نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی میباشند که از سوی این دیوان صادر میشوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت می‌گیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیده‌اند. در این مقاله، ضمن تبیین پارهای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Approach of the Constitutional Courts of the EU Member States to the Preliminary Ruling of the Court of Justice of the European Union

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Jalali 1
  • Mohammad Abouata 2

1 Department of Law, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran

2 Department of Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

One of the legal tools used by the Court of Justice of the European Union in its jurisdictional system is the preliminary ruling on the basis of Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union. According to this rule, the national courts can ask the Court to respond about the interpretation and correct way of applying a European law in a european country, with the aim of removing doubts and perplexities. This process ends with the enactment of a preliminary ruling by the Court. If the request for a preliminary ruling by the lower national courts is a consolidated fact, on the other hand the same can not be said for the requests of the Constitutional Courts, which have not reached a common view on the subject. In this article, in addition to the description of the cases of references for preliminary rulings of the Constitutional Courts of countries such as Italy, France, Spain and Germany before the Court of Justice of the European Union, we will try to understand the events concerning these referrals and mutual approaches held by the courts with particular attention to the approach of national Constitutional Courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of Justice of the European Union
  • Constitutional Court
  • European Union
  • Preliminary Rule
  • Legal Systems
الف- فارسی
مقاله
-        فرخی، رحمت اله، رمضانی قوام آبادی، محمد حسین و زمانی، سید قاسم، (1394)، «نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 49.
 
ب- انگلیسی
Books
-Colson, Renaud, Field, Stewart, (2016), EU Criminal Justice and the Challenges of Diversity, Cambridge, Cambridge University Press.
 -Szente, Zoltan, Lachmayer, Konrad, (2017), The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Perspective, New York, Routeledge.
 
Articles
- Cartabia, Marta, (2015), “Europe as a Space of Constitutional Interdependence: New Questions about Preliminary Ruling”, German Law Journal, Vol. 16, No. 6.
 - Mayer, Franz, (2014), “Rebel Without a Cause? A Critical Analysis of the German Constitutional Court’s OMT Reference”, German Law Journal, Vol. 15, No. 2.
 - Millet, Francois Xavier, (2014), “How Much Lenience for How Much Cooperation? On the first Preliminary Reference of the French Constitutional Council to the Court of Justice”, Common Market Law Review, Vol. 51, Issue 1.
 - Schneider, Karsten, (2014), “Questions and Answers: Karlsruhe’s Referral for a Preliminary Ruling to the Court of Justice of the European Union”, German Law Journal, Vol. 15, No. 2.
 - Weiler, Joseph, (2015), “CLAES, Luxembourg, Here We Come? Constitutional Courts and the Preliminary Reference Procedure”, German Law Journal, Vol. 16, No. 6.
 
پ- ایتالیایی
Libri
-            Daniele, Luigi, (2010), Diritto dell’Unione Europea, Milano, Giuffré.
 
Articoli
- Amalfitano, Chiara, (2017), “La vicenda Taricco e il (possibile) riconoscimento dell’identità nazionale quale conferma del primato del diritto dell’Unione europea”, Euro Jus, No. 278.
 - Calvano, Roberta, (2016), “Cattivi consigli” sulla “buona scuola”? La Corte esclude il risarcimento del danno per i docenti precari della scuola in violazione della sentenza della Corte di Giustizia sul Caso Mascolo (nota a sentenza N. 187 DEL 2016)”, Rivista AIC, No. 4.
 - Calvano, Roberta, (2016), “La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0”, Federalismi, No. 1.
 - Catalano, Stefano, (2013), “Il primo rinvio pregiudiziale del Conseil constitutionnel alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Contesto e ragioni di una decisione non rivoluzionaria”, Rivista AIC, No. 1.
 - Faggiani, Valentina, (2015), “La sentenza del TC sul caso Melloni: esempio del dialogo giudiziario europeo o di un monologo?”, Forum di Quaderni costituzionali, No. 25.
 - Faraguna, Pietro, (2016), “La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT”, Diritti comparati, No. 36.
 - Guastaferro, Barbara, (2013), “La Corte costituzionale ed il primo rinvio pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: riflessioni sull’ordinanza n. 207 del 2013”, Forum di Quaderni costituzionali, No. 21.
 - Mastroianni, Roberto, (2016), “Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco”, Diritto penale contemporaneo, No. 1.
 - Romboli, Roberto, (2014), “Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo”, Rivista AIC, No. 3.
- Simonelli, Marco Antonio, (2017), “La Corte di Lussemburgo e le Corti costituzionali. Il loro rapporto osservato dal prisma del rinvio pregiudiziale”, IANUS, No. 15-16.  
 
ت- اسپانیایی
Libros
-Castano, Jose Maria, (2014), La cuestión prejudicial europea y el Tribunal Constitucional: el asunto Melloni, Barcelona, Atelier.
 
ث- آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا
-C‑22/13, Reference for a preliminary ruling from the Corte costituzionale, Court of Justice of the European Union, Judgment of 26 November 2014.
 -C-42/17, Reference for a preliminary ruling from the Corte costituzionale, Court of Justice of the European Union, Judgment of 7 December 2017.
 -C-62-14, Reference for a preliminary ruling from the Bundesver fassungsgericht, Court of Justice of the European Union, Judgment of 16 June 2015.
 -C-105-14, Reference for a preliminary ruling, Court of Justice of tne European Union, Judgment of 8 September 2015.
 -C-168/13, Reference for a preliminary ruling from the Conseil constitutionnel, Court of Justice of the European Union, Judgment of 30 May 2013.
 -C-169/08, Reference for a preliminary ruling from the Corte costituzionale, Court of Justice of the European Union, Judgment of 7 November 2009.
 -C-283/81, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health, Court of Justice of the European Union, Judgment of 6 October 1982.
 -C-399/11, Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Constitucional, Court of Justice of the European Union, Judgment of 26 February 2013.
 
ج- آرا دادگاه‌های قانون اساسی
ایتالیا
-N. 24-2017, Ordinanza Corte Costituzionale.
-N. 103-2008, Ordinanza Corte Costituzionale.
-N. 115-2018, Sentenza Corte Costituzionale.
-N. 187-2016, Sentenza Corte Costituzionale.
-N. 207-2013, Ordinanza Corte Costituzionale.
-N. 216-2010, Sentenza Corte Costituzionale.
فرانسه
-N° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, Decision Conseil constitutionnel.
-N° 2013-314p QPC du 4 avril 2013, Decision Conseil constitutionnel.
اسپانیا
-N. 26-2014, Sentencia Tribunal Constitucional.
-N. 86-2011, Auto Tribunal Constitucional.
آلمان
-N. 2728/13, Order Bundesverfassungsgericht.
-N. 2 BvR 2728/13, Judgment Bundesverfassungsgericht.