نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان میباشد. موانع موجود در این مسیر نشان میدهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می‌باشد. از اینرو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروههایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل میشوند ضروری است. چالشهایی که قشر زنان در روند صلحسازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان میدهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش میرود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظهکارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلافنظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بینالمللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان میباشد. حضور و سهم زنان در روند شکلگیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Triangle, Peace and Security in Afghanistan from the Perspective of the United Nations Security Council

نویسنده [English]

  • Anahita Seifi

Assistant Professor, International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, one of the conditions for the realization of peace is the participation of all strata and social and political groups. Therefore, the widespread process of peace requires attendance. The obstacles on this path indicate that we need to know more about why and how women participate in the peace process. It is therefore necessary to pay attention to the participation of women as one of the groups most affected by war and violence. The challenges women face in the peace process are, in most cases, gendered factors. In this regard, the present study seeks to examine the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 on women's participation in the process of peace building in Afghanistan, using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the Afghan National Action Plan is slowing down with regard to Security Council resolution 1325. This is largely due to the growing conservative position of the government on the role of women and the controversial views of the peace process, on the participation of women in the peace process and the international institutions that provide funding to the Afghan National Action Plan. Women's participation in the peace process in Afghanistan is faced with serious doubts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Goodgovernance
  • Women security
  • Empoverment
  • Challenges
الف- فارسی
کتاب‌ها
-           اکسیر، تبسم، میلر، ریبکا، سروی مردم افغانستان در 2017، مرکز تحقیقات اجتماعی اقتصادی و نظریات عامه (اکسور) (کابل: بنیاد آسیا، 2017).
-           احمدزی، عبداله، افغانستان در2016، بنیاد آسیا (دهلی: انتشارات راج، 2017).
-           صدر، عمر، فرایندهای صلح در افغانستان، دیدگاه‌های مردم، انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان، ترجمه جلیل پژواک، (کابل: 1397).
-           صفایی، نسرین، زنان، صلح و دوستی، مجموعه مقالات سمینار بین‌المللی صلح، زنان و ادیان الهی به کوشش سوسن صفاوردی، (تهران: نشر شهر، 1388).
 
مقاله‌ها
-           پرتو، سعی، رها، حسن، احسان، محمد، «گزارش نظارت برنامه اقدام ملی 1325 افغانستان»، مؤسسه مطالعات عامه افغانستان (2018).
-           خلاصه پلان عمل ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد صلح، امنیت و زنان (2022-2015).
-           شادمانی، مهدیه، «درآمدی بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح»، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، شماره 4، سال دوم (1395).
-           فرجیها، محمد، ملاپروری، مهرناز، «میانجیگری در فرایندهای حل و فصل منازعات بین‌المللی»، فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، سال ششم، شماره 23 (1394).
-           کولایی، الهه، «نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح در جهان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره73 (1385).
-           کیت، شاوی، «ارزیابی مردم افغانستان»، بنیاد آسیایی در افغانستان (2013).
-           مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی، «زنان، صلح و امنیت در افغانستان، نگاهی به گذشته جهت حرکت به جلو» (2016).
-           نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، «مشارکت زنان در روند صلح»، چاپ اول، گزارشی به پیشنهاد بنیاد هاینرش بل در افغانستان (1394).
 
