نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

2 دکتری حقوق عمومی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

چکیده

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکمزدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمیباشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیتهای واحدهای اداری محلی، سازمانهای مردمنهاد و ... صورت میپذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشمانداز کشور و تحقق سیاستهای کلی نظام در حوزه کوچکسازی دولت وجود نخواهد داشت. از اینرو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچکسازی میبایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچکسازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکمزدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی میشود بر امکانسنجی تراکمزدایی از تهران در پرتو تحقق کوچکسازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچکسازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذیربط، تراکمزدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Downsizing: Effective Strategy for Legal-Administrative De localisation of Tehran

نویسندگان [English]

  • vali rostami 1
  • mohammad zereshgi 2

1 Associate Professor,Public & International Law Department,Faculty Of Law & Political Sciences,University Of Tehran,Tehran,Iran.

2 Phd In Public Law,Instructor Of Islamic Azad Universit research & science

چکیده [English]

Downsizing of governments is one of the basic solutions for obtaining the goal of delocalization of Tehran. A strategy, however confirmed in Iranian positive laws, is obstructed with legal-political, administrative structure, limited interpretations about qualifications of local-administrative units and NGOs etc. Thus, rethinking and revising the pattern for administration of Iran and reengineering legal and executive system through decentralization is an undeniable necessity. In order to obtain this task, it’s possible to benefit from related legal documents including: Paragraph 10 of 3rd Principle of the Constitution, Paragraph 10 of the General Policies of Administrative System and other positive laws for downsizing the government, E-government and the decentralization. In the present research, by descriptive- analytical and applied approach, a feasibe study of delocalization of Tehran with government downsizing is emphasized. The main hypothesis of this research is that delocalization of Tehran is possible if the related rules of government downsizing by the related authorities is executed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Downsizing
  • Delocalization of Tehran
  • Political-Administrative Centralization
  • Sovereignty
  • Tenure-Based Government
الف- فارسی
کتاب‌ها
-        ترنر، مارک و هیوم، دیوید، (1384)، حکومت‌داری، مدیریت و توسعه چگونه دولت کارآمد داشته باشیم؟، ترجمه عباس منوریان، چاپ دوم، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
-           دانایی فرد، حسن، (1387)، چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، چاپ دوم، تهران: سمت.
- طباطبایی، سید احمد، (1388)، درسنامه کلیات تحول در نظام اداری (نقش و کارکرد دولت متناسب با الگوهای نوین مدیریت)، چاپ دوم، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
-           فیتزپتریک، تونی، (1383)، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون پور، چاپ دوم، تهران: گام نو و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-           قالیباف، محمد باقر، (1396)، تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
-           قالیباف، محمد باقر، (1389)، نگاه راهبردی به نظام مدیریتی و اداری کشور، چاپ اول، تهران: نگارستان.
-        معاونت برنامه ریزی استانداری تهران، (1391)، ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در استان تهران (1384-1389)، جلد اول، امور فرابخشی، تهران: دفتر برنامه و بودجه.
- وزارت مسکن و شهرسازی، (1384)، چشم انداز تمرکززدایی از تهران. نهاد مطالعه و تهیه طرح‌های توسعه شهری، مطالعات فرادست طرح جامع تهران، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
-           هاشمی، سید محمد، (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: میزان.
-           هداوند، مهدی، (1393)، حقوق داری تطبیقی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: سمت.
 
