نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران-هیات علمی دانشگاه آزاد ایلام

2 هیات علمی/ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

در قرن اخیر، یکی از مهم­ترین آرمان­های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می­باشد. با توسعه­ نقش زنان در فعالیت­های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش­برانگیزترین زمینه­ عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه­ بین­المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی میباشند.
در تحقیق پیشرو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش توصیفی ـ تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش­برداری دسته­بندی می­شود. روش تجزیه و تحلیل داده­ها، روش تحلیلی می­باشد.
دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می­باشند. نقطه­ اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان­هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می­باشند. نقطه­ افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می­نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می­کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش­های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش­های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می­آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the 2030 Agenda Approach and the Transformation Document in Iran’s Education toward Gender Educational Equality

نویسندگان [English]

  • Anvar Yadollahi 1
  • Mohammad Hossein zarei 2
  • Asadollah Yavari 3

1 Student of azad university of olum-tahghighat of tehran

2 Professor/ Faculty of law, Beheshti University

3 Department of public law,faculty of law,university of Shahid Beheshti,Tehran,Iran

چکیده [English]

In the last century, one of the most important issues raised in education is the spread of educational justice. With the expansion of the women's role in social activities, sex and gender have changed into the most challenging field of the educational justice. In Iranian legal system, the Document on the Transformation in Iran's Education and in the international context, the 2030 Document are the outstanding documents in the field of educational justice.
In the present research, information collection and the research compilation will be made using library resources and descriptive-analytical method.
The common point of these two documents relates to the dignity and status of the human beings. In this regard, both documents have accepted an identical status for both women and men. The departing point of the documents is that each one of these documents has different views towards the meaning of justice and education. . The 2030 Document perceives justice as simple and synonym with equality and defines the gender justice as the gender equality in education. The Transformation Document believes in education distribution proportionate to the needs and roles of each of the two genders. The ambiguity of the Transformation Document in explaining the needs and roles of each gender is its biggest weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " justice
  • "educational justice"
  • "gender justice"
  • " the document 2030"
  • "the revolution document "
الف- فارسی
کتاب‌ها
-           آبوت، پاملا و والاس، کلر، (1387)، جامعه­شناسی زنان، ترجمه منیژه عراقی، تهران: نشر نی.
-           اسمیت، فیلیپ جی، (1377)، فلسفه­ آموزش و پرورش، ترجمه­ سعید بهشتی، چاپ دوم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-           بلخی، جلال­الدین محمد، (1374)، مثنوی معنوی، چاپ 2، تهران: نشر نغمه.
-           تقی­پور ظهیر، علی، ( 1376)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، چاپ یکم، تهران: انتشارات آگاه.
-           جارویس، پیتر، (1385)، آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم، ترجمه غلامعلی سرمد، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
-           جمال­زاده، سید محمدعلی، (1338)، آزادی و حیثیت انسان، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-           حجازی، الهه و اعزازی، شهلا، (1383)، ما و دختران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور زنان، تهران: مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایستا.
-           ربانی، رسول و همکاران، (1386)، تحلیلی بر نابرابری­های اجتماعی در فرایند تدریس، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
-           ریتزر، جورج، (1383)، نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.آنها شده است. هرچند کتابهای درسی تنها عامل در این زمینه نیستندآننن
 
