نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز، گروه حقوق

چکیده

یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن­ها است. علی القاعده، زیان‌دیده­ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می­کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش­نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش­بینی کرده­اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین­المللی و آرای داوری می‌تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می­دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Standards for Proving Damages and Its Amount: A Comparative Study under Transnational Instruments and International Arbitration Awards

نویسندگان [English]

  • ebrahim shoarian 1
  • sara sahebjam 2

1 University of Tabriz, Law Professor

2 University of Tabriz

چکیده [English]

Defining the applicable standards for proving and measurement of damages constitute one of the most significant issues under the law of damages. In principle, an aggrieved party, who claims compensation for damages based on contractual liability is responsible for showing the existence and the amount of losses suffered or to be suffered. Due to great importance of the issue, transnational instruments of contract law, such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), Principles of European Contract Law (PECL) and Draft Common Frame of Reference (DCFR) have set out, explicitly or implicitly, special standards such as reasonable certainty, reasonably likely to occur and so on for proving damages; By contrast, the Iranian laws and regulations including the Civil Code do not set out such standards. The legal scholarship and jurisprudence have also failed to address the issue. Therefore, a comparative study of the issue with particular look at international instruments and arbitral awards could provide a reliable source of guidance. This paper analyzes the general and specific standards for proving damages and those situations that fall outside of ambit of the standards such as late payment damages. By doing so, the paper tries to open the debate in Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard for Proving Damages
  • Reasonable Certainty
  • Reasonably Likely to Occur
  • Transnational Instruments
  • Arbitral Awards

الف- فارسی

کتاب‌ها
- امامی، میرسید حسن، (1391)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی و سوم، تهران: انتشارات اسلامیه.
- بابایی، ایرج، (1394)، حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- شعاریان، ابراهیم و رحیمی، فرشاد، (1395)، حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین­المللی کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی مطالعه تطبیقی با اسناد بین­المللی و حقوق ایران، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
- شهیدی، مهدی، (1383)، حقوق مدنی- آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: نشر مجد.
- صفایی، سید حسین، (1394)، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ بیست و دوم، تهران: نشر میزان.
- صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب اله، (1397)، مسئولیت مدنی تطبیقی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
- صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب اله، (1394)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- کاتوزیان، ناصر، (1386)، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر، (1393)، قواعد عمومی قراردادها - اجرای قرارداد، جلد چهارم، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، (1392)، وقایع حقوقی - مسئولیت مدنی، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- متین دفتری، احمد، (1391)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: نشر مجد.
مقاله‌ها
- بادینی، حسن، (1389)، «نگرشی انتقادی به معیار «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 1.
- بادینی، حسن و سایرین، (1395)، «تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوه­های عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین‌المللی کالا»، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 20، شماره 1.
- حمیدیان، فاطمه و سایرین، (1396)، «مطالعه تطبیقی ارتباط مفهومی و کاربردی الفاظ متعدد در داوری‌های دوستانه و کدخدامنشانه»، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 21، شماره 1.
- خادم سربخش، مهدی و سلطانی­نژاد، هدایت­الله، (1392)، «اصل قابلیت جبران کلیه خسارات»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ششم، دوره دوازدهم.
- قاسمی، محسن، (1389)، «نقش قابل پیش‌بینی بودن خسارت در مسئولیت مدنی قراردادی و قهری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره‌های 5-6 و 7.
- محقق داماد، سید مصطفی، عیسائی تفرشی، محمد و وحدتی شبیری، سید حسن، (1381)، «قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد»، نامه مفید، شماره 33.
- وطنی، امیر وسایرین، (1394)، «امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین­المللی کالا و حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال 4، شماره 12.
 

ب- انگلیسی

Books
- Begic, Taida, (2005), Applicable Law in International Investment Disputes, Netherlands, Eleven International Publishing.
 - Born, Gary. B, (2012), International Arbitration: Law and Practice, Netherlands, Kluwer Law International.
- Chengwei, Liu, (2003), Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, SiSU on behalf of CISG   Database, Pace Institute of International Commercial Law.
 - Fauvarque-Cosson, Bénédicte & Mazeaud, Denis, (2008), European Contract Law- Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, Germany, Sellier- European Law Publisher.
 - Huber, Peter & Mullis, Alastair, (2007), The CISG a New Textbook for Students and Practitioners, Germany, Sellier- European Law Publishers.
 - Knapp, Victor, (1987), In Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Italy, Giuffre Milan.
 - Lando, Ole & Beale, Hugh (eds), (2000), Principles of European Contract Law (Combined and Revised), Netherlands, Kluwer Law International.
 - Mulcahy, Linda & College, Birkbeck, (2008), Contract Law in Perspective, Routledge-Cavendish, Fifth Edition, USA, Routledge-Cavendish.
 - Saidov, Djakhongir, (2008), The Law of Damages in International Sales- The CISG and other International Instruments, USA, Hart Publishing.
 - Saidov, Djakhongir & Cunnington, Ralph (eds), (2008), Contract Damages Domestic and International Perspectives, USA, Hart Publishing.
 - Schlechtriem, peter & Butler, Petra, (2009), UN Law on International Sales, Germany, Springer.
 - Strong, S.I., (2012), International Commercial Arbitration: A Guide for U.S. Judges, USA, Federal Judicial Center.
 - Stefan Vogenauer & Jan Kleinheisterkamp (eds), (2009), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), England, Oxford University Press.
 - Von Bar, Christian and Clive, Eric, et al. (eds), (2009), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law, Germany, Sellier- European Law Publishers.
 
