نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حقوق بین­الملل محیط زیست از جمله شاخه­های حقوق بین­الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین­الملل نیز آغاز و به شاخه­های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین­الملل ابتدا از رویکردی فرد­محور متعاقبا رویکردی بشریت­محور به خود گرفت. بدین ­معنا که بدنبال تحقق هدف­های عالی مشترک در میان کل بشریت می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست از جمله شاخه‌های حقوق بین­الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست­محیطی، دارای رویکردی بشریت­محور می­باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت­محور در آن شده است نفوذ مولفه‌های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت‌هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Humanization of environmental law in the light of human dignity

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezazadeh 1
  • abbasali kadkhodaii 2

1 Tehran university

2 Professor of Faculty of Law and Political Science of Tehran University

چکیده [English]

International Environmental Law is one of the branches of international law that has been developed several decades ago, especially after 1970. Since then, the process of humanization of international law has begun and extended to various branches of international law. The humanization of international law had begun with an individual-oriented approach, and changed to humankind-approach afterwards, which means it seeks to achieve common high goals among all humanity as a whole. International environmental law is one of the branches of international law that is influenced by this process and based on objective and subjective factors in the environmental field has a humankind-approach. To the authors, the influence of the dignity elements on the basis of invoking to human dignity in the field of environmental law and human dignity capacities, has led to humanist and the humankind-approach of environmental law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human dignity
  • humanization of environmental law
  • humankind
  • human rights
  • international law
الف- فارسی
کتاب‌ها
-           الهوئی، نظری، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین­المللی دادگستری (تهران: نشر دادگستر، 1389).
-           تسون، فرناندو، فلسفه حقوق بین­الملل، ترجمه محسن محبی، چاپ سوم (تهران: شهر دانش، 1394).
-           شریف، محمد، گذار از حقوق بین‌الملل به حقوق بشر (تهران: شهر دانش: 1393).
-           قاری­سید­فاطمی، سید­محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، چاپ سوم (تهران: شهر دانش، 1390).
-           فلسفی، هدایت اله، سیر عقل در منظومه حقوق بین­الملل (تهران: نشر نو با همکاری نشر آسیم، 1396).
 
مقاله‌ها
-           جمالی، حمید رضا، «ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮﯾﺖ: ﻣﻔﻬﻮم و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ»،   داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق و ﺳﯿﺎﺳﺖ، دوره 6، ﺷﻤﺎره 14، (1389).
-           شریفی طراز­کوهی، حسین، «الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین­الملل»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره  9، شماره 2، (1396).
-           عرب اسدی، شیما، امیرحسین رنجبریان، «نگرانی‌های مشترک بشری: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین­الملل محیط زیست»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 84 ، شمارۀ 2، (1397).
-           مشهدی، علی، اسماعیل کشاورز، «تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم»،  پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 13، شماره 36، (1391).
 
 
 پایان‌نامه
-           فرزانه، یوسف، انسانی شدن حقوق بین­الملل در پرتو نظریه مسئولیت حمایت با تاکید بر دیدگاه اسلام، (تهران: دانشگاه پیام نور، گروه الهیات و حقوق اسلامی، 1393).
 
ب- انگلیسی
Books
-            Moeron, Theodor, The humanization of international law, Volume 3, The Hague Academy of International Law Monographs (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006).
 -            Morsink, Johannes, Inherent Human Rights: Philosophical Roots of the Universal Declaration (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, Inc, 2009).
 -            Rosen, Michael, Michael Rosen, Dignity: Its History and Meaning (Boston: Harvard University Press, 2012).
 -            Spijkers, Otto, The United Nations, The Evolution of Global Values and International Law, Volume 47 (Netherland: School of Human Rights Research Series, 2011).
 -            Trindade, Antônio Augusto Cançado Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law for Humankind towards a New Jus Gentium, Volume 8, (Leiden: Martinus nijhoff publishers: 2013).
 