ب- انگلیسی
- Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1231 is Made Available by Afghanistan’s Ministry of Foreign Affairs at: http://mfa.gov.af/Content/files/ English%32 NAP%322 (1). Pdf (13-32-3211) (2017). 
-            Alam, Mayesha, et.al, ”Women Leading Peace A Close Examination of Womens Political Participation in Peace Processes in Northern Ireland, Guatemala, Kenya and the Philippine”, Published by the Georgetown Institute for Women, Peace and Security funded by the ford foundation Patty Chang, (2015) http://giwps.georgetown.edu.
 -            Asian Policy Brief, Africa Institute of South Africa, ”Policy Brief, Challenges for Women in Peacebuiliding in West Africa, Ecoma Alaga”, Briefing No 18 Aisa Policy Brief, (2010).
 -            Bussmann, Margit, ”Good Governance and Peace”, University of Konstanz Draft Version Prepared for Presentation at the  SGIR Meeting, Turin (Italy), (2007), Available at: http://www.eisa-net.org.
 -            Bad Governance: The Bane of Peace, Security and Sustainable Development of Nigeria Maurice Ayodele Coker, Member Euginia George-Genyi  Department of Political Science, Benue State University, Makurdi, Benue State, Nigeria, Available at: http:// isdsnet.com, (2014).
 -            Bigio, Jamille and Vogelstein, Rachel, ”How Womens Participation in Conflict Preventation and Resolution Advance U.s.Tnterests”, Council Foreign Relations Discussion Paper, (2016) Available at: http://www.cfr.org.
 -            Council on Foreign Relation, ”Womens Contributions to Peace and Security Processes”, (2017), Workshop-Report-WFP-Women-in-cpr-or.pdf.
 -            Charles Hilary, “Are Women Peaceful? Reflections on the Role of Women in Peace BuildingFeminist Legal Studies”, Volume 16, Issue 3, December (2008).
-            Domingo, Pilar, Oneil, Tam, Foresti, Marta,”Womens Participation in Peace and Security Normative Ends, Political Means, (2014), Available at:http://www.odi.org.
 -            Good Governance Practices for the  Protection of Human Rights Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations, New-York and Geneva, HR/PUB/07/4, United Nations Publication Sales, No.E.07, XIV.10, (2007).
 -            Gisselquist, R.M,“Good Governance as a Concept and Why This Matters for Development Policy”, UNU-WI DER, Helsinki, (World Institute for Development Economics Research),United Nations University, Working Paper No.2012/30,ISBN978-92-9230-493-5, (2012), Availableat:// http:// wider. unu. edu/stc/repec/pdfs/wp2012/wp2012-030.pdf.
 -            Giannini, Renata and Vermeij, Lotte, ”Women, Peace and Security Gender Challenges Within Un Peacekeeping Mission”, Norweegian Institute of International Affairs (NPI), Policy Brief, (2014).
 -        Kafman Daniel,”Human Rights Governance and Development: An Empirical Perspective”, Development Outreach World Bank Institute, (2006).
 -            Kapur Bela, ”The Participation of Syrian Women in Political Processes 2012-2016, Literature Review”, Syrian Women in Political Processes Commissioned by the Kvinna Foundation.Publisher, Linda Sall, (2017).
 -            Kassa, Shimelis,”Challenges and Opportunities of Women Political Participation in Ethiopia”, Global Economics. (2015), http://www.dx.doi.org.
 -            Luchetti Burenda, ”Increasing the Role of Women in Conflict Resolution and Peace Building Processes”, By Brenda Lunchetti Old Dominion University Modle United Nations Society, (2017), Available at: http://www.odu.edu.
 -            Lyubcheva Marusya, ”Womens Role in Good Governance Workshop of the CEE Network for Gender Issues”, Budapest 14-15 December 2013, Good Governance, Opportunities and Threats in a Globalization World, Women Perspectives, (2013) Available at: http:// www. european forum.net.
 -            Jakson Ashley, ”Evaluation of UN Womens Contribition to Increasing Womens Leadership and Participation in Peace and Security and Humanitarian Response, Afghanistan Case Study”, (2013) Available at: www. odi. org/ sites/ odi.org.uk.
 -        Maldonado Nicol, “The World Banks Evolving Comcept of Good Governance and its Impact on Human Rights”, Doctoral Workshop on Development and International Organizations. Stockholm, Sewden, (2010).
-            Mcgrew Laura, Frieson Kate, ChanSambath, ”Good Governance from the Ground up: Womens Roles in Post-Conflict Cambodia”, Women Waging Peace Policy Commission, (2004), available at: http://www.womenwaging peace.net citeseerx, ist.psu.edu.
 -            Mcwilliams Monica, Kilmurray Avila, ”From the Global to the Local: Grounding Unscr 1325 on Women, Peace and Security in Post Conflict Policy Making”, Journal Homepages:www.elsevier.com, Women Studies International Forum 51 ,128-135, (2015)  http://dx.doi.org/10.10 16.wsif.
 -            Oreilly Marie, Osuillea Bhain, Andrea Paffenholz, ”Thania, ”Reimmagining Peacmaking:Womens Roles in Peace Processes”, International Peace Institute (IPI), (2015), available at: http://www.ipinst.org.
 -            Pamela Thomas,”Women, Gender and Development in the Pacific: Key Issues Women and Governance“, Development Studies Network, (2016), Available at: http:// www. crawford.anu.edu.au.
 -            Patty Chang, Mayesha A lam, Roslyn Warren, Rukmani Bhatia, Rebecca Turkington, "Women Leading Peace A Close Examination of Womens Political Participation in Peace Processes in Northern Ireland, Gut=Atemala,Kenya,and the Philippine”, Published by the Georgetown Institute for Women, Peace and Security Funded by the Ford Foundation, (2015), Available at: http://giwps.georgetown.edu.
 -            Report of the Conference on Gender Justice in the Post-Conflict Situations, 15-17 Sep 2004, New York, UNIFEM United Nations Development Fund for Women.
 -            Svensson, Nicklas,”The Role of Women in Promoting Peace and  Development Proceeding of the 10 th Annaul Conference on the Horn of Africa, Lund, Sweden”, Somalia international Rehabilitation Center (SIRC) and Lund Horn of  Africa Forum (Luhaf), (2012). Available at: http://www.lu.se/ media-tryek
 -            Staszewska Kasia, ”Syria Response Consultations on the Ul National Action Plan on Women, Peace and Security“, (2017), available at: htp:// www. wilpf.org.
 -            The National Model United Nations Sponsored by the National Collegiate Conference Association. 19-23 March (ConferenceA) & 9-13 Aprial (Conference B) (2017), available at: http://www.nmun.org
 -            UN Women, ”Women, Peace and Security Statistices: Where We Stand and How to Move”, Forward, UN Women, Peace and Security Section, Fifth Global Forum on Gender Statistics, (2014), Available at: http://un stats.un.org.
 -            United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Kabul, Afghanistan all Media Contact Details are Online at: http:// unama. unmissions. (2014).
 -            United Nations Environment Programme, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, United Nations Peace Building Support Office and United Nations Development Programme, (2013), Women and Natural Resources Unlicking the Peace Building Potential, Web:http://www.unwomen.org.
 -        Vincent Essien, Anietie, “Human Development and Good Governance (Nigerian case: 1996- 2010), Department of Economics”, Faculty of Social Sciences, University of Lagos, Akoka, yaba, Lagos, (2012) Available at: http: // ssrn.com/ abstract = 2150466.
 -            “Women, Peace and Security”, Gender Tool Box(BRIEF) Sida, The Gender Tool Box Gathers Knowledge Material and Method Support on Gender Equality in the Form of Tools, Briefs and Thematic Overviews, March (2015).
 -            World Economic Forum, ”Global Agenda Council on Womens Empowerment, Five Challenges one Solution: Women”, (2013), available at: http://www.3.weforum.org.
 -            Women Count for Peace the 2010 Open Days on Women, Peace and Security, Available at:http://www.un.org.