نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین‌المللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب‌پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان‌های شیلات‌منطقه‌ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت‌های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین‌المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی‌خارجی چیست؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب‌پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار‌عمل را به‌دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب‌پرچم به‌خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت‌اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست‌محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
 


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Approach of Coastal State and Flag State in Light of Instruments and Principles of International Law Confronting the Illegal Performance of the Flagship

چکیده [English]

Illegal performance of the flagship is one of the issues discussed in the Convention on the Law of the Sea, for which the guarantee is not enforced. Nevertheless, the capacity of the legal principles and international environmental instruments and the jurisprudence of international authorities is pivotal. Judicial procedure of international authorities also rely on the ‘precautionary principle’ and ‘Due Regard’ of the flag State. The guarantee of cooperation between flag state and flagship with coastal State and the regional fisheries organizations is considered as shared obligations and responsibilities of the parties. However, this approach is a kind of pledge done that is not accompanied by a guarantee of liability for the compensation to the coastal state. However, the coastal state's approach to the denial of the credibility and reputation of the flag State for the illegal operation of its ship is only a guarantee in order to prevent repetition of similar cases in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precautionary Principle
  • Due Regard
  • Convention on the Law of the Sea
  • Flag State
  • Exclusive Economic Zone
الف- فارسی
کتب
-        کمیسیون حقوق بین‌‌الملل سازمان ملل متحد، (1396)، مسئولیت بین‌المللی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، چاپ 10، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، تهران: شهر دانش.
-           طلایی، فرهاد، (1396)، حقوق بین‌الملل دریاها، چاپ 4، تهران: انتشارات جنگل و جاودانه.
-           نجفی‌اسفاد، مرتضی، (1396)، حقوق دریایی بر پایه­ قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی، چاپ 9، تهران: انتشارات سمت.
 
مقاله‌‌ها
-        شاه‌حسینی، عطیه و علی مشهدی، (1396)، «جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌المللی مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 19، شماره 55.
-        صالحی، جواد، (1395)، «نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها؛ تجلی تعهدات دولت صاحب‌پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ثالث»، فصلنامه اقیانوس‌شناسی، دوره 7، شماره 28.
-        صالحی، جواد، (1396)، «اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل دریاها در تقابل مین اصل آزادی دریانوردی و حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی»، فصلنامه  اقیانوس‌شناسی، دوره 8، شماره 32.
-        صالحی، جواد، (1397)، «اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 16.
-        صالحی، جواد، (1398)، «مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین‌الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل‌اختلاف بستر دریاها»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، شماره 1.
-        کدخدایی، عباسعلی و اسما سالاری، (1397)، «احتیاط در حقوق بین‌الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 20، شماره 59.
-        محمودی‌کردی، زهرا و منا محمدعلیان، (1398)، «چالش‌های نظام مسئولیت زیست‌محیطی دولت حامی در قبال آلودگی‌های ناشی از معدن‌کاوی در بستر عمیق دریا»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 22، شماره 85.
-        میرعباسی، باقر و محمدرضا رضایی، (1398)، «مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی (مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بین‌الملل کیفری)»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 23، شماره 2.
-        مشهدی، علی حسن خسروشاهی؛ مریم سپردار، (1398)، «بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 20، شماره 62.
 
ب- انگلیسی
Books
-            Galdorisi, George and Kevin R. Vienna and et. al., (2007), Beyond the Law of the Sea: New Directions for US Oceans Policy, Greenwood Press, United State.
 -            Klein, Natalie, (2015), Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, Cambridge University Press, United Kingdom.
 -            Palma, M.A. and et. al., (2010), Promoting Sustainable Fisheries: the International Legal & Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 -            Rothwell, R. Donald and et. al., (2010), The International Law of the Sea, Hart Publishing, New York.
 -             Tan, K.J., (2006), Vessel-Source Marine Pollution: The Law and Politics of International Regulation, Cambridge University Press, United Kingdom.
 -            Tanaka, Yoshifumi, (2012), The International Law of the Sea, Cambridge University Press, United Kingdom.
 -            Witt, A. Jorn, (2007), Obligation and Control of Flag States, Developments and Perspectives in International Law and EU Law, LIT Verlag, Germany.
 