Articles
-            Clugston, Rick, “Earth Charter Education for Sustainable Ways of Living” (2010), Journal of Education for Sustainable Development, Volume 4, issue 2.
 -            Hennette-Vauchez, Stéphanie, “When Ambivalent Principles Prevail, Leads for Explaining Western Legal orders Infatuation with the Human Dignity Principle”, European University Institute, Volume 10, Issue 2, (2007),  available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1093274
 -            McCrudden, Christopher, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, The European Journal of International Law, Vol. 19, issue 4, (2008).
 -            Neal, Mary, “Respect for Human Dignity as ‘Substantive Basic Norm”, International Journal of Law in Context, Volume 10, Issue 01, (2014).
-            Chachter, Oscar, OscarSchachter, “Human Dignity as a Normative Concept”, The American Journal of International Law, Vol. 77, issue 4, (1983).
 -            Schonecker, Dieter, Elke Elizabath Schmidt, “Kant’s Ground-Thesis, On Dignity and Value in the Groundwork”, The Journal of Value Inquiry, Volume 52, Issue 1, (2018).
 -            Shelton, Dinah, “Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment”, Journal of International Law, Vol. 28, No. 103, (1991).  
 -            Shultziner, Doron, “Human Dignity - Functions and Meanings, Global Jurist Topics”, Global Jurist Topics, Volume 3, Issue 3, (2003), available at: https://www.degruyter.com/view/j/gj.2003.3.3/gj.2003.3.3.1110/gj.2003.3.3.1110.xml .
 -            Townsend, Dinah, “Taking Dignity Seriously? A Dignity Approach to Environmental Disputes before Human Rights Courts”, Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 6, Issue 2, (2015).
 -            Yee, Sienho, Sienho Yee, “The International Law of Co-progressiveness: The Descriptive Observation, the Normative Position and Some Core Principles”, Chinese Journal of International Law, Volume 13, issue 3, (2014).
 -            Zeng, Lingliang, “Humanizing Tendency of Contemporary International Law”, Frontiers of Law in China,Volume 4, issue 1, (2009).
  
Thesis
-            Enslin, John Victor,Kant on Human Dignity: A Conversation among Scholars, (Boston: Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2014), at 192. Available at: https:// dlib. bc. edu/ islandora/ object/ bcir: 101364/ datastream/PDF/download/citation.pdf.
 
Documents
-            The Hartwell Paper, A New Direction for Climate Policy after the Crash of 2009 (2010).
 -            United Nations Environmental Programme, (2013), Embedding the Environment in Sustainable Development Goals, Post-2015 Discussion Paper 1.
 
Cases
-            Application no. 28957/95, case of Christine Goodwin v. The United Kingdom, European court of human rights (11 July 2002), Judgment, Strasbourg.
 -            Application no. 41666/98, Case of Kyrtatos v. Greece, European court of human rights (22 May 2003), Judgment, Strasbourg.
 -            Application no. 53924/00, Grand Chamber Judgment in the Case of Vol v. France, European Court of Human Rights (2004), Judgment, Strasbourg.
 -            Case CCT 11/00, The Government of the Republic of South Africa v. Irene Grootboom, Constitutional court of South Africa (2000) available at: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.html.
           Case No. 2 SCC 577, Virendra Gaur and Ors vs State Of Haryana And Ors, Supreme Court of India (24 November 1994), available at: http://indiankanoon.org/doc/27930439.
 -            Case No.: IT-94-1, Tadic Case (Decision on Interlocutory Appeal), Decision of 2 October 1995, ICTY (1995).
 -            Case No: IT-96-21-A, Prosecutor V Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC, Hazim DELIC, ICTY (2001).
 -            Case of the “Street Children”, (Villagran-Morales et al.) v. Guatemala, Joint concurring opinion of judges a.a. cançado trindade and a. abreu-burelli, Inter-American Court of Human Rights (1999).
 -            Case of the “Street Children”, (Villagran-Morales et al.) v. Guatemala, Inter-American Court of Human Rights (1999).
 -            Communication No. 155/96, Social and Economic Rights Action Center v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights (2001). available at: http:// www. hlrn. org/~ hlrnnew/ img/ documents/ SERAC%20v%20%20 Nigeria%20Communication.pdf.
 -            Communication No. 276/2003, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on Behalf of Endorois Welfare Council v Kenya, African Commission on Human and Peoples’ Rights (2010).
 -             Inter-American Commission of Human Rights, Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, (1997), chapter VIII inter-American. available at: http://www.cidh.org/countryrep/ecuador-eng/index%20%20ecuador.htm.