-        زیبایی، حسن، (1394)، عدالت آموزشی در بودجه 94 و برنامه ششم توسعه، اولین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی(دانشگاه شریف)، تهران: نشر ترمه.
-           زیبایی نژاد و سبحانی، (1392)، در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
-           سیف، علی اکبر، (1387)، روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات آگاه.
-           خلخالی، علی ربانی، ( 1374)، زن از دیدگاه اسلام، تهران: نشر حجت.
-           شارع­پور، محمد، ( 1385)، جامعه­شناسی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت.
-           شرکاوی، علی، (1379)، جامعه­شناسی آموزش و پرورش، تهران: نقش جهان.
-        صبوری کارخانه، حسین، (1394)، نقادی و اصلاح رویکرد، گام نخست نظام آموزشی عدالت محور، اولین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی (دانشگاه شریف)، تهران: نشر ترمه.
-           علاقه­بند، علی، (1380)، جامعه­شناسی آموزش و پرورش، تهران: نشر روان.
-           قائم­مقامی، فرهت، (1356)، آزادی یا اسارت زن، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی زنان، تهران: انتشارات جاویدان.
-           کارنوی، مارتین و لوین، هنری، (1367)، بن­بست­های اصلاحات آموزشی، ترجمه محمدحسن امیرتیموری، تهران: نشر روز.
-           کاوه، سپیده، (1394)، عدالت در آموزش و ضرورت آن، اولین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی (دانشگاه شریف)، تهران: نشر ترمه.
-        کینگ، الیزابت، (1376 )، نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
-           گاتری، تی. سی دبلیوف، (1363)، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال­الدین مجتبوی، جلد 1، تهران: انتشارات سروش.
-           گرت، استفانی، (1380)، جامعهشناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، چاپ اول، تهران: نشر دیگر.
-           گیدنز، آنتونی، ( 1373)، جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ سیزدهم، تهران: نشر نی.
-           محمد، داغ و حفظ الرحمن، رشید اویمن، (1374)، تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام، ترجمه علی اصغر کوشافر، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
-           لردآویبوری، (1369)، در آغوش خوشبختی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر معرفت.
-           مطهری، مرتضی، (1365)، اسلام و مقتضیات زمان، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
-           مطهری، مرتضی، (1370)، عدل الهی، قم: انتشارات اسلامی.
-           مطهرى، مرتضى، ( 1367)، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا.
-        منظری توکلی، علیرضا، (1394)، توصیه­هایی به برنامه ششم توسعه، اولین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی (دانشگاه شریف)، تهران: نشرترمه.
-           مهرپرور، حسین، (1385)، گزیده­ای از مهمترین اسناد بین­المللی حقوق بشر، تهران: مرکز مطالعات حقوق بشر.
-        هاروی، دیوید، (1376)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی‌زاده، تهران: نشر شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری وابسته به شهرداری تهران.
-           هاشم­خانی، میثم و وکیل، زهرا، (1394 )، 114 روایت از توسعه و عدالت آموزشی کودکان، چاپ دوم، تهران: ترمه.
-           هاشمی، نادیا، (1387 )، آموزش، سرمایه انسان­هاست، چاپ اول، اصفهان: نشر کنکاش.
-           هولمز، ماری، (1386)، جنسیت در زندگی روزمره، ترجمه مهدی لبیبی، چاپ اول، تهران: نشر افکار.
 
مقاله‌ها
-           آتشک، محمد، (1391)، «ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران»، زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 4.
-        اسماعیل­سرخ، جعفر، (1386)، «نابرابری آموزشی و نابرابری­های فضایی در بعد قومی و منطقه­ای (مطالع موردی دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی) در سال تحصیلی 1380-81»، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال 23، شماره 3.
-        پناهی، علی احمد، (1393)، «جنسیت، اشتغال، بایدها و نبایدها (با تأکید بر آثار تربیتی- وران­شناختی)»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسلامی، سال 9، شماره 9.
-           جلالی، محمود، (1383)، «حقوق بشر زنان در حقوق بین‌الملل و وضعیت ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره­ اول، شماره 66.
-        حاضری، علی­محمد و احمدپورخرمی، علیرضا، (1391)، «بازنمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 1388-89»، زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 3.
-        راولز، جان، (1376)، «عدالت و انصاف و تصمیم­گیری عقلانی»، ترجمه مصطفی ملکیان، نقد و نظر، سال اول، بهار و تابستان، شماره­های دوم و سوم.
-        مستقیمی، مهدیه سادات، (1388)، «نگاه اسلام به آموزش و تحصیل زنان: رویکردی تطبیقی به خاستگاه­های فلسفی مسائل اجتماعی زنان در اسلام و فمینیسم»، فصلنامه کتاب زنان، اسفند، شماره 11.
-        موسوی خامنه، مرضیه، ودادهیر، ابوعلی و برزگر، نسرین، (1389)، «توسعه­ انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان (نتایج مطالعه­ای بین کشوری)»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 4.
-           ناریک، رابرت، (1382)، «عدالت و استحقاق»، ترجمه مصطفی ملکیان، مجله نقد و نظر، سال سوم، شماره 10.
-           واعظی، احمد، (1382)، «نظریه عدالت کانت»، مجله علوم سیاسی، سال ششم، شماره 2.
 
