نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در حمل و نقل بین‌المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل­ و تشریفات گمرکی قرار می­گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته‌‌اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی­باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می­گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Carrier’s Duty of Customs Summary Declaration

نویسنده [English]

  • mojtaba Eshraghi Arani

حقهprivate law department, Faculty of law and Political Science , University of Tehran

چکیده [English]

The goods shall be subject to customs formalities while crossing national borders in international transportation. The main duty to meet the above formalities lies against the cargo owner which, in deed, is assignable to an agent _ who might be the carrier. However, the carrier itself is obliged to submit a summary declaration of the total cargo before the customs authorities prior to the cargo unloading. The summary declaration is submitted based on the transport documents so that the governing rules could only be construed in line with the transportation law. The legal basis of summary declaration, the exemption from this duty, the carrier who shall declare, the legal nature of manifest and the remedy of non- compliant declaration are some of the issues that are dealt with in this article. This article is distinct in this respect that it has analyzed a customs legal rule from the perspective of transport law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrier
  • Manifest
  • Customs Law
  • Summary Declaration
  • Carriage of Goods
الف- فارسی
کتاب‌ها
-           احمدی، عبدالله، (1390)، حقوق گمرکی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
-           احمدی، عبدالله، (1384)، دانشنامه حقوقی امور گمرکی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
-           بنایی، رضا، (1396)، گمرک، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
-        جباری، منصور، (1395)، حقوق حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای، بررسی کنوانسیون‌های سی ام آر و تیر، چاپ نخست، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 
مقاله
-           پورسید، بهزاد، (1373)، «آشنایی با گمرک و ترخیص کالا»، ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 90. 
 
ب- انگلیسی و فرانسه
Books
-            Bugden, Paul, (1999), Freight Forwarding and Goods in Transit, Sweet and Maxwell.
 -            Gotschlich, Georg Dieter, (1988), The World Wide Developments of International Customs Law, International Business Law Journal.
 -            Cheng, Jiarui, (2010), Customs law of East Asia, Kluwer Law International.
 -            Lasok, Dominik, (1998), The Trade and Customs Law of the European Union, Third Edition, Kluwer Law International.
 -            Jacobsen, Friedrich Johann, (1818), Laws of the Sea: With Reference to Maritime Commerce during Peace and War, Edward J. Coale, Baltimore.
 -            Makcolm A. Clarke, (2009), International Carriage of Good by Road: CMR, Informa Law Publication, 5th edition, London.
 -            Mitchelhill, Alan, (1990), Bill of Lading: Law and Practice, Springer- Science Business Media B. V. 2nd Edition.
 -            Pineau, Jean et Guy Lefevbre, (2016), Le contrat de transport de marchandises terrestre, maritime et aériens, les éditions Thémis, Paris.
 - René Rodière, (1977), Droit des transport, transport terrestres et aériens, Sirey.
 -  Timothy, Lyons, (2001), EC Customs Law, Oxford University Press.
 -  Wendler, Michael, Bernd Tremml and Bernard Buecker, (2006), Key Aspects of German Business Law, a Practical Manual, 4th edition, Springer.
 -  Wulf, luc de and Sokol, Jose B, (2005), Customs Modernization Handbook, The World Bank.
 -  Walsh, Tom and McCarthy, Damian, (1996), The Customs Code of the European Union, Butterworth, Ireland.
 - Comments of World Shipping Council before the United States Customs Services, Proposed changes to 19 C.F.R. parts 4 and 113. September 9, 2002.
 -  UN, TIR Handbook, 10th revised Edition, 2013, New York.
 
Articles
-  Doherty, Walter E, (1987), “An Introduction to Customs Law and Practice”, Suffolk Transnational Law Journal, Vol. 11.