشیریه، چاپ ششم، تهران: نی.
 
مقاله‌ها
-           خرمشاهی، بهاالدین، (1386)، «آیین نقد کتاب»، در: کتاب نقد و نقد کتاب، چاپ اول، تهران: خانه کتاب.
-           زرین کوب، عبدالحسین، (1356)، «نقد بازار»، در یادداشت‌ها و اندیشه­ها، چاپ سوم، تهران: جاویدان.
-        سلطانی، سیدناصر، (1391)، «مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت»، مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، پائیز و زمستان، دورة 4، شمارة 2 .
-           سلطانی، سیدناصر، (1394)، «نقدی بر ترجمة فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، شمارة 70.
-        سلطانی، سیدناصر، (1395)، «بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری»، فصلنامه حقوق جزا و سیاست جنایی، زمستان، شماره 2.
 
 
ب- فرانسه
-             Jean Mathieu Mattei, Histoire du droit de la guerre (1700-1819), Introduction à l'histoire du droit international, avec une biographie des principaux auteurs de la doctrine internationaliste de l'Antiquité à nos jours. Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2 volumes, 1239 p.
 -            Emmanuelle Jouannet, (1998), Emer de Vattel et l'émergence du droit international classique, Pedone, 490 p.
 -             Emer de Vattel,(1758), Le Droit des gens : Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, vol. 1, Londres [Neuchâtel], 241 p.
 -            Hobbes, T, (1985), Leviathan. Editor/introduction - C. B. MacPherson, Penguin Classics, Paperback.
 -            Hobbes, T, (1999), Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'état chrétien et civil. trad. Fr. F. Tricaud, Paris: Dalloz.
 -            Hobbes, T, (2000), Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'état chrétien et civil. trad., introd., notes et notices par Gérard Mairet, Paris: Gallimard.