نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

 یکی از عرصه­های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می­یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره­ایی از آب برمی­آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می­گیرد. تعارض در منافع دولت­های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُهگانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بین­الملل کشاند و بار دیگر مسئله آب­های تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علی­رغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Considering the term of historic water in perespective of the South China Sea

نویسندگان [English]

  • Elham Aminzadeh 1
  • zahra sadat shareq 2

1 University of tehran

2 university of tehran. faculty of law and politics

چکیده [English]

One of the conflicting areas of law arising from custom and treaty is manifested in sea. This happens when a state tries to prove its sovereignty on body of waters that is under sovereignty of another state or part of high seas. Conflict of interest in peripheral states of South China Sea was aggravated by claiming historical sovereignty and rights of China based on Nine-Dash Line in the seabed. Philippines referred to the Permanent Court of Arbitration on the Law of the Sea Convention and brought the dispute to the international arena and once again raised the issue of historic waters. Although China didn’t appear before the PCA but the Court by referring to obligation of parties according to the Law of the Sea Convention concluded that the claim of China is on the contrary of its obligation under United Nations Convention on the Law of the Sea, hence refused to accept it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • custom
  • historic water
  • historic right
  • historic title
  • south China sea
الف- فارسی
کتاب‌ها
-            چرچیل، رابین، آلن لو، (1393)، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه: بهمن آقایی، چاپ هفتم، تهران: گنج دانش.
-            زرنشان، شهرام، (1393)، شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
-            ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1389)، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ سی و یکم، تهران: گنج دانش.
 
مقاله‌
-        رنجبریان، امیرحسین، مهسا فرح زاد، ( 1394)، «تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 2.
 
ب- انگلیسی
Books
-            Blum, Yehuda z, (1965), Historic Titles in International Law, Cambridge University Press, Martinus Nijhoff.
 -            Ouchez, L.J, (1964), The Regime of Bays in International Law, Sythoff, Leyden.
 -            Lauterpacht. H (1954), British Year Book of International Law, Oxford University Press, Vol. 31.
 -            Crawford, James, (2006), The Creation of States in International Law, OUP Oxford.
 -            D'Amato, Anthony A, (1971), The Concept of Custom in International Law, Cornell University Press.
 -            Hong, Nong,(2012), Unglos and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea, Routledge.
 -            Jessup, Philip Caryl, (1927), The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, Jennings.
 
Articles
 -            Anthony, D’Amato, (2010), “The Concept of Special Custom in International Law”, Northwestern University School of Law, available at: http:// scholarlycommons. law. northwestern. edu/ cgi/ viewcontent. cgi? article=1115& context= facultyworkingpapers.
 -            Brownlie, Ian, (1998), “International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations General Course on Public International Law”, Martinus Nijhoff Publishers, Vol.255.
 -            Chun-i Chen, (2017), “Legal Aspects of the ROC’s Position on the U-Shaped Lin”, Prospect Journal No.15, available at: https:// nccur. lib. nccu. edu. tw/ bitstream/140.119/97954/1/01__Legal_Aspects.pdf.
 -            Dupuy, F, (2013), ”A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claim in the South China Sea”, American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1.
 -            Gao, Z. and B.B. Jia, (2013), “The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications”, American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1.
 -            Gioia, Andrea, (1984), “Tunisia’s Claims over Adjacent sea and Doctrine of Historic Rights”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol. 11, No. 2.
 -            Goldie, L.F.E., (1984), ”Historic Bays in International Law-an Impressionistic Overview”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol. 11, No. 2.
 -            Goldsmith, Jack L. and Eric A. Posner, (2002), ”A Theory of Customary International Law”, The Law School of University of Chicago, available at: http://www.law.uchicago.edu/files/files/63.Goldsmith-Posner.pdf.
 -            Jessup, Philip c., (1928), “The Palmas Island Arbitration”, The American Journal of International Law (ajil), Vol. 22, No. 4.
 -            Johnson, D. H. N., (1950), “Acquisitive Prescription in International Law”, BYIL, vol.27.
 -            Keyuan, Zou, (2012), “China’s U-Shaped Line in the South China Sea Revisited” Ocean Development and International Law, Vol. 43, Issue 1.
 -            Kunz, J. L, (1953), “The Nature of Customary International Law”, AJIL Vol.47.
 -            Leonardo Bernard,(2012), “The Effect of Historic Fishing Rights In Maritime Boundaries Delimitation”, LOSI Conference Papers,  available at: https:// www.law.berkeley.edu/files/Bernard-final.pdf.
 -            Mirski, Sean, (2015), ”Lawfare in the South China Sea”, available at: https://storage.googleapis.com/scstt/publications/South-China-Sea-Lawfare.pdf.
 -            Pharand, Donat, (1971), ”Historic Waters in International Law with Special Reference to the Arctic”, University of Toronto Law Journal, Vol.21, No.1.
 -            Roque, Henry L., (1997), “China’s Claim to the Spratlys Islands under International Law”, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 15, No. 3.
 -            Shi jiuyong,(2010) The Wang Tieye Lecture in Public International law, “Maritime Delimitation in the Jurisprudence of the International Court of Justice”, Chines JIL, Vol.9, Issue.2.
 -            Sreenivasa Rao Pemmaraju, (2016), “The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility”, Chinese JIL, Vol.15.                                            -            Tonnesson, Stein, (2001), “An International History of The Dispute in the South China Sea”, EAL Working paper, No. 71, available at: http://www. cliostein.com/documents/2001/01%20rep%20eai.pdf.
 -            ZOU Keyuan and LIU Xinchang, (2015), ”The Legal Status of the U-shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignty, Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction”, Chinese JIL , para.4, available at: https://www.researchgate.net/publication/274705424.
 
Cases
-            North Atlantic Fisheries Arbitration (1910), Award of the Tribunal, Doc. No. 370, Vol. 1.
 -            Reports of International Arbitral Awards, Island of Palmas Case (Netherlands, USA), 4 April 1928, Vol. II.