Articles
-            Agnew, D.J. et. al., (2009), ‘Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing’, Plos One Journal, Vol. 4, No. 2.
 -            Barnes, R., (2006), ‘The Convention on the Law of the Sea: An Effective Framework for Domestic Fisheries Conservation?’, in: Freestone, D., R. Barnes, and D. M. Ong (eds).
 -             The Law of the Sea: Progress and Prospects, Oxford University Press, New York.
 -            Freeston, D. and E. Hey, (2006), “Origin and Development of the Precautionary Principle”, in; Freestone, D. and E. Hey (eds.), The Precautionary Principle and International Law; The Challenge of Implementation, Kluwer Law International, United State.
 -            Goodman, J. Camille, (2009), ‘The Regime for Flag State Responsibility in International Fisheries Law - Effective Fact, Creative Fiction, or Further Work Required’, Australian and New Zealand Maritime Law Journal, Vol. 23, No. 1.
 -            Kazhdan, Daniel, (2011), ‘Precautionary Pulp: Pulp Mills and the Evolving Dispute between International Tribunals over the Reach of the Precautionary Principle’, Ecology Law Quarterly, Vol. 38, No. 2.
 -            Schroder, Meinhard, (2012), ‘Precautionary Approach/Principle’, in R. Wolfrum (ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Vol. 8, Oxford University Press, New York.
 -            Stokke, O. S, (2011), ‘Managing Fisheries in the Narents Sea Loophole; Interplay with the UN Fish Stocks Agreement’, Ocean Development and International Law, Vol. 32, No. 3.
 -            Takei, Yoshinobu, (2013), ‘Assessing Flag State Performance in Legal Terms: Clarifications of the Margin of Discretion’, International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 28, No.1.
 -             Tanaka, Yoshifumi, (2011), ‘The Changing Approaches Conservation of Marine Living Resources in International Law’, Heidelberg Journal of International Law, Vol. 71, No. 1.
 -            Tsamenyi, Martin et. al., (2010), ‘The European Council Regulation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An International Fisheries Law Perspective’, International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 25, No. 1.
 -            Zwinge, Tamo, (2010), ‘Duties of Flag States to Implement and Enforce International Standard and Regulations and Measures to Counter Their Failure to do so’, Journal of International Business and Law, Vol. 10, No. 2.
 
Documents and Laws
-            Food and Agriculture Organization of the United Nations, (2001), International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Here: IPOA-IUU).
 -             International Court of Justice Reports, (2010),Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina v Uruguay,Judgment.
 -            International Law Commission, (2006), Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities.
 -            International Tribunal for the Law of the Sea, (2013), The Arctic Sunrise Case, Netherlands V. Russian, Order for Provisional Measures.
 -            International Tribunal for the Law of the Sea, (2015), Advisory Opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea Issued on the Request Submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission Regarding Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and the Sustainable Management of Shared Stocks.
 -            Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea, (2011), Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with respect to Activities in the Area.
 -            United Nations  General  Assembly, (2012a), Resolution 67/78 on Oceans and the Law of the Sea, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/RES/67/78.
 -            United Nations  General  Assembly, (2012b), Resolution 67/79 on Sustainable Fisheries, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/RES/6779.
 -            United Nations, (1995), Agreement for the Implementation of the Provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, U.N.T.S.88.
 -            United Nations (2003), Report of the Second Informal Consultations of the States Parties to the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.
 -            United Nations (2006), Reports of the Third, Fourth, and Fifth Informal Consultations of the States Parties to the UN Fish Stocks Agreement; United Nations General Assembly, Report of the Review Conference on the Agreement for the Implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.