 Articles
 - Bollas, Bernadette J., (1987), “The New Business Rule and the Denial of Lost Profits”, Ohio State Law Journal, Vol. 48, No. 3.
- Cohen, Ronnie and O’Byrne, Shannon, (2005), “Cry Me a River: Recovery of Mental Distress Damages in a Breach of Contract Action North American Perspective”, American Business Law Journal, Vol. 42.
 - Ferak, Paul J. & Mair, Christopher A., (2017), “Liquidated Damages Provisions: Best Practices & Key Considerations”, International Franchise Association 50th Annual Legal Symposium.
 - Gotanda, John. Y, (2005), “CISG Advisory Council: Opinion No. 8 Calculation of Damages under CISG Articles 75 and 76’’, Nordic Journal of Commercial Law, No.1.
 - Gotanda, John Y., (2006), “Damages in Lieu of Performance because of Breach of Contract”, Villanova University Charles Widger School of Law.
 - Gotanda, John. Y, “Using the UNIDROIT Principles to Fill Gaps in the CISG”, in: Saidov, Djakhongir & Cunnington, Ralph (eds) (2008), Contract Damages Domestic and International Perspectives, USA, Hart Publishing.
 - Jacquet, Jean – Michel, (2005), “Law Governing the Merits of the Dispute”, UNACTED Dispute Settlement Course, Moduele 5.
 - Mccormick, Charles. T, (1934), “The Standard of Certainty in the Measurement of Damages”, Yale Law Journal, Issue 7, Vol. 43.
 - Schweihs, Robert P., (2010) “Measuring Lost Profits Economic Damages on a Pretax Basis”, Dispute Resolution Insights.
 - Schwenzer, Ingeborg and Hachem, Pascal, “The Scope of the CISG Provisions on Damages’’, in: Saidov, Djakhongir & Cunnington, Ralph (eds), (2008), Contract Damages Domestic and International Perspectives, USA, Hart Publishing.
 - Scott Miller, Joseph, (2017), “Reasonable Certainty & Corpus Linguistics: Judging Definiteness after Nautilus & Teva”, Kansas Law Review, Vol. 66.
 - Zeller, Bruno, (2011), “Penalty Clauses: Are They Governed by the CISG?” 23 Pace International Law Review, No.1.
 Thesis
- Dupont, Alain, (2014), “Non-Pecuniary Loss in Commercial Contracts with Special Emphasis on the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, Thesis, Cape Town Univ.
  
 Documents
- Arbitration Rules of International Chamber of Commerce (ICC) (2017).
 - Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration (LCIA) (2014).
 - Arbitration Rules of United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) (2006 revision).
 - Draft Common Frame of Reference (DCFR).
 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
 - Principles of European Contract Law (PECL).
 - Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC).
 
 Cases
- Case No. 1785/1939 Hedrick v. Perry [US Court of Appeals for the Tenth Circuit, March 3, 1939], available at: https:// law. justia. com/ cases/ federal/ appellate-courts/F2/102/802/1474683.
 - Case No. 13–369 Nautilus, INC. v. Biosig Instruments, INC. [Supreme Court of the United States, June 2, 2014], available at: https:// www. supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-369_1idf.pdf.
 - Case No. 8786, ICC Court of Arbitration- Zurich, 1997, available at: http://www.unilex.info/case.cfm?id=463.
 - Case No. 10422, ICC International Court of Arbitration, 2001, available at: http:// www. unilex. info/ case. cfm? id=957.
 - Case No. 35 I.L.R. 136, Sapphire International Petroleums Ltd. v. National Iranian Oil Company [Ad hoc Tribunal, 15 March 1963], available at: https://www.biicl.org/files/3940_1963_sapphire_v_nioc.pdf.
 - Case No.T 171/95, Switzerland District Court Saane, 1997, available at: http:// cisgw3. law. pace. edu/ cases/ 970220s1.html.  
 - Arbitral Tribunal of the City of Panama, 24.02.2001, available at: http://www.unilex.info/case.cfm?id=677.