مقاله‌ها
-           الوانی، سید مهدی، (1384)، «تنگناهای مدیریت دولتی نوین»، فصلنامه پیک نور، سال سوم، شماره 3.
-        پاپلی یزدی، محمد حسین، (1393)، «نتایج همایش تراکم‌زدایی و تمرکززدایی پایتخت»، مجموعه مقالات همایشتراکم‌زدایی و تمرکززدایی پایتخت، اسفندماه، دانشگاه تربیت مدرس.
-        توازنی‌زاده، عباس، (1385)، «تأملی بر تأثیر نظریه‌ اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان‌های دولتی و برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری ایران»، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شماره 51.
-        جلالی، محمد و محمد زرشگی، (1396)، «تراکم‌زدایی حقوقی- اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 18، شماره 46.
-        دانایی فرد، حسن و طیبه عباسی، (1387)، «اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت»، فصلنامه دانشور رفتار، دوره 15، شماره 29.
- ارعی، محمد حسین، عزیزمحمدی، فاطمه، (1396)، «تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی»، تحقیقات حقوقی، شماره 79.
- صفوی، سید یحیی (رحیم) و محمد حسین پاپلی یزدی، (1395)، «ساماندهی تهران: چند نکته»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 31، شماره 3.
-        طهرانی، مریم و محمدرضا مالکی و فهیمه غفرانی، (1393)، «قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)»، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 21، شماره 79.
- قالیباف، محمدباقر و بختیار عزت پناه و سید موسی پورموسی، (1389)، «تمرکزگرایی فضایی و اثرات آن بر گسترش فیزیکی و ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: سنندج)»، فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 9، شماره 32.
-        میره‌ای، محمد و [دیگران]، (1395)، «بررسی و تعیین اولویت‌های ساماندهی پایتخت در ایران»، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، دوره 6، شماره 18.
-           یاوری، اسدالله، (1393)، «درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 5، شماره 2.
 
پایان‌نامه
-           صباغی ندوشن، جواد، (1387)، تحلیل نظام شوراها در پرتو اصول دموکراسی مشارکتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 
ب- انگلیسی
Books
-            Auby Jean-Bernard, (2006), La déce ntralisation et le droit, Paris, LGDJ.
 -            Biza, (1980), Ministerie Van Binnelandse Zaken Decentralisatienota, den haag.
 -            Botchway, Francis, N, (2000-2001), Good Governance: The Old, The New, The Principle and the Elements.
 -            Cheema, Shabbir & G, Rondinelli & A, Dennis, (2007), Decentralizing Governance as Institute for Democratic Governance and Innovation, Washington D.C: Harward University.
 -            Hughes, O, E, (2012), Public Management and Administration: An Introduction, New York: Palgravemacmillan.
 -            Human Development Report, (2001), Making New Technology Work for Human Development, New York: Oxford University Press, available at: www. undp_poyar.org.
 -            Loud R, (1994), The Economic History of Britain Since 1700, Volume 3, Cambridge University Press.
 -            Manson,j Bonita, (2000), Downsizing Issue, The Impact On Employee Moral and Productivity, Stuart Bruchey, New York.
 -            Schmidt, Vivien A, (1990), Democratizating France: The Political and Administrative History of Decentralizatin, Cambridge University Press.
 -            Thorse, Thomas, W, (1962), A Preliminary Study of The Processes of Decentralization in The Government of Iran, United States Agency for International Development Mission to Iran.
 -            World Bank, (2014), Decentralization and Democracy: A Global Perspective in 2007, First Global Report by United Cities and Local Governments First Global Report by United Cities and Local Governments, March.
 -            Zijderveld A.C. (1999), The Waning of the Welfare State: The End of  Comprehensive State Succor, Transaction Publishers.
 
Aeticles
-            Andrew, C. & M. Goldsmith, )1998(, “From Local Government to Local Governance and   Beyond?”, International Political Science Review, Vol. 19, No. 2.
 - heng, F.T. & Yen, Y.F, (2014), “A model to Explore the Mystery between Erganizations' Downsizing Strategies and Firm Performance”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 21, No. 3.
  - Aure, Bertrand, (1999), “La constitutionnalisation du droit des collectivités locales”, Les Petites affches, No. 75, 15avril.
 - Leurke, F.and r. Willimse, (2013), “Measuring Local Autonomy: A decision Making Approach”, Local Government Studies, Vol. 32, No 1.
- Ood, Christopher, (1995), “Emerging Issues in Public Administration”, Public Administration, Vol. 73, No. 2.
 - hodes, Chris; Hough, David & Butcher, Louise, (2014), “Privatization”, House of Commons, Research Paper 1461.
 - Esilkagit, A.k, Verise, J. De. (2002), “The Unanticipated Concequences of Decentralization and Reinventing: The Case of the Province of South Holland”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 68, No. 4.