دوره و شماره: دوره 21، شماره 64، پاییز 1398، صفحه 1-314 
5. دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین

صفحه 111-132

10.22054/qjpl.2020.32131.1847

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ وحید باکویی کتریمی


7. «واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی»

صفحه 165-193

10.22054/qjpl.2019.33373.1884

سید یاسر حسینی؛ سید محمد صادق طباطبائی؛ منوچهر توسلی نائینی