ب- عربی
کتاب‌ها
-           حسینی عاملی، سید محمدجواد، (1422)، مفتاحالکرامه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-           طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، (بی تا)، العروة الوثقی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
-           فیض کاشانی، محمدمحسن، (بی تا)، تفسیر الصافی، مشهد: دارالمرتضی.
-           نجفی، محمد حسن، (بی تا)، جواهر الکلام، بیروت: دار الاحیاء التراث.
 
پ- انگلیسی
Books
-             Rhode, Deborah L, (1991), Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law, Harvard University Press.
 -             Vierdag, E. W, (1973), The Concept of Discrimination in International Law: With Special Reference to Human Rights, Martinus Nijhoff.
-             Jayachandran, Seema, )2015), The Roots of Gender Inequality in Developing Countries, 7 Jayachandran ARI 10 February.
 -             UNESCO Moving Forward the 2030 Agenda for Sustainable Development, (2017), Published in 2017 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
  
Articles  
 -             Balatchandirane, G., (2003), “Gender Discrimination in Education and Economic Development: A Study of South Korea”, China and India, International Studies, No. 40, 4.
 -             Watanabe, Chihara, (2014), “Japanese Judicial Education: Working toward Gender Equality in the Judiciary”, International Journal of the Legal Profession, Vol. 21, Issue 3 November.
 -             Christopher, Colclough, (2004), “Achieving Gender Equality in Education: What Does It Take?”, Prospects, Vol. XXXIV, No. 1.
 -             Dema, Sandra, (2008(, Gender and Organizations: The (re)Production of Gender Inequalities within Development NGOs, Women's Studies International Forum, Vol. 31, issue 6.
 -             Webster, Faith, (2006), “Gender Mainstreaming: Its Role in Addressing Gender Inequality in Jamaica”, Caribbean Quarterly, Vol. 52, No. 2/3, Unraveling Gender, Development and Civil Society in the Caribbean (June-Sept).
 -             Holma, Katarina, (2007), “Essentialism Regarding Human Nature in the Defense of Gender Equality in Education”, Journal of Philosophy of Education, Vol. 41, No. 1.
 -             Ming-Hsuan Lee, (2012), “The One-Child Policy and Gender Equality in Education in China: Evidence from, Alhvirdn an Household Data”, J Fam Econ Iss, No. 33.
 -             Mezey, Susan Gluck, (1984), “Gender Equality in Education: A Study of Policymaking by the Burger Court”, Wake Forest Law Review, Vol. 20, Issue 4.
 -             Razavi, Shahra, (2016), “The 2030 Agenda: Challenges of Implementation to Attain Gender Equality and Women's Rights”, Gender & Development, Vol. 24m, No. 1.
 -             Tuwor, Theresa, (2008(, “Sossou, Marie-Antoinette, Gender Discrimination and Education in West Africa: Strategies for Maintaining Girls in School”, International Journal of Inclusive Education, Vol. 12, No. 4.
 -             Unterhalter, Elaine, (2005(, “Global Inequality, Capabilities, Social Justice: The Millennium Development Goal for Gender Equality in Education”, International Journal of Educational Development, Vol. 25, No. 2.
  
International Conventions and Agreements
-             Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 18 December 1979. https:// www. ohchr. org/ en/ professionalinterest/ pages/cedaw.aspx, Last Seen: 2020, 2, 15.
 -             International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted on 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, https:// www. ohchr. org/ en/ professionalinterest/pages/ccpr.aspx, Last Seen: 2020, 2, 15.
 -             Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, Last Seen:  https:// www. ohchr. org/ EN/ ProfessionalInterest/ Pages/ OPCEDAW.aspx, Last Seen: 2020, 2, 15.
 -             Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, Last Seen: 2020, 2, 15.  
 
Websites
-             Leading SDG 4 - Education 2030, official website of UNESCO: https://en.unesco.org/education2030-sdg4?language=en, Last Seen: 2020, 2, 15.
 -             Poverty eradication, Official website of United Nations: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/povertyeradication, Last Seen: 2020, 2, 15.
 -             Marking International Day, Ban says new 2030 Agenda can help eradicate poverty, official webcite of Sustainable Development Goals: http:// www. un. org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/marking-international-day-ban-says-new-2030-agenda-can-help-eradicate-poverty/, Last Seen: 2020, 